بررسی عوامل مؤثر در نگرش زنان عضو باشگاههای ورزشی منطقة پنج تهران به «مدیریت بدن»

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی تهران

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت امورفرهنگی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در این پژوهش به بررسی عوامل فرهنگی و اقتصادی موثر بر نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن می­پردازیم هدف این پژوهش شناخت عوامل تاثیرگذار بر نگرش زنان است که با استعانت از نظریه های فوکو ،بوردیو ،بودریار ،الیاس ،ترنر ،موس ،داگلاس ،هبدایج ،فستینگر،فمنیست مورد بررسی قرار گرفته است. با طرح پرسش هایی همچون عوامل فرهنگی واجتماعی تا چه اندازه بر نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن تاثیرگذار است ؟ آیا ویژگی های جمعیت شناختی (تحصیل ،پایگاه اقتصادی ،سن ،...) بر نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن تاثیرگذار است ؟به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته است.
روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته 14 سوالی مبتنی بر طیف لیکرت است  . نمونۀ مورد مطالعه 317نفر از بانوان تهرانی  فعال در باشگاههای ورزشی بانوان منطقه 5 تهران هستند که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند.. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است یافته­ها نشان داد که تمام عوامل فرهنگی واجتماعی تاثیرگذار برنگرش زنان نسبت به مدیریت بدن در سطحی بالاتر از حد متوسط قراردارند. تفاوت معناداری در مورد تاثیرگذاری عوامل فرهنگی واجتماعی برنگرش زنان نسبت به مدیریت بدن بر اساس متغیرهای جمعیت­شناختی سن، وضعیت تاهل، تحصیلات شخصی، تحصیلات مادر، وضعیت اشتغال، وضعیت اقتصادی، میزان درآمد و وضعیت مسکن وجوددارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cultural and social factors on women's attitudes toward body in Tehran

نویسندگان [English]

  • fatemeh baratloo 1
  • marjan khoudi 2
چکیده [English]

In this study, cultural and economic factors affecting women's attitudes toward body management are examined. The objective of this study is to determine factors influencing women's attitude that is discussed with the help of the theories of Foucault, Bourdieu, Baudrillard, Elias, Turner, Moss, Douglas, Hebdaich, Festinger, and Feminists. The subject is explained and analyzed with questions such as to what extent do social and cultural factors influence women's attitudes towards managing body? Do demographic characteristics (education, economic status, age, and so on) affect the attitude of women towards managing the body?
The method is survey, to collect data, a 14-item researcher designed questionnaire based on Likert scale is used whose validity was confirmed by 8 experts. Sample studied consisted of 317 Iranian women in Tehran active in women's sports clubs in District 5 selected by cluster sampling method. In this study, data analysis is done by SPSS software, the findings showed that all cultural and social factors influencing the attitudes of women towards managing body are at a level higher than the average. There is a significant difference in the effect of social and cultural factors on women's attitudes towards body management based on demographic factors such as age, marital status, personal education, maternal education, employment status, economic status, income and housing situation

کلیدواژه‌ها [English]

  • body management
  • women attitude
  • social and cultural factors
  • attitudes towards body
 
         -فاضلی، نعمت الله. (1393). تاریخ فرهنگی ایران مدرن. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.
 
         -ذکایی، محمدسعید. (1393). جوان، شهر و زندگی روزمره. تهران: تیسا.
         قادرزاده. وهمکاران. (1393). تحلیل تجزبه های زنانه از جراحی زیبایی مطالعه کیفی دلایل وپیامدهای جراحی زیبایی.                         
         مطالعات زنان. شماره 4.
         لوبروتون، داوید.(1392). جامعه شناسی بدن. ترجمه‌ی ناصرکوهی. تهران: نشر ثالث.
 
         خزیر، زهرا. و طاهره دهداری. و محمود محمودی. (1392). بررسی نگرش دانشجویان دختر علوم پزشکی نسبت به انجام                 
         جراحی زیبایی و رابطه آن با تصور از بدن. مجله علوم پزشکی رازی. شماره 117، ص 9-1.
 
         شارپ. وهمکاران. (1392). نقش رسانه ها و تاثیرات همسالان در نگرش زنان استرالیایی نسبت به عمل جراحی زیبایی.
 
         توسلی، غلامعباس. (1391). «بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهرتهران». مطالعات اجتماعی روان شناسی.
         شماره1
         راسخ، و همکاران. (1391). رابطه بین مدیریت بدن وفرهنگ وتاثیرآن بردانشجویان دانشگاه پیام نور توسرکان
 
 
        ذکایی، محمد سعید. (1391). درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران. تهران: تیسا.
        موحد، مجید. (1391). مطالعه عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با مدیریت چهره در میان دختران جوان، زن وجامعه.
         شماره دوم، ص17تا38.
 
 
        ریاحی، محمد اسماعیل. (1390). بررسی تفاوت های جنسیتی در میزان رضایت مندی از تصویر بدن. زن درتوسعه و
        سیاست. دوره نهم، شماره 3، از ص 5- 35.
 
 
 
        موحد، مجید. و اسفندیار غفاری نسب. و مریم حسینی. (1389). آرایش و زندگی اجتماعی دختران جوان،. زن در توسعه
        و سیاست. شماره 28، صص 79-106.
       شهابی، محمود. (1389).صنعت-فرهنگ ظاهرآرایی وزیباسازی بدن درایران. تهران: پژوهشگاه- فرهنگ، هنروارتباطات.
 
       رضائی، احمد. (1389). مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی در بین دختران دانشگاه مازندران. مطالعات راهبردی
       زنان. شماره 47، ص 141تا 170.
 
       خواجه نوری، بیژن. و علی‌اصغر مقدس. (1388). رابطه بین تصور از بدن و فرآیند جهانی شدن. مطالعه موردی: زنان
       شهرهای تهران، شیراز و استهبان. جامعه شناسی کاربردی. دوره 20، شماره 1، ص 24-1.
       جواهری، فاطمه. (1387). بدن و دلالت های فرهنگی – اجتماعی آن. نامه پژوهش فرهنگی. شماره 11، صص 37- 80.
   
 
       ذکائی، محمد سعید. (1387). جوانان، بدن و فرهنگ تناسب. فصلنامه تحقیقات فرهنگی. سال اول. شماره 1، صفحات
      141-117.
 
       ذکائی، محمد سعید. و حمیده فرزانه. (1387). زنان و فرهنگ بدن: زمینه های انتخاب جراحیهای زیبایی در زنان تهرانی.
       فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال چهارم. شماره 11، صص:61-45.
       اخلاصی، فاتحی. (1387). «مدیریت بدن ورابطه آن باپذیرش اجتماعی بدن». مطالعه موردی زنان. شهرشیراز
 
 
 
         اسمارت، بری. (1386). میشل فوکو. ترجمه لیلا جو افشانی و حسن چاوشیان. تهران: اختران
 
         رفعت جاه، مریم. (1386). هویت انسانی زن در چالش آرایش و مد. مجله کتاب زنان. شماره 38.
 
         لوپز، خوزه. و جان اسکات. (1385). ساخت اجتماعی. ترجمه‌ی حسین قاضیان. تهران: نشر نی
         لش، اسکات. (1383). جامعه شناسی پست مدرنیسم. ترجمه‌ی حسن چاوشیان. تهران: مرکز.
 
         دیو رینگ، سایمون. (1382). مطالعات فرهنگی(مجموعه مقالات). ترجمه‌ی نیما ملک محمدی و شهریار وقفی پور. تهران:
         تلخون.
 
 
        آزاد ارمکی، تقی.وچاوشیان. (1381)،بدن به مثابه رسانه هویت. مجله جامعه شناسی ایران. شماره 16، صفحات 75-57.
 
        ریتزر، جورج. (1374). نظریة جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمه‌ی محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
   
 
         فهرست منابع انگلیسی:
Scott, Susie. (2010). How to Look Good(Nearly) Naked: The Per formative Regulation of the Swimmers Body, Body and Society, Vol. 16,No 2, PP.143-168.
 
Jones, M. R., HEYES, C. J. (2009). Cosmetic surgery in the age of gender. primer,ashgate,England &USA.
. Swami, V., Hadji-Michael, M., Furnham, A. (2008) “Personality and Individual Correlates of Positive Body Image, Body Image in Press, pp. 1-4.
 
 
Adelman, Miriam. The Beautiful and the Object, Gender, Identity and Constructions of the body in Contemporary Brazilian Culture, Lodon Journal of Sociology, vol 185, No 6(2008)
Crossley,N.(2005),Mapping reflexive body techniques:on body modification and maintenance,Body& Society , vol.11(1):pp 1-35,sage(London Thousand Oaks and New Delhi).
Botta,R.A.(2003) For Your Health? The Relationship between Magazing Readingand AdolescentsBody Image and eating Order, Disturbance, Sex Roles, vol.48(9/10):389-399
Cash, T. F., & Strachan, M. D. (2002) Cognitive-behavioral approaches to changing body image, In T. F. Cash & T. Pruzinsky (Eds.), Body Image: A Handbook of Theory, Research, and Clinical Practice, New York: Guilford Press
Turner,jonathan H.(1998),The Structure of Sociological Theory,Sixth Edition,Wadsworth Wadsworth publishing,UNITED states of America.
Garner, D., Garfinkel, P., Schwartz, D., & Thompson, M. (1980) “Cultural Expectations of Thinness in Women”, Psychological Report, Vol.47 (-): 483-491.