جامعه پژوهی فرهنگی
تحلیل جامعه‌شناختی شکاف نسلی در ایران

پروانه دانش؛ زهرا ذاکری نصرآبادی؛ عظیمه سادات عبداللهی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 1-30

چکیده
  دربارة پدیدة «اختلاف نسلی» صاحب‌نظران با یک‌دیگر اختلاف نظر دارند، اما در جوامعی هم‌چون ایران، که تغییرات ساختاری و ارزشی وسیعی را تجربه می‌کند، نبود مدیریت صحیحِ تضادهای حاصل از این تغییرات در بخش‌های مختلف جامعه به طور بالقوه زمینه را برای بروز مسئلة «شکاف نسلی» و در شدیدترین حالت «گسستگی بین نسل‌ها» و بحران ...  بیشتر

خوشه‌بندی سبک زندگی مبتنی بر مصرف رسانه‌ای(مورد مطالعه: کلان‌شهر اصفهان)

سعید شریفی؛ محمد مهدی مظاهری؛ اکبر اعتباریان؛ بدری شاه طالبی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 31-53

چکیده
  با رشد فزایندة کاربرد رسانه، چگونگی استفاده از رسانه‌های نوین شاخصی برای قشربندی افراد در کلان‌شهرها شده است. پژوهش حاضر در کلان‌شهر اصفهان به روش پیمایشی برای پاسخ به این سؤال بود که کدام کاربرد رسانه‌ای عامل این قشربندی است؟ جامعة آماری این پژوهش را شهروندان کلان‌شهر اصفهان به تعداد 1908968 نفر تشکیل دادند. از این میان تعداد 959 نفر ...  بیشتر

شهر دوست‌دار زن شناسایی معیارهای شهر دوست‌دار زن از نظر زنان متعلق به پایگاه‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی تهران

نعمت‌الله فاضلی؛ محدثه ضیاچی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 55-85

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی برخی از معیارهای شهر دوست‌دار زن از نظر زنان متعلق به پایگاه‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و کیفی است. روش مورد استفاده اتنوگرافی (مردم‌نگاری) و شیوة جمع‌آوری داده‌ها مصاحبة مسئله‌محور است. جمعیت آماری زنان 18 تا 50 سال ساکن تهران‌اند که طی پنج سال گذشته ساکن تهران بوده‌اند. ...  بیشتر

بررسی و مقایسة میزان مصرف فرهنگی در کلان‌شهرها، شهرها، و روستاها

محمود قاضی طباطبایی؛ عبدالحسین کلانتری؛ اعظم نسیم افزا

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 87-107

چکیده
  امروزه با چرخش تحلیل اجتماعی از فعالیت تولیدی به سمت فعالیت مصرفی، مفهوم سبک زندگی شالودة تفاوت‌های اجتماعی را تغییر داده است. توجه به نحوة مصرف کالای فرهنگی در کشور می‌تواند به‌خوبی نشان‌دهندة تمایزات و تشابهات قشرهای مختلف اجتماعی باشد. در چند دهة اخیر رشد شتابان شهرنشینی در ایران، پیدایی و گسترش رسانه‌های نوین، و توسعة شبکة ...  بیشتر

ارزش‌های فرهنگی غالب در سبک‌های زندگی (مطالعة موردی: شهر تهران)

ناهید موید حکمت؛ بیوک محمدی؛ مریم‌السادات هاشمی فشارکی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 109-131

چکیده
  شناساییِ ارزش‌های فرهنگی غالب در سبک‌های زندگی از آن منظر مهم است که ارزش‌ها فضایِ ذهنی فرد، سلیقه‌ها، و ترجیحاتِ او را شکل می‌دهند و در نحوۀ انتخاب‌های عملی او، آن‌چه «سبک زندگی» نامیده می‌شود، تأثیر می‌گذارند. بر این مبنا، هدفِ اصلی این مقاله شناسایی ارزش‌های غالب فرهنگی در سبک‌های زندگی در سطح تهران است. مسئلة محوری ...  بیشتر

آشپزخانة مدرن و مفهوم اجتماعی ـ فرهنگی آن در زندگی خانوادگی قشر مذهبی ایران(نمونة موردی: شهر قم)

مسعود ناری قمی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 133-157

چکیده
  ورود آشپزخانة مدرن به ایران و عمومی شدن آن در دهة 1330 مفهوم نوین «آشپزخانه به ‌منزلة قلب خانه» را وارد زندگی روزمرة زن ایرانی کرد. در این مقاله، از طریق پیمایش کیفی و تحلیل تطبیقی پاسخ‌ها، جنبه‌های گوناگون مفاهیم فرهنگی آشپزخانه در زندگی معاصر در قیاس با سبک پیشین زندگی مطالعه شده است. تمرکز این مطالعه بر خانواده‌های مذهبی در ...  بیشتر