جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی برخی از معیارهای شهر دوست‌دار زن از نظر زنان متعلق به پایگاه‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و کیفی است. روش مورد استفاده اتنوگرافی (مردم‌نگاری) و شیوة جمع‌آوری داده‌ها مصاحبة مسئله‌محور است. جمعیت آماری زنان 18 تا 50 سال ساکن تهران‌اند که طی پنج سال گذشته ساکن تهران بوده‌اند. نمونه‌گیری غیراحتمالی و قضاوتی و حجم نمونه نوزده نفر است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از نظر زنان مصاحبه‌شونده، با بهره‌مندی از هشت ویژگی، تهران شهری دوست‌دار زن می‌شود: تهران امن، تهران راحت، تهران فعال، تهران مشارکتی، تهران فراغتی، تهران عادلانه، تهران زیبا، و تهران دوست‌دار کودک. علاوه بر این، دو متغیر ردة اجتماعی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی تفاوت چندانی در دیدگاه‌های زنان دربارة معیارهای شهر دوست‌دار زن ایجاد نمی‌کند، بلکه سه موقعیت خانه‌داری، اشتغال، و مادری است که تفاوت‌هایی در دیدگاه‌ها، نیازها، و دغدغه‌های زنان در زندگی شهری ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploration of Woman-Friendly City Indicators in the Views of Women from Different Social Statuses and Types in Tehran

نویسندگان [English]

  • Nematolah Fazeli 1
  • Mohadeseh Ziachi 2

چکیده [English]

The purpose of this research is to explore some of the indicators of a women-friendly city, applying the opinions of women of different socio-economic statuses and social types. This research is descriptive and qualitative in nature. We use the ethnography as our method and our technique for data collection is problem-oriented interview. The statistical population is a group of women aged between18 and 50 who have lived in Tehran during the last 5 years. The non-probabilistic and judgmental sampling is employed and the sample consists of 19 women. The results of this research indicate that, according to the interviewees, 8 features can make Tehran a women-friendly city: Safe Tehran, convenient Tehran, active Tehran, participatory Tehran, leisurely Tehran, fair Tehran, beautiful Tehran and child-friendly Tehran. Furthermore, we find that social type and socio-economic status do not make a significant difference to women’s comments about a city women-friendliness. Rather, it is the three types of status, i.e. housekeeping, employment, and motherhood which differentiate women’s views, needs, and concerns considering the issue of urban life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • urban life
  • Urban Spaces
  • citizenship
  • Women-Friendly City
اعتماد، گیتی، اعظم خاتم، و ترانه یلدا (1387). «هویت‌یابی زنانه در فضاهای عمومی»، میزگرد جنسیت و شهر، نشریة جستارهای شهرسازی، ش 24 و25، بهار و تابستان.
پرتویی، پروین (1391). «کارگروه زنان و فضاهای عمومی شهری»، مقاله‌های اولین همایش علمی و پژوهشی زنان و زندگی شهری، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، آبان و آذر.
تانکیس، فرن (1390). فضا، شهر و نظریة اجتماعی؛ مناسبات اجتماعی و شکل‌های شهر، ترجمة حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، تهران: دانشگاه تهران.
توانا، محمدعلی (1390). «برابری جنسیتی در نظریة شهروندی متمایز آیریس ماریون یانگ»، نشریة زن در توسعه و سیاست، دورة نهم، ش 4.
داداش‌پور، هاشم و فرامرز رستمی (1390). «بررسی و تحلیل توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی»، مجلة جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای، ش 16.
دلورس، ماریا و دیگران (1392). «بازسازی محله با مطالبات زنانه»، ترجمة نسیم گل‌کو، نشریة زن‌نگار، ش 12.
رفیعیان، مجتبی و علی حسین‌پور (1390). حکم‌روانی خوب شهر از منظر نظریات شهرسازی، تهران: طحان/ هله.
شورت، جان رنه (1390). نظریة شهری، ارزیابی انتقادی، ترجمة کرامت‌الله زیاری، حافظ مهدی‌نژاد و فریاد پرهیز، تهران: دانشگاه تهران.
غنام، فرها (1392). «بیرونی و اندرونی»، ترجمة رفعت شمس، نشریة زن‌نگار، ش 12.
قرایی، فریبا (1391). «شناسایی عوامل کیفیت محیط با تکیه بر ویژگی‌های کالبدی و زیبایی‌شناختی و تأثیر آن بر حضور زنان در فضاهای عمومی شهر»، مجموعه مقالات اولین همایش علمی و پژوهشی زنان و زندگی شهری، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران.
 
Abada, Nora (2013). Understandng Women-Friendly Cities: Distilling Elements from United Nations Designated Cities, Indiana: Ball State University.
GÖZKE, Özge (2009). ‘Woman-Friendly Cities’, <www.bianet.org/.../118039-women-friendly-cities>.
Ramsay, Sholto (2014). ‘The ‘Nirbhaya Kerala’ Project to Inaugurate on Feb 15th’, <http://www.karmakerala.com/news/tag/women-safety/>.
Usha (2013). ‘Kochi to be a Women Friendly City’,
<http://www.karmakerala.com/news/2013/03/25/kochi-to-be-a-women-friendly-city/>.