رابطه منش اقتدارگرایانه و سرمایه اجتماعی بین والدین دانش آموزان مقطع اول دبستان شهر شیراز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

به دلیل نقش تاثیر گذار والدین در تربیت فرزندان، بررسی منش اقتدار گرایانه در بین والدین و احتمال انتقال آن به وسیله والدین  به فرزندان می تواند بسیار مهم و تاثیر گذار باشد. این مقاله بررسی رابطه بین منش اقتدارگرایانه و سرمایه اجتماعی و تعدادی متغیر های زمینه ای (مانند سن و تحصیلات و...) را در بین والدین دانش آموزان  مقطع  اول دبستان  در شهر شیراز  را  مورد  توجه قرار داده است. با این هدف پرسشنامۀ خود ساخته  که بر گرفته  از پرسشنامه  F-scale آدورنو است، بین والدین 400دانش آموز دبستانی که به صورت تصادفی خوشه­ای انتخاب شده بودند توزیع گردید؛  تحلیل آماری داده­های این بررسی نشان می­دهد که رابطه بین دو سازه منش اقتدار گرایی و سرمایه اجتماعی در سطح 95 درصد رابطه­ای معنی­دار است. علاوه بر این سازه منش اقتدارگرایانه با متغیرهای سن، تحصیلات، تعداد فرزندان رابطه معناداری دارد. در نهایت با بررسی مقیاس F در بین والدین دانش آموزان به این نتیجه رسیدیم که والدین شیرازی از میزان منش اقتدارگرایانه بالایی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Authoritarian personality and Social Capital Among Primary School Student’s Parents in Shiraz.

نویسندگان [English]

  • Ehsan Hamidizadeh 1
  • Negin Hadi 2
چکیده [English]

Parents have effective role in children upbringing. So study of parent’s authoritarian personality and transfer it to child could be
serious. This paper tries to show relationship of authoritarian personality and social capital and other variables (such as, age, education…).In these study, we focused on primary school parents in Shiraz. Adorno’s F- scale was main scale for measuring parent’s authoritarian personality and we distribute our questionnaire among 400 parents. Statistics analyses show relation between two main variables (authoritarian personality and social capital) are significant. In addition, some variable such as age, education and number of children had significant relation with authoritarian personality. Finally our conclusion shows that on primary school parents in Shiraz have high rate of authoritarian personality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • authoritarian personality
  • social capital
  • intergroup social capital
  • out- group social capital
  • relational social capital
ـ بشیریه، حسین(1381).موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران :گام نو.
ـ پیرو، آلن(1366). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: کیهان. 
ـ تهرانی، مسعود (1383). استبداد و اقتدارگرایی (ویژگی های شخصیت عقب مانده)، تهران: نشر همراه.
ـ دوواس،دی.ای (1376). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نائبی، تهران: نشر نی.
ـ زارعیان، مریم (1385). بررسی تاثیر شخصیت مستبدانه والدین بر نگرش دانشجویان به دموکراسی ( دانشجویان دانشگاه تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا.
ـ شوستروم، اورت (1369). روان­شناسی انسان سلطه جو، ترجمه قاسم قاضی و غلامعلی سرمد، تهران: مرکز نشر سپهر.
ـ غفاری و انق (1385). «سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی :مطالعه موردی شهر گنبد کاووس»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره اول، سال اول، صفحات 199- 159 .                                                          
ـ فیروز بخت، مهرداد (1383). آلفرد آدلر: گستره نظریه شخصیت و روان درمانی، نشر دانژه: تهران.
ـ قاسمی، وحید و بدری برندگی (1390). «بررسی جامعه شناختی شخصیت قدرت طلب (مطالعه موردی: شهر اصفهان)»، جامعه شناسی کاربردی، شماره سوم، پاییز.
ـ کیهانی، مسیح الله (1384). بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
ـ هیوز، استوارت(1376). هجرت اندیشه اجتماعی، ترجمه: عزت الله فولادوند، تهران: طرح نو.

 

-  Adorno, T (1969). The authoritarian personality, New York: the nortton library.

- Davids, Anthony (2005). “Personality and attitudes of child care workers, psychotherapists and parents of children in residential treatment”, Child psychiatry and Human Development journal, 1(2):41-49.

- Duriez, Bart, Alain Van Hiel (2002). “The march of modern fascism. A comparison of social dominance orientation and authoritarianism”, Personality and Individual differences, 32, 1199-1213.
- Laguna, Louis (2010). “An Examination of Authoritarian Personality Traits among Police Officers: The Role of Experience”, Journal of Police Crime Psych, 25:99-104.
- Masling, M (1954).”How neurotic is the authoritarian?” Journal of Abnormal and Social Psychology, 49(1):316-18.
- Peretti Peter, Statum Jo Ann (1984). “Father-son inter-generational transmission of authoritarian paternal attitudes”,   Social Behavior and Personality: an International Journal, (1):85-89.
-  Ray, JJ (1971). “An attitude to authority scale”, Australian Psychologist, 6: 31-50.
-  Ray, JJ (1972). “Attitude and authrity.Journal of Resolution”, 16(3):316-46.
-  Ray, JJ (1973). Conservatisam,authoritism and related variables: A Review and Empirical Study, London: Academic Press.
- Rigby, K (1988). “Sexist attitudes and authoritarian personality characteristics among Australian adolescents”, Journal of research in personality, 22: 465-473.