جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی و کارشناس پژوهش آموزش و پرورش

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی و رئیس پژوهش دانشگاه آزاد دهاقان

چکیده

در این تحقیق با بهره‌گیری از نظریه‌های جامعه‌شناسی بر اساس رویکرد پیش جامعه‌شناسی و مدرن عوامل اجتماعی مؤثر بر نحوه نگرش والدین به دوران کودکی در شهر اصفهان با تاکید بر ساخت قدرت در خانواده موردبررسی قرارگرفته است؛ مسئله اصلی در این تحقیق تحلیل عوامل اجتماعی است که در تشکیل و ساخت نحوه  نگرش والدین به دوران کودکی مؤثرند و همچنین توجه به روابط خانوادگی و کارکردهای آن می تواند راهکارهایی را برای مطلوب نمودن این نحوه نگرش در جامعه امروز ارائه نماید.این مطالعه به شیوه پیمایشی بر روی 384 نفر زن و مرد و با استفاده از تکنیک پرسشنامه داده‌های مورد نیاز از مناطق 14 گانه شهر اصفهان را جمع‌آوری و تحلیل داده­ها با استفاده از روش‌های مختلف آماری صورت گرفته است.نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که متغیرهای «نوگرایی»، «میزان کنترل اجتماعی» و«رسانه» به ترتیب دارای بیشترین تأثیر مثبت معنی‌دار و عامل «ساخت قدرت در خانواده» نیز دارای تأثیر منفی و معنی‌داری بر روی نحوه نگرش به دوران کودکی در جامعه مورد مطالعه بوده‌اند و نگرش به دوران کودکی در بین پاسخگویان در مناطق 14 گانه شهر­اصفهان تقریباً نگرشی تلفیقی و میانه می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نحوه نگرش والدین به دوران کودکی

نویسندگان [English]

  • marzieh mokhtari 1
  • mansoor haqiqatian 2

چکیده [English]

In this research, using sociological theory-based approach to pre-modern sociology and social factors affecting the attitude of parents in childhood with an emphasis on structure of power in the family
 Is discussed.
The main question in this research is the analysis of social factors in the formation of effective parental attitudes to childhood According to family relationships and functions as well as it could be good ways to provide these attitudes in today's society.
This study is a survey on 384 men and women and uses questionnaires to collect the required data from the 14's Isfahan region and Data analysis was performed using Statistical Methods.
The results show that the variables of "modernism", "degree of social control." And "media" have the highest positive effect of operating "the power structure in the family" has a significantly negative impact on attitudes to childhood in the study population were. And attitudes among respondents in the 14's childhood and Isfahan Middle compilation are about attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children
  • childhood
  • family power structure
  • attitudes
احمدی، بابک .(1377). مدرنیته و اندیشه انتقادی. چاپ سوم، تهران: نشر مرکز.
اسماعیلی،محسن(1389)، حقوق کودک در برابر رسانه‌ها،فصلنامه خانواده پژوهی ،سال ششم،شماره 21،بهار1389.16،شماره 3.
پارسا،محمد،(1375)،روانشناسی رشد کودک و نوجوان،نشر موسسه انتشارات بعثت
جاهودا، گوستاو .(1371). روانشناسی خرافات(ترجمه محمدنقی براهنی). تهران: البرز
جیمز، آلیسن و جنکس، کریس و پروت، آلن1385 ترجمه‌ی علیرضا کرمانی . علیرضا ابراهیم‌آبادی، جامعه‌شناسی دوران کودکی، نشر ثالث، چاپ دوم، تهران
خسروﻧﮋاد، مرتضی، 1383، معصومیت و تجربه (درآمدی بر فلسفه ادبیات کودک)، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز.
ریتزر، جورج1374، ترجمه محسن ثلاثی، نظریه‌ی جامعه‌شناسی در دوران معاصر، علمی، چاپ دوم تهران
شاه‌آبادی،حمیدرضا. مقدمه بر ادبیات کودک ( بحثی در شناخت مفهوم دوران کودکی ). چاپ اول.تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1382.
کریمی، عبدالعظیم، 1383، کودکی بازیافته، چاپ دوم، تهران: انتشارات عابد
مک درمت دایان،اسنی در،سی آر،(1383)،کلیدهای تربیت کودکان،ترجمه فرناز فرود،تهران ،نشر کتابهای دانه.
ممتاز ، فریده ، 1381 ، انحرافات اجتماعی ، دیدگاهها و نظریه‌ها ، چاپ اول ، تهران ، شرکت سهامی انتشارات.
نواح،عبدالرضا،1388،تأثیر ناخشنودی مدرنیته بر گستره‌ی موضوعی جامعه‌شناسی کودکی،مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.
Abboutt, P.; Wallace, C., 1993. Sociology (Feminist Perspective). Routledge, London.
Aries ,Philippe, (1960) CENTURIES OF CHILDHOOD: A Social History of Family Life/  /Translated from the French by Robert Baldick/ Libraries Plon/1960/447p
Bourdieu, Pierre. 1990. In Other Words: Essays towards a Reflexive Sociology. Translated by Matthew Adamson. Stanford, CA: Stanford University Press.
Blumberg, Rae Lesser, and Marion Tolbert Coleman. 1989. “A Theoretical Look at the Gender Balance of Power in the American Couple.” Journal of Family Issues 10(2):225–250.
Corsaro, William A, (2014)The Sociology of Childhood, SAGE Publications Exchange Perspective". Family Process. Vol. 17, pp. 423-435.
Franks, David D., 1972. "Role-taking & Power in Social Psychology".
Inkeles, Alex & Smith, David H .(1974). Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
James, A, Jensk, C, Prout, A (1998); Theorizing childhood, Polity Press, UK
Jenks, Chris (2005); Childhood; Published by Rutledge, UK
Jenks,.C( 1996) childhood .london:routledge
Mayall , Berry ( 2013)A History of the Sociology of Childhood, Institute of Education Press (IOE Press),
Power Structure", American Sociological Review, Vol. 29, pp. 551-567.
pp. 1057-1070.
Qvortup, Jens and Mouritsen , Flemming, 2002, Childhood and Children’s Culture,Odense: University Press of Southern Denmark.
Qvortrup,J.(1993)Childhood as a social phenomenon,Vienna:European center.-
Tavormina, Joseph B. et al, 1978. "Power Relationships in Families: a Social Exchange Perspective". Family Process. Vol. 17, pp. 423-435.
Zuo, Jiping, and Yanjie Bian. 2005. “Beyond Resources and Patriarchy: Marital Construction of Family Decision Making Power in Post-Mao Urban China.” Journal of Comparative Family Studies 36 (4): 601–622