دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-131 
بررسی نمود ارزش‌های اخلاقی در معماری سنتی شهرهای کویری ایران نمونه موردی: شهر یزد

صفحه 19-41

حسنعلی پورمند؛ محمدرضا بمانیان؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ سپیده صمدزاده