جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد شهرسازی، دانشگاه بین‌‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

2 کارشناس ارشد برنامه‌‌ریزی شهری و منطقه‌‌ای، دانشگاه بین‌‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

سرمایة اجتماعی مفهومی نسبتاً جدید در حوزة علوم اجتماعی است که به‌سرعت جایگاه خود را در حوزه‌های دیگری چون پزشکی، روان‌شناسی، اقتصاد، سیاست، برنامه‌‌ریزی شهری، و ... پیدا کرده است. این مفهوم، به‌خصوص‌‌، در ارتباط تنگاتنگی با کیفیت زندگی قرار دارد. این ارتباط می‌‌تواند دروازة ورود مفهوم سرمایة اجتماعی به برنامه‌‌ریزی شهری باشد. موضوع اساسی، در این زمینه، نحوة سنجش سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر و به‌خصوص‌‌ سطح محلات شهری است. در این پژوهش بر آنیم تا با ارائة روشی به اندازه‌‌گیری میزان سرمایة اجتماعی و همچنین میزان کیفیت زندگی شهروندان، البته از بعد ذهنی، بپردازیم و ارتباط این مفاهیم را بررسی نماییم. به این منظور، شهر جدید پردیس، به‌عنوان نمونة مورد مطالعه، انتخاب شده است. نتایج کلی بررسی، که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به‌دست آمده، نشان‌دهندة ارتباط معنی‌‌دار و قابل قبول این دو مفهوم در سطح شهر پردیس است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual Relationship Between Social Capital and Quality of Life in Urban Environments (Case Study: Pardis New Town)

نویسندگان [English]

  • Naser Barati 1
  • Mohammad Reza Yazdanpanah 2

1 Lecturer at Qazvin Imam Khomeini University

2 M.A of Urban planning at Qazvin Imam Khomeini University

چکیده [English]

Social capital is a relatively new concept in social sciences that quickly has found its position in other fields such as medicine, psychology, economics, politics, urban planning, etc. This concept is particularly associated with the quality of life. This relationship can be considered as a gateway of the concept of social capital to the urban planning. The essential point in this context is how to measure social capital and quality of life in cities and especially in the urban neighborhoods. This paper has attempted to provide a method to measure social capital and subjective quality of life of citizens and then examined the relationship between these concepts. For this purpose, Pardis new town has been selected as a sample. The overall results which are obtained by using the Pearson correlation coefficient, showed a significant and acceptable relationship between these two concepts in Pardis

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Social Capital Measurement
  • the Subjective Quality of Life
  • Subjective Quality of Life Measurement