تحلیلی بر سهم ارتباطات غیر‌ کلامی در کنش متقابل اجتماعی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهش، روان‌شناسی تربیتی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در این مقاله، به تبیین سهم ارتباطات غیر کلامی به‌مثابة یکی از سه سنخ ارتباطات اجتماعی یعنی کلامی، غیر ‌کلامی، و پیرا‌کلامی در کنش متقابل اجتماعی پرداخته شده است. در‌این‌راستا، در آغاز سخن، اهمیت توجه به نقش ارتباطات غیر کلامی در روابط روزمره بین افراد و سوءِ ادراک‌ها و سوءِ ‌برداشت‌ها در کنش متقابل اجتماعی مطرح شده است. به‌دنبال آن، دو زیر‌ساخت‌ نظری جامعه‌شناختی و روان‌شناختی اجتماعی کنش متقابل اجتماعی برای به‌تصویر‌کشیدن نقش مکمل و مهم ارتباطات غیر ‌کلامی در مبادلات کلامی کنش‌گران در دریافت پیام تشریح و نقش نشانه‌های غیر‌ کلامی و کارکردهای آن‌ها بحث شده است. در ادامه، برخی از رفتارهای غیر‌ کلامی توصیف شده است و، در نتیجه‌گیری، ضمن جمع‌بندی موارد فوق بر نقش ارتباطات غیر‌ کلامی و سهم آن در کنش متقابل اجتماعی و، در راستای آن، ادراک اجتماعی، که به تکوین برداشت‌ها در کنش‌گران منجر می‌شود، تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Contribution of Nonverbal Communication in Social Interaction

نویسنده [English]

  • Jacenthe Salibi
Assistant Professor at the Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

This article deals with the contribution of nonverbal communication in three types of social interaction including verbal, nonverbal and paraverbal .Thus, in the first place it has paid attention to importance of nonverbal communication from sociological and social psychological perspectives in social interaction and then some kinds of nonverbal signals and cues that are recognized as more efficient in individual’s social perception has been mentioned. At the end consequences of the discussion has been summarized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication
  • nonverbal cues
  • social perception
  • paravebal cues
  • social-Interaction
  • impression
  • popular sociology
  • phenomenological sociology