جامعه پژوهی فرهنگی
1. بررسی تأثیر میزان سرمایة فرهنگی در میزان احساس شادی زنان جوان (15 - 24 ساله) در شهر اصفهان

مصطفی اقلیما؛ اعظم ابراهیم نجف‌آبادی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 1-24

چکیده
  شادی علت بسیاری از تفکرات و رفتارهای تکامل‌زاست و شاد‌بودن هنری است که از عوارض موجود عصر صنعتی می‌کاهد، اما از دیدگاه علمی و آکادمیک کمتر بدان توجه شده است. این‌که شادی چیست، چه مفهومی دارد، کدام شخص را شاد بنامیم و چه شخصی را غمگین و افسرده (ناشاد)، آیا شادی متغیری است تک‌بعدی یا چند‌بعدی، همگی، نیازمند مطالعة دقیق و ...  بیشتر

2. بررسی ارتباط مفهومی سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی در محیط شهری (نمونة موردی: شهر جدید پردیس)

ناصر براتی؛ محمدرضا یزدان‌پناه شاه‌آبادی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 25-49

چکیده
  سرمایة اجتماعی مفهومی نسبتاً جدید در حوزة علوم اجتماعی است که به‌سرعت جایگاه خود را در حوزه‌های دیگری چون پزشکی، روان‌شناسی، اقتصاد، سیاست، برنامه‌‌ریزی شهری، و ... پیدا کرده است. این مفهوم، به‌خصوص‌‌، در ارتباط تنگاتنگی با کیفیت زندگی قرار دارد. این ارتباط می‌‌تواند دروازة ورود مفهوم سرمایة اجتماعی به برنامه‌‌ریزی ...  بیشتر

3. تأثیر سرمایۀ اجتماعی در فرهنگ سازمانی در مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ایران (مورد استان گلستان)

حسینعلی سرگزی؛ غلام‌رضا خوش‌فر؛ موسی کریمف

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 51-78

چکیده
  امروزه «فرهنگ سازمانی»، تحت تأثیر سرمایة اجتماعی، در کنار سایر عوامل، می‌تواند نقش بسیار مهمی در زنده نگه‌داشتن سازمان‌ها ایفا کند. سرمایة اجتماعی با ایجاد و گسترش شبکه‌های روابط جمعی و گروهی و تقویت همبستگی میان افراد سازمان می‌تواند در گسترش و تثبیت فرهنگ سازمانی مطلوب نقش بسیار مؤثری ایفا نماید. در غیاب سرمایة ...  بیشتر

4. ضرورت بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در توسعة علمی و اجتماعی کشور: پژوهشی دربارة دورة کارشناسی رشتة مدیریت دولتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

فتاح شریف‌زاده

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 79-112

چکیده
  رشد و توسعۀ جامعه مرهون بررسی، برنامه‌ریزی مسائل، و مشکلات موجود و ارائۀ راهکارهای موجود به‌منظور پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه است. بدیهی است سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعی در زمینه‌های گوناگونی به فعالیت مشغول‌اند؛ مانند آموزش و پژوهش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، محیط زیست. با توجه به تنوع، تعدد، و کلان‌بودن مسائل جامعه، ...  بیشتر

5. بررسی علل ناسازگاری و طلاق در خانواده‌های شهرستان ایذه

کیامرث شهولی؛ سلطانمراد رضایی‌فر

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 113-138

چکیده
  در این پژوهش بررسی علل ناسازگاری و طلاق در خانواده‌های شهرستان ایذه در سال 1388 موضوع و هدف اصلی تحقیق قرار گرفت تا همبستگی و رابطة بین متغیرهای مستقل با ناسازگاری و طلاق زوج‌ها در قالب فرضیات بررسی شود. یافته‌های تحقیق نشان داد از کل نمونۀ مورد بررسی 43‌ درصد 20 - 30 سال داشتند و 3/83 درصد ساکن شهرستان ایذه بودند. زوج‌های جوان، ...  بیشتر

6. کار و زمان در منشورِ شعر و کارِ کارستانِ پروین (1285 – 1320)

مرتضی فرهادی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 139-168

چکیده
  مقالة حاضر با اشاره‌ای به شعر، به‌مثابۀ ابزاری برای کشف واقعیات روانی زندگی آدمیان، آغاز می‌شود و با پیشینة پژوهش به زندگی‌نامه و اظهارات نویسندگان و شعرای ایران دربارة پروین و گام‌های مقدماتی مربوط به طرح مسئلة کار در سروده‌های پروین اعتصامی می‌پردازد. آن‌گاه مقاله با عناوینی نظیر وفور واژگانی کار و ترکیبات آن ...  بیشتر

7. درآمدی بر بررسی علل اجتماعی قحطی‌ها در ایران مورد‌پژوهیِ قحطی عام و عظیم 1288 ق/ 1249 ش

احمد کتابی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 169-190

چکیده
  قحطی در ایران سابقه‌ای به قدمت تاریخ این سرزمین دارد. ساکنان ایران زمین، از کهن‌ترین روزگاران، به‌صورت ادواری، با قحطی و کمیابیِ ارزاق دست به گریبان بوده و به‌کرات بر اثرِ آن قربانیان بسیار داده‌اند. دربارة اسباب و علل ایجادکنندة این قحطی‌ها سخن بسیار رفته است. بعضی از محققان، ساده‌اندیشانه و عجولانه، به سراغِ نزدیک‌ترین ...  بیشتر