جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جمعیت شناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

2 کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

چکیده

باروری به‌منزلة پدیده‌ای زیستی تحت تأثیر عوامل، وضعیت‌ها، و زمینه‌هایی است که فرهنگ یکی از آن‌هاست. فرهنگ نیرویی اساسی در پویایی جمعیت انسانی محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر توصیفی ژرف از تأثیر عوامل فرهنگی در باروری زنان 15-49‌سالة منطقة 12 تهران ارائه می‌دهیم. پرسش اصلی این پژوهش را بر همین مبنا، یعنی «تأثیر عوامل فرهنگی در باروری زنان»، قرار دادیم. برای پاسخ به این پرسش به پژوهش تحلیلی با رویکرد جمعیت‌شناختی پرداختیم. نتایج پژوهش حاکی از آن بوده‌اند که بین قومیت، هنجارها، مذهب، فشار فرهنگی، ترجیح جنسیتی، وسایل پیش‌گیری، و تحصیلات با باروری رابطة معنادار وجود دارد و در بین گروه‌های قومی بیش‌ترین باروری مربوط به گروه قومی ترک‌زبان این منطقه بوده است. بنابراین، رشد جمعیت و رشد فرهنگی متأثر از یک‌دیگرند. ساختار فرهنگی از عواملی است که به‌منزلة پشتوانة سیاست‌های جمعیتی می‌تواند نقشی اساسی در کنترل و افزایش باروری ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of cultural effective factors on fertility of women Aged 15 - 49; District 12, Tehran city

نویسندگان [English]

  • Ali Pezhhan 1
  • Annahita Kamali 2

1 Demographic Assistant Professor of the Ministry of Culture and Islamic Guidance

2 M.A in Demography, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Tehran

چکیده [English]

 Fertility as a biological phenomenon is influenced by many factors including culture as an affective one. Culture is regarded as a basic force in the dynamism of humane population. Present research seeks to provide a deep description of the impact of cultural factors on the fertility of women aged 15-49. We have done the study used analysis research by a demographic approach. The results showed that there is a relationship between fertility on the one hand, and ethnicity, norms, religion, cultural pressure, sex priority, preventive instrument, and education, on the other hand. Among the ethnical groups, the most fertility is occurred among Turkish-speaking group. Therefore, population growth and culture development are interwoven. Cultural structure, as a support for demographic policy, plays a vital role in the control and increase of fertility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility
  • Culture Factors
  • Ethnics
  • sex preference
  • marriage age
آﺷﻔﺘﻪﺗﻬﺮاﻧـﻲ، اﻣﻴـﺮ (1382). ﺟﻤﻌﻴـﺖ‌ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻗﺘﺼـﺎدی ـ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‌رﻳـﺰی ﻧﻴـﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻬﺮان: ﭘﺮﺷﻜﻮه.
حسینی، حاتم (1387). «قومیت و باروری: تبیین رفتارهای باروری زنان کرد و ترک شهرستان ارومیه»، رسالة دکتری جمعیت‌شناسی، گروه جمعیت‌شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
زنجانی، حبیب‌الله و آذر شادپور (1378). جمعیت، تنظیم خانواده و بهداشت باروری، تهران: سماط.
شهبازی، عباس (1377). «برخی از عوامل اقتصادی و اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری شهرستان نهاونـد»، فـصل‌نامة جمعیت، ش 23.
عباسی شوازی، محمدجلال (1392). «تحولات باروری در ایران»، فصل‌نامة جمعیت، ش 45-46.
عباسی شوازی، محمدجلال و دیگران (1383). «تحولات باروری در ایران: شواهدی از چهار استان منتخب»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
مطیع حق‌شناس، نادر (1379). «بررسی تأثیر عوامل اقتصادی ـ اجتماعی ـ جمعیتی بر رفتار باروری در ارومیه»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران.
میرزایی، محمد (1384). «جمعیت و توسعه با تأکید بر ایران»، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
Becker, G. S. (1960). ‘An Economic Analysis of Fertility’, in: Demographic and Economic Change in Developed Countries, G. S. Becker (ed.), Princeton: Princeton University Press.
Caldwell, J. C. (1976). ‘Toward a Restatement of Demographic Transition Theory’, Population and Development Review, 2 (3-4).
Cleland, J. C. (1985). ‘Marital Fertility Decline in Developing Countries: Theories and the Evidence’, In: Reproductive Change in Developing Countries: Insights from the World Fertility Survey, J. C. Cleland and J. Hobcraft (eds.), Oxford: Oxford University Press.
Dyson, T. and M. Moore (1983). ‘On Kinship Structure, Female Autonomy, and Demographic Behavior in India’, Population and Development Review, 9 (1).
Easterlin, R. A., R. A. Pollard, and M. L. Watche (1980). ‘Toward a More General Economic Model of Fertility Determination: Endogenous Preferences and Natural Fertility’, In: Population and Economic Change in Developing Countries, R. A. Easterlin (ed.), Chicago: University of Chicago Press.
Friedman, D., M. Hechter, and S. Kanazawa (1994). ‘A Theory of the Value of Children’, Demography, 31 (3).
Ochs, J. and A. E. Roth (1989). ‘An Experimental Study of Sequential Bargaining’, American Economic Review, Vol. 79, No. 3.
http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid.1394.