تحلیل جامعه شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرایم جوانان (مطالعه موردی:زندان مرکزی سنندج)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سلامت و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

2 کارشناسی ارشد مطالعات توسعه، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی، دانشگاه کردستان

چکیده

سرمایۀ اجتماعی با تأمین نوعی امنیت معنایی برای افراد که به­واسطه  معنادهی سنت­ها، ارزش­ها و قواعد در زندگی افراد در جامعه حاصل می­آید، افراد جامعه را از گرفتارآمدن در دامن ناهنجاری‌ها و انحرافات و جرایم ، به‌مثابه مظاهر ناامنی اجتماعی و مشارکت منفی در جامعه به دور می­دارد.هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرایم در بین جوانان مجرم واقع در زندان مرکزی شهرسنندج می‌باشد.روش مطالعه ،پیمایشی و با استفاده از نمونه تصادفی 196 نفری زندانیان مجرم( 18-39) ساله صورت گرفته است.برای تحلیل داده ها ازجداول دوبعدی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است. یافته­ها نشان می دهند رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان جرم جوانان ازنظر آماری معناداراست به این صورت که هرچه جوانان از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار باشند میزان ارتکاب به جرم آن‌ها کمتر و بالعکس. همچنین جوانانی که بیشتر مرتکب جرم می­شوند، در فضاهای اجتماعی رشد کرده­اند که از سرمایۀ اجتماعی پایین­تری برخوردار است. پس می­توان با برنامه­ریزی در راستای افزایش سرمایه اجتماعی میزان بزهکاری و جرم را در جامعه مورد پژوهش کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of the relationship between social capital and youth crime

نویسندگان [English]

  • sina Ahmadi 1
  • rahmat shamsi 2
  • bakhtiar Ahmadi 3
چکیده [English]

Social capital is a concept that over the past 20 years has become a renewed interest. This article presents evidence that components of social capital can play a prospective role in preventing crime in Youth. The effectiveness of social capital in preventing crime is assessed using data from surveys of 196 youth in central prison of sanandaj city. The data from the two-dimensional and Pearson correlation coefficient was used. The findings show that the relationship between social capital and Youth crime is significant. Also the results showed Youth crime rates lower with more social capital and vice versa. Therefore planning to increase social capital can be reduced amount of delinquency and crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Social cohesion
  • crime
  • youth
ü      پاتنام،رابرت(1380)،دموکراسی وسنت های مدنی(تجربه ایتالیا و درسهایی برای کشورهای در حال گذر)، ترجمۀ محمد تقی دلفروز، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور.
ü      پاتنام، رابرت(1392)، دموکراسی و سنت­های مدنی(سرمایه اجتماعی و سنت­های مدنی در ایتالیای مدرن)، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران، انتشارات جامعه­شناسان
ü      تقی لو، فرامرز(1385). «بررسی رابطه سرمایۀ اجتماعی با امنیت اجتماعی»، مطالعات راهبردی، سال 9، شماره 2.
ü      چلبی، مسعود و مبارکی، محمد(1383)" تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
ü      حسینی،حسین و احمدی،سینا(1392)، " بررسی میزان سرمایه­­های( فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) خانواده و رابطهآن­ها با گرایش والدین به تبعیض جنسیتی "، مجله جامعه پژوهی فرهنگی، سال چهارم، شماره سوم، پاییز 1392.تهران.
ü      خیراله پور، اکبر،(1383) بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلالمت روانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی(مطالعه موردی
ü      دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
ü      ذکایی، محمد سعید و روشن­فکر، پیام(1385). رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محلات شهری، فصلنامه
ü      ربانی،رسول(1380). جامعه­شناسی جوانان، تهران، انتشارات آوای نور.
ü      شیانی،ملیحه ومیرطاهر، موسوی(1390)، تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی درشهرکرمان،فصلنامه رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره41.
ü      علوم اجتماعی، شماره 32، صص1-37. - گیدنز، آنتونی(1386). جامعه­شناسی، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران،
ü      فوکویاما، فرانسیس(1379)، پایان نظم: سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمۀ غلامعباس توسلی، چاپ اول، تهران، انتشارات جامعه ایرانیان
ü      فیلد،جان(1388)،سرمایه اجتماعی، ترجمۀغلامرضا غفاری و حسین رمضانی، تهران، انتشارات کویر.
ü      کلمن، جیمز(1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
ü      مداح، مجید و شریفی، نوید(1389) تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره سوم، سال سوم ، پاییز، صص133-155.
ü      موسوی،میرطاهر؛مشارکت اجتماعی یکی ازمولفه‌های سرمایه اجتماعی، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، 1386،سالششم،شماره 23،ص72.نشرنی.
ü  Colman, j .s. (1988). Social Capital in the creation of human capital.
ü  Field, John. 2003." Social Capital". Published by Routledge, London,UK.
ü  Kawachi, i. (2001). Social capital for Health and Human Development. The society for International Development.
ü  Putnam, R.( 2000).Bowling Alone: The collapse and Revival of American Community, New York: Simon and Schuster.
ü  Putnam, R.D &Goss ,Kristin .(2002). Introduction in Putnam(ed), Democracies in Flux, The Evolution of Social Capital in Contemporary SocietyAmerican journal of Sociology S, 120-95
ü  Rosenfeld, Richard, messnter, Steven F., Baumer, Erice p., 2001" Social Capital and Homicide". Social Forces, Vol.80, Issue 1:283-309.