دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-171 
تحلیل جامعه‌شناختی شکاف نسلی در ایران

صفحه 1-30

پروانه دانش؛ زهرا ذاکری نصرآبادی؛ عظیمه سادات عبداللهی


خوشه‌بندی سبک زندگی مبتنی بر مصرف رسانه‌ای(مورد مطالعه: کلان‌شهر اصفهان)

صفحه 31-53

سعید شریفی؛ محمد مهدی مظاهری؛ اکبر اعتباریان؛ بدری شاه طالبی


بررسی و مقایسة میزان مصرف فرهنگی در کلان‌شهرها، شهرها، و روستاها

صفحه 87-107

محمود قاضی طباطبایی؛ عبدالحسین کلانتری؛ اعظم نسیم افزا


ارزش‌های فرهنگی غالب در سبک‌های زندگی (مطالعة موردی: شهر تهران)

صفحه 109-131

ناهید موید حکمت؛ بیوک محمدی؛ مریم‌السادات هاشمی فشارکی