جامعه پژوهی فرهنگی
1. سنخ‌شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران

تقی آزاد‌ارمکی؛ محمدحسین شریفی ساعی؛ مریم ایثاری؛ سحر طالبی

دوره 2، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 1-34

چکیده
  تحولات اجتماعی سال‌های اخیر در ایران، به‌تدریج، ابعاد متفاوتی به خود گرفته‌‌اند و نه‌تنها ارزش‌ها که رفتارهای افراد را مشمول تغییر قرار داده‌‌اند. یکی از این تغییرات در حوزة روابط جنسی پیش از ازدواج و در مناسبات با جنس مخالف روی داده است. نتایج تحقیقات متعدد نشان می‌‌دهد که روابط جنسی پیش از ازدواج، در سال‌های ...  بیشتر

2. عوامل جذابیت شبکة «من و تو»‌ از منظر دانشجویان

محمد آقاسی؛ مهرشاد شبابی؛ حنانه‌سادات صفوی

دوره 2، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 35-54

چکیده
  امروزه، تلویزیون از قدرت‌مندترین رسانه‌های دنیا در عرصة قدرت نفوذ و تأثیرگذاری است؛ چرا‌که کم‌تر خانه‌ای است که با تلویزیون بیگانه باشد. رشد شبکه‌‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، در سال‌های گذشته، تأثیرات گوناگونی در فرهنگ جامعة ایرانی گذاشته است. شبکة تلویزیونی «من و تو» از جدیدترین شبکه‌هایی است ...  بیشتر

3. بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان

مجید الیاسی؛ فاطمه پرده‌دار؛ سوده ترشیزی؛ غلامرضا خوش‌فر؛ مجید دنکو

دوره 2، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 55-76

چکیده
  این پژوهش به ارزیابی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی میان جوانان می‌پردازد. هدف اصلی تحقیق حاضر، شناخت نقش برخی عوامل فردی و اجتماعی چون سن، جنسیت، شغل، سطح تحصیلات، مدت‌زمان گذران اوقات فراغت، و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی بر میزان مصرف کالاهای فرهنگی میان جوانان است. روش پژوهش پیمایشی است. جامعة آماری جوانان 18 تا 29 سالة شهر ...  بیشتر

4. مرام و مسلک لوطیان در دورة قاجار

محمدرضا جوادی یگانه؛ محمدرضا جعفرآقایی؛ رضا مختاری اصفهانی

دوره 2، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 77-99

چکیده
  مقالة حاضر به بررسی اخلاق اجتماعی و آداب و رسوم لوطیان در دورة قاجار می‏پردازد. لوطی‌گری بخشی از زنجیره‌ای است که، در نظر، با فتوت آغاز می‌شود و در اصناف بازار و عیاری نمود می‏یابد. هر‌چند این نمود خارجی نیز در دوره‏هایی تحول و توسعه می‌یابد اما، در سراشیبی زوال، تبدیل به لوطیان می‏شود و در سدة حاضر با ارجاع به متون ...  بیشتر

5. تحلیلی بر سهم ارتباطات غیر‌ کلامی در کنش متقابل اجتماعی

ژاسنت صلیبی

دوره 2، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 101-119

چکیده
  در این مقاله، به تبیین سهم ارتباطات غیر کلامی به‌مثابة یکی از سه سنخ ارتباطات اجتماعی یعنی کلامی، غیر ‌کلامی، و پیرا‌کلامی در کنش متقابل اجتماعی پرداخته شده است. در‌این‌راستا، در آغاز سخن، اهمیت توجه به نقش ارتباطات غیر کلامی در روابط روزمره بین افراد و سوءِ ادراک‌ها و سوءِ ‌برداشت‌ها در کنش متقابل اجتماعی مطرح ...  بیشتر

6. درآمدی بر شناساییِ نگرش‌های بارز فرهنگی در گزیده‌ای از مثل‌ها و تعبیرهای کنایی مکتوب فارسی

ناهید مؤیدحکمت

دوره 2، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 121-134

چکیده
  مطالعة نگرش‌های فرهنگی موجب دل‌مشغولی آن‌دسته از محققانی است که بعد فرهنگی را در مطالعات اجتماعی مهم قلمداد می‌کنند. در‌این‌راستا، نوشتار حاضر قصد پاسخ‌گویی به این پرسش را دارد که بعدِ نگرشیِ غالب در گزیده‌ای از مثل‌ها و تعبیر‌های کناییِِِِِِِِِ مکتوب ِِِِِِِفارسی چیست؟ به‌بیان دیگر، کدام‌یک از ابعاد ...  بیشتر

7. بومی‌سازی رشتة تحصیلی مشاوره و راهنمایی بر پایة ارزش‌های مذهبی، بن‌مایه‌های ادبی، و رویکرد‌های علمی

مهرنوش هدایتی

دوره 2، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 135-158

چکیده
  انسان، در عرصه‌های گوناگون زندگی، با موقعیت‌های تنش‌زا و چالش‌برانگیزی مواجه می‌شود که بسیاری از آن‌ها نه‌تنها فرد بلکه خانواده و عملکرد تحصیلی، شغلی، و روابط اجتماعی او را نیز در معرض آسیب قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، مشاورة کارشناسانه می‌تواند به او کمک کند تا، با شناخت بهتر مسئله و راه حل‌های گوناگون، ...  بیشتر