دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 1-142