سنخ‌شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه‌شناسی دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد پژوهش‌گری علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد، پژوهش‌گری علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

تحولات اجتماعی سال‌های اخیر در ایران، به‌تدریج، ابعاد متفاوتی به خود گرفته‌‌اند و نه‌تنها ارزش‌ها که رفتارهای افراد را مشمول تغییر قرار داده‌‌اند. یکی از این تغییرات در حوزة روابط جنسی پیش از ازدواج و در مناسبات با جنس مخالف روی داده است. نتایج تحقیقات متعدد نشان می‌‌دهد که روابط جنسی پیش از ازدواج، در سال‌های اخیر، میان جوانان افزایش یافته است. اما بیان «رشد» این روابط همة ماجرا نیست؛ چرا‌که افزایش حجم این رفتارهای جدید به‌تدریج پیچیده‌تر شدن آن‌ها را نیز در پی داشته است تا آن‌جا که امروزه با «گونه‌‌های متفاوتی» از روابط جنسی پیش از ازدواج مواجه‌‌ایم که خاستگاه‌‌های متفاوتی دارند. هدف این تحقیق کیفی سنخ‌شناسی الگوهای متفاوت روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران بوده است. در این تحقیق، با 54 نفر از پسران و دخترانی که این روابط را تجربه کرده‌‌اند مصاحبه شده است. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌دهد که الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران به حداقل «شش دسته» تفکیک و تکثیر شده است. این الگوها عبارت‌اند از 1. روابط آزاد (الگوهای روسپی‌گری)؛ 2. روابط صیغه‌‌ای؛ 3. روابط دوست‌دختر ـ دوست‌پسر؛ 4. روابط هم‌خانگی؛ 5. روابط ضد عاشقانه (الگوهای فریب)؛ و 6. روابط مبتنی بر عشق سیال. این الگوهای گوناگون را می‌‌توان در زیر چتر سه گفتمان متفاوت از یک‌دیگر مجزا کرد: «گفتمان پیشامدرن» (روابط دسته‌های اول و دوم)، «گفتمان مدرن» (روابط دسته‌های سوم، چهارم، و پنجم)، و «گفتمان پسامدرن» (روابط دستة ششم). هریک از این گفتمان‌ها سوژه‌‌ها را در جهت خاصی فرا‌می‌خوانند و افراد در این گفتمان‌ها نه صرفاً رفتارها که ارزش‌‌های متفاوتی نیز پیدا کرده‌‌اند. در‌این‌میان، گفتمان پیشامدرن قدمتی به درازای تاریخ دارد که تاکنون به بقای خود ادامه داده است؛ اما، در کنار آن‌، امروزه، در لایه‌‌های پنهان جامعة شهری، دو گفتمان مدرن و پسامدرن نیز سر برآورده‌‌اند که، به‌رغم تفاوت‌‌هایشان، هر دو محصول فرایند مدرنیته در جامعة ایرانی‌اند‌؛ الگوهایی از رابطه که به مدد تحولات ساختار اجتماعی و اقتصادی و تغییرات ارزشی ناشی از آن، در سال‌‌های اخیر، با گسترش زیادی مواجه شده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Typology of Premarital Sex Patterns in Iran

نویسندگان [English]

  • Taghi Azadarmaki 1
  • Mohammadhosein Sharifi Saei 2
  • Maryam Isari 3
  • Sahar Talebi 3
1 Lecturer at the College of Social Sciences, Tehran University
2 M.A. of Research in Social Sciences, Tehran University
3 M.A. of Research in Social Sciences, Tehran University
چکیده [English]

In recent decades, Iranian society has faced significant changes in youth values and beliefs. Very few researches show that premarital sex is rising in Iran. This increase has gradually led to more complexities in this area. Nowadays, premarital sex has found different kinds and origins. The goal of this qualitative research is the typology of different premarital sex patterns in Iran. In this study, 54 boys and girls who have experienced such relationships were interviewed. Research findings indicate that premarital sex patterns in Iran are divided into at least six different categories. These patterns include: 1. casual relationships (prostitution patterns), 2. Concubine relationships, 3.boy friend- girl friend relationships, 4.cohabitation relationships, 5.anti love relationships (deception patterns) and 6.relationships based on liquid love. These different patterns can be separated under three different discourses: “Pre-modern discourse” (the first and second category), “Modern discourse” (the third, fourth and fifth category) and “Postmodern discourse” (the sixth category). Each of these discourses evokes subjects in a special way and individuals have found not only different behaviors but also different values in these discourses. Pre-modern discourse has a long last history and still remains alive but nowadays beside this discourse, there are also two other discourses -modern and postmodern- in the hidden layers of urban society which despite of their differences, they both are the result of process modernity in Iranian society; the patterns which are rising in recent years by the help of changing social and economic structures and values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premarital sex
  • Romantic relationships
  • Anti-love relationships
  • Liquid love
  • cohabitation