جامعه پژوهی فرهنگی
1. اینترنت، هویت، و زندگی روزمرۀ دانش‌جویان دانشگاه‌های پیام نور و آزاد اسلامی رامسر

اسداله بابایی‌فرد؛ خدیجه شرقی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 1-36

چکیده
  امروزه، به علت گسترش حضور اینترنت در نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها، بخش مهمی از زندگی روزمرۀ دانش‌جویان با اینترنت پیوند یافته است. این پژوهش بر پایۀ این پیش‌فرض استوار بوده است که دانش‌جویان در فرایند زندگی تحصیلی‌شان به شکل ‌بخشیدن و تقویت ابعاد هویتی خود می‌پردازند. روش انجام این پژوهش روش «مردم‌نگاری» بوده است. در این ...  بیشتر

2. مقایسۀ بین متغیرهای جمعیت‌شناختی، فرهنگی و مذهبی زوج‌های عادی و متقاضی طلاق در شهر تهران در سال 1393

محمد بهشتیان

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 37-53

چکیده
  هدف محقق از پژوهش حاضر مقایسۀ متغیرهای جمعیت‌شناختی، فرهنگی، و مذهبی زوج‌های عادی و متقاضی طلاق در شهر تهران است و جامعۀ آماری این پژوهش را زوج‌های متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده در شهر تهران و زوج‌های عادی تشکیل می‌دهند. نمونۀ اولیه شامل 156 زوج متقاضی طلاق و 164 زوج عادی بود و پس از ریزش 132 زوج متقاضی طلاق و 132 زوج عادی ...  بیشتر

3. عکاسى و چرخش فرهنگی (بررسى نقش فناورانۀ دوربین عکاسى و عکس در تغییرات فرهنگى جامعة ایران)

حسن زین‌الصالحین؛ نعمت‌الله فاضلی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 55-81

چکیده
  متفکران عرصۀ پساپدیدارشناسی می‌‌کوشند انسان، جهان، و فناوری را در رابطه‌‌ای هم‌‌بسته‌با‌هم قرار دهند و در نظر دارند نسبتی را مشخص کنند که فناوری میان انسان و جهان پیرامونش برقرار کرده است. دوربین عکاسی، در مقام فناوری و رسانه‌‌ای فرهنگ‌‌ساز، به فراخور بافتی که در آن قرار می‌‌گیرد معانی اجتماعی و فرهنگی خاصی را نیز تولید ...  بیشتر

4. بررسی تأثیر مؤلفه‌های برنامۀ درسی پنهان بر بعد اجتماعی هویت اسلامی ـ ایرانی ‌دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطۀ شهر تهران

مهدی سبحانی‌نژاد؛ زهرا امیری

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 83-109

چکیده
  هدف محققان از این پژوهش بررسی چگونگی تأثیر وجوهی از مؤلفه‌های برنامۀ درسی پنهان بر بعد اجتماعی هویت اسلامی ـ ایرانی دانش‌آموزان، برحسب ابعاد سه‌گانۀ نگرش اسلامی ـ ایرانی، بوده است و برای نیل به این مقصود تلفیقی از روش‌های تحلیل اسنادی، قوم‌نگاری، و تحلیل محتوای کیفی به کار گرفته شده است؛ پنج مدرسه و سی دانش‌آموز به صورت هدف‌مند ...  بیشتر

5. جای‌گاه علم در فرهنگ اسلامی: بررسی دو نظریه

سیدابوتراب سیاهپوش

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 111-132

چکیده
  در بین مورخان علم دو نظریة عمده دربارة جای‌گاه علم در فرهنگ اسلامی وجود دارد: برخی بر این باورند که علم در اسلام مسئله‌ای حاشیه‌ای است و اساساً در دستگاه تعلیم و تربیت اسلامی، پدیدة علم از جای‌گاه جدی و بااهمیتی برخوردار نبوده و در حاشیه قرار داشته است. طرف‌داران این نظریه آن را «نظریة حاشیه‌ای» می‌نامند. بنا بر این نظریه، ...  بیشتر

6. مصرف فرهنگی و عوامل مرتبط با آن مطالعة موردی: دانش‌جویان دانشگاه مازندران

مهرداد کاظمیان؛ قربانعلی ابراهیمی؛ زهرا همتی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 133-153

چکیده
  مقالة حاضر در پی بررسی مصرف فرهنگی طبقات و گروه‌‌های مختلف دانش‌جویان دانشگاه مازندران است. در بخش مبانی نظری، از دیدگاه‌‌های پی‌یر بوردیو استفاده شده است. تحقیق با روش پیمایش، با استفاده از ابزار پرسش‌نامه، و به شیوة نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای در بین 400 نفر از دانش‌جویان دانشگاه مازندران انجام گرفته است. نتایج حاکی از تأیید تأثیر ...  بیشتر