جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه جامعه‌‌شناسی، دانشگاه مازندران

3 دانش‌جوی دکتری دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

مقالة حاضر در پی بررسی مصرف فرهنگی طبقات و گروه‌‌های مختلف دانش‌جویان دانشگاه مازندران است. در بخش مبانی نظری، از دیدگاه‌‌های پی‌یر بوردیو استفاده شده است. تحقیق با روش پیمایش، با استفاده از ابزار پرسش‌نامه، و به شیوة نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای در بین 400 نفر از دانش‌جویان دانشگاه مازندران انجام گرفته است. نتایج حاکی از تأیید تأثیر تمایز طبقاتی و تفاوت بین گروه‌‌ها در بعضی از ابعاد مصرف فرهنگی است، اما ضرایب هم‌بستگی پایین و هم‌چنین تفاوت غیرمعنادار در سایر ابعاد، سخن گفتن از نظریة طبقاتی در ایران یا حداقل در جامعة دانشگاهی ایران را با تردید هم‌راه می‌‌سازد. در واقع، نتایج تحقیق حاضر نتوانست به ارائة تبیین مناسبی از نظریة طبقاتی بودن مصرف فرهنگی بوردیو منجر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Consumption of Students and Related Factors:The Case of Mazandaran University Students

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Kazemiam 1
  • Ghourbanali Ebrahimi 2
  • Zahra Hemmati 3

چکیده [English]

This paper seeks to examine the cultural consumption of classes and various groups of students in Mazandaran University. In the theoretical part, the view of Pierre Bourdieu has been employed. The research was conducted using survey method, questionnaire, and cluster sampling among 400 students of the University. Results indicate that despite the approval of class distinctions and differences between groups in some aspects of cultural consumption, low correlation coefficients and insignificant differences in other dimensions make class theory in Iran, or at least in Iranian academic community, ineffective. In fact, in the conducted research and among these university students, Bourdieu's theory of classification of cultural consumption failed to provide an appropriate explanation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Consumption
  • Consumption of literature
  • Consumption of cultural goods
  • Consumption of music
  • Consumption of media
  • Leisure consumption