جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

چکیده

در این پژوهش بررسی علل ناسازگاری و طلاق در خانواده‌های شهرستان ایذه در سال 1388 موضوع و هدف اصلی تحقیق قرار گرفت تا همبستگی و رابطة بین متغیرهای مستقل با ناسازگاری و طلاق زوج‌ها در قالب فرضیات بررسی شود. یافته‌های تحقیق نشان داد از کل نمونۀ مورد بررسی 43‌ درصد 20 - 30 سال داشتند و 3/83 درصد ساکن شهرستان ایذه بودند. زوج‌های جوان، که کمتر از پنج سال از ازدواج آن‌ها گذشته بود، 7/54‌ درصد از نمونه را شامل می‌شدند که 53‌ درصد هیچ‌گونه نسبت فامیلی با هم نداشتند، 50‌ درصد دوران آشنایی بسیار کوتاه، با همسر خود قبل از ازدواج، داشته‌اند، 7/80 درصد هیچ‌یک از اعمال دینی را انجام نمی‌دادند، در 5/67‌ درصد عشق و علاقة اولیه در زمان ازدواج فروکش کرده بود، 2/60‌ درصد فرزند نداشتند و 8/51‌ درصد مدعی رابطة نامشروع یا علاقه‌مندی همسرشان به دیگری شدند. در زوج‌های با سابقة ازدواج بیشتر از 20‌ سال، که 18‌ درصد کل نمونه بودند، 7/77‌ درصد اعلام کردند فرزندان بزرگسال آن‌ها جانب همسرشان را گرفته‌اند و باعث اختلاف آن‌ها شده‌اند. آزمون همبستگی پیرسون بین فرضیات نشان داد که بین ناهمسان همسری و دخالت والدین در خانواده‌های جوان و تازه تشکیل‌شده و همراهی و حمایت فرزندان از یکی از والدین در خانواده‌های با سابقۀ ازدواج بیشتر از 20 ‌سال و مسائل اقتصادی، ناتوانی‌های جسمی و جنسی یکی از زوج‌ها با عوامل احساسی و ذهنیت منفی یکی از زوج‌ها، پرخاشگری و خشونت زوج‌ها و آرمان‌گرایی زوج‌ها و ناسازگاری زن و شوهر در خانواده در نمونة مورد بررسی با 05/0 > p رابطة معنا‌دار داشت و تمام فرضیات تأیید شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Reasons of Conflict and Divorce in Izeh

نویسندگان [English]

  • Kiamars Shavali 1
  • Soltanmorad Rezaifar 2

1 Assistant Professor at Izeh Azad University

2 M.A of Sociology from Izeh Azad University

چکیده [English]

In this research, we have studied the reason of conflict and divorce in the families who lived in Izeh in 1999. The result of research showed that 43 percent of the samples were 20 to 30 years old and 83.7 percent lived in the city. The young married couples with less than five years of marriage consisted 54/7 percent of our samples. 53 percent of them had no family relationship with each other, 50 percent of them went through a short period of knowing each other before getting married, 80/7 percent did not do the religious rituals, 67/5 percent had lost the beginning love toward each other, 60.2 percent of them had no child and 51.8 percent said their spouses had illegitimate relations to another and did not love them. For the 77/7 percent old married couples, interference and bias of the older children of the family was the main reason of their conflict.  The Pearson correlation showed that there was a significant relationship between unequal spouse with r=0/49, parents interference with r=0/41 in the young family and the adult children interference with r=0/78 in the old family and economical problems with r=0/52 , sexual and bodily weakness with r=0/17 ,negative mentality with r=./30, quarreling with r=0/52 and idealism thinking with r=0/43

کلیدواژه‌ها [English]

  • conflict
  • divorce
  • Young Married Couples
  • Izeh