دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-146 
عوامل مرتبط با مدگرایی در بین جوانان شهر یزد

صفحه 1-22

حسین افراسیابی؛ حامد سیار خلج؛ کاوه شکوهی فر