جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله، با طرح کردن مفهوم تازه «برون‌ایستادگی» در مطالعات مخاطب‌شناسی رسانه‌ای، به دنبال آن بوده است که چرایی برون ایستادگی رسانه‌های دولتی ایران -ترک آگاهانه و پرهیز عامدانه از مصرف رسانه‌های دولتی-  را مورد مطالعه قرار دهد.
این مقاله، با بهره‌گیری از روش‌شناسی تحلیل کیفی تعاملی(IQA) و با استفاده از ابزار مصاحبه‌های عمقی و مصاحبه‌گروه کانونی، پس از انجام 29 مصاحبه عمقی انفرادی، اشباع نظری را حاصل نموده، و با انجام سه مصاحبه‌ی گروه کانونی در گونه‌های مختلف برون‌ایستادگان اعتراض-مقاومت، برون ایستادگان سرگرمی‌خواه ناراضی و برون‌ایستادگان ابتذال، نموداری تعلیلی از محرک‌ها و پیامدهای سیستم برون‌ایستادگی، بر مبنای معانی ذهنی اظهارشده‌ی نمونه‌های مورد مطالعه را ارائه می‌دهد.
پس از شناسایی 55 مفهوم در چرایی برون‌ایستادگی در گام مصاحبه‌های عمقی انفرادی، این مفاهیم در مصاحبه‌های گروه کانونی هر‌گونه‌ی برون ایستادگی مورد بحث‌های کانونی تفصیلی قرار گرفت و بر مبنای آن، نمودار شماتیک تعلیل برون‌ایستادگی در قالب نمودار‌های SID ترسیم و ارائه گردیده است.
نتایج حاصل از تحلیل کیفی تعاملی در مصاحبه‌های عمقی انفرادی و سه مصاحبه‌‌ی گروه کانونی، نشان می‌دهد که دستیابی به آرامش اصلی‌ترین عنصر پیامدی سیستم برون‌ایستادگی و پرهیز از ایدئولوژی، اصلی‌ترین مفهوم محرک سیستمی در میان برون‌ایستادگان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A casual Study of exteriorism in State media consumption in Iran

نویسندگان [English]

 • Hadi khaniki 1
 • Mohamad mahdizadeh 2
 • Sobhan yahyaei 3

چکیده [English]

This article, by introducing a new concept of "exteriorism" in media audience research studies is going to study the reasons of consciously avoided of State media consumption in Iran.
In this paper, by using of an interactive methodology of interactive qualitative analysis (IQA) and by means of in-depth interviews and focus group interview, after the 29 individual in-depth interviews, theoretical saturation is achieved, then with doing of three focus group interviews in various types of exteriorists presents a causality diagram of incentives and consequences system, based on subjective meanings declared provide samples.
After identifying the 55 concept of individual in-depth interviews, these concepts were detailed discussions in any case focus group interviews, and based on that a schematic diagram outlining the proposed SID charts.
The results of the qualitative Interactive analysis of individual depth interviews and three focus group interviews Interactive shows that achieving to relaxation and calm is the most important element.

کلیدواژه‌ها [English]

 • exteriorists
 • State media
 • audience research
 • interactive qualitative analysis
 • منابع و مـآخذ :

  • محمد‌پور، احمد (١٣٩1) روش تحقیق کیفی ضد روش ١، انتشارات جامعه شناسان.
  • آگامبن، اشمیت، بنیامین، ارنت، ژیژک، رانسیر، دریدا (1389) … ، قانون و خشونت، مرادفرهادپور، امید مهرگان، صالح نجفی، تهران، رخ دادنو، چاپ اول.
  • آدورنو، تئودور و هورکهایمر، ماکس(1384) دیالکتیک روشنگری، ترجمه: مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران: نشر گام نو.
  • آگامبن، جورجو (1388) قانون و خشونت، ترجمه: مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران: نشر رخدادنو.
  • آگامبن، جورجو (1389) اجتماع آینده، ترجمه: محمدرضا قربانی، تهران: نشر رخدادنو
  • ژیژک، اسلاوی (1387) «کلیت و استثنای آن»، در کتاب سینما 1، ترجمه: صالح نجفی، ویرایش مازیار اسلامی، تهران: نشر رخدادنو.
  • فلیک، اووه (١٣٨٨) درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نی.
  • سیلورمن، دیوید(١٣٨١) روش تحقیق کیفی در جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، تهران: انتشارات تبیان.
  • کاظمی، عباس(1388) پرسه زنی و زندگی روزمره ایرانی.، تهران: انتشارات آشیان.
  • حقیقی، ابراهیم (1374). نظرات مردم تهران درباره رسانه‌ها. طرح تحقیقی به سفارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
  • هیرشمن، آلبرت(1383) خروج، اعتراض، وفاداری، ترجمه‌ی محمد مالجو، تهران: نشر شیرازه.
  • زیمل، گئورک(1372) کلان‌شهر و حیات ذهنی، ترجمه یوسف اباذری، نامه علوم اجتماعی، جلد دوم، شماره سوم.
  • زیمل، گئورگ(1393)، درباره فردیت و فرم‌های اجتماعی، ترجمه‌ی شهناز مسمی پرست، تهران: نشر ثالث، چاپ دوم.
  • بدری، امین (1392). عادات رسانه‌ای شهروندان تهرانی «از دیدگاه شهروندان تهرانی»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
  • برخورداری، مریم (1392). مخاطب‌شناسی رسانه با رویکرد داده کاوی، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

   

  References;

  • Gubrium, J., & Holstein, J. (2001). Handbook of interview research. London: SagePublications.
  • Depoy, E., & Gitlin, L. (2005). Introduction to research: Understanding and applyingmultiple strategies (3rd Ed.). St. Louis: Mosby Press.
  • Northcutt, N., McCoy, D. (2004). Interactive Qualitative Analysis: a Systems Method for Qualitative Research. US: Sage.
   • Price Deborah and Cameron Sheila, (2010) “Business Research Methods, a Practical
   • Benjamin, Walter (1999a) Selected Writings, Volume 2: 1927–1934, Michael Jennings, Howard Eiland and Gary Smith, (eds), Harvard University Press
   • Benjamin, Walter (1999b) The Arcades Project, trans. by Howard Eiland and Kevin
    McLaughlin, Harvard University Press
    • Fisk, John(1994) Television Culture, London: Rutledge.
  • Morgan D.L. (1988) Focus groups as qualitative research. London: Sage.