جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه جوانان و مناسبات نسلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

چکیده

عوامل متفاوتی ابژه های یک نسل را ساخته و می توان از چنین شاخص هایی برای بررسی تغییرات و ایجاد تمایز در بین نسلها بهره برد. مطالعات انجام شده در حوزه نسلها را می توان به دو دسته کلان تقسیم نمود. مطالعاتی که به ترسیم ویژگی های یک نسل و یا نسلهای مختلف پرداخته اند و در پی تفسیر علل تفاوت کنش های اجتماعی در نسلهای مختلف بوده اند و دسته دیگر از بررسی ها، به مطالعه وضعیت روابط بین نسلها همت گمارده و تلاش کرده اند الگوهایی را برای این وضعیت مطرح نموده و عوامل موثر بر ایجاد اشکال مختلف روابط بین نسلها را تفسیر نمایند.  اغلب دسته بندی های که در ایران در این حوزه انجام شده متعلق به گروه نخست است. با توجه به سرعت تغییرات در دهه گذشته در حوزه های مختلف، و بالاخص تحول در حوزه لازم است بازنگری در دسته بندی های پیشین  نسلی در کشور انجام و مدل جدیدی با توجه به شرایط جامعه ارائه شود. این مقاله تلاش دارد ضمن بررسی مدلهای پیشین داخلی و خارجی و با در نظر گرفتن تغییرات جمعیتی در کشور و نیز رخ داد تحولات ارتباطی و رسانه غالب هر نسل، مدلی را پیشنهاد نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Media, a tool for Generations Classification in Iran

نویسنده [English]

 • forouzandeh jafarzadeh Pour

چکیده [English]

Socio- economic situation in a given society along with other variables which effecting on identification of a generation caused a profound impact and such indicators can be applied for determine changes among generations and their actions in society. Studied on the field of generations can be dividing in to two main categories. Those studies that dealing with outlining the characteristics of a generation or generations and tries to interpretation the difference between generation in various social actions; and there are other group of surveys which dealing with study of intergenerational relationships and its different types and introduce different pattern of these relationships. Due to rate of changes in last decade in different aspects, especially development in media and Facilitate human interaction in one hand, and entrance of new generations in the field of social action on the other hand; there is a need for re-classification of generation in the country. The present article, with review of past models and with emphasis to different media of each generation and Taking into account the demographic changes; try to introduce a model for classification of different generation based on special generation objects and their socialization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • generation
 • Generational classification
 • Media
 • Generations in Iran
 • Model for Generation
 • آزادارمکی، تقی؛ غفاری، غلامرضا (1383) جامعه شناسی نسلی در ایران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاددانشگاهی، تهران
 • آزادارمکی، تقی(1386)فرآیند تغییر نسلی بررسی فراتحلیلی در ایران، دوفصلنامه جوانان و مناسبات نسلی، سال اول، ش 1، بهار و تابستان
 • بالس، کریستوفر(1380) ذهنیت نسلی، ترجمه حسین پاینده، ارغنون، ش 19
 • جهانبخش، اسماعیل؛ ساروخانی، باقر (1391) فاصله نسلی در حوزه ی معیارهای همسرگزینی و عوامل اجتماعی موثر بر آن،  فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد واحد خلخال، دوره 4، ش 1
 • چیت ساز قمی، محمد جواد (1386) بازشناسی مفاهیم نسل و شکاف نسلی، دوفصلنامه جوانان و مناسبات نسلی، سال اول، ش 1، بهار و تابستان
 • ذکایی، محمد سعید؛ فتحی نیا، محمد(1392) نحوه بازنمایی روابط بین نسلی در سریالهای ایرانی پر بیننده، جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، زمستان
 • زند، مهناز؛ خزایی، طاهره، آزادارمکی، تقی (1379) بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی در طول سه نسل خانواده تهرانی: با تاکید بر مقایسه مراسم، آداب و کارکردهای حمایتی، مطالعات جامعه شناختی، پاییز و زمستان، ش 16
 • ساعی، منصور(1389) نقش رسانه‌ها در انتقال ارزش‌ها وپدیده شکاف هنجاری و ارزشی نسل‌ها، سایت تحقیقات و مطالعات، زمان انتشار:سه شنبه 19 بهمن
 • طالبان، محمد رضا؛ رفیعی بهابادی، مهدی(1389) تحولات دینداری بر اساس تفاوتهای نسلی در ایران _1353-1388) مسائل اجتماعی ایران، سال اول، ش 2، زمستان
 • کاظمی پور، عبدالحمید(1388) نسل ایکس بررسی جامعه شناختی نسل جوان ایرانی، نشر نی
 • کوثری، مسعود (1387) نسل ایکس، وای و زد و سیاستگذاری فرهنگی در ایران، فصلنامه راهبرد فرهنگ، سال اول، ش 3، پاییز
 • منادی، مرتضی (1386) اوقات فراغت و چالشهای جهانی شدن مقایسه دو نسل، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 3، ش 8
 • میری آشتیانی، الهام (1387) تمایز نسلی در ایران، در مجموعه مقالات چالشهای اجتماعی ایران، سید جواد نگارنده و زهرا رضایی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، تهران

 

 • Aarnio M , Winter T , Kujala UM , Kaprio J(1997) Familial aggregation of leisure-time physical activity -- a three generation study, Research Support, Non-U.S. Gov't, Research Support, U.S. Gov't, P.H.S.
 • H owe, Neil; Strauss, William (1991) Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069. New York: William Morrow & Company.
 • Howe, Neil; Strauss, William (1993) 13th Gen: Abort, Retry, Ignore, Fail? Vintage Books
 • Howe, Neil; Strauss, William (1997) The Fourth Turning: What the Cycles of History Tell Us about America’s Next Rendezvous with Destiny. New York: Broadway Books