دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 22، دی 1395، صفحه 1-157 
تحلیل جامعه شناختی آثار سیمین دانشور

صفحه 91-115

بیتا قنبری؛ امین دائی زاده جلودار