سنجش احساس طرد اجتماعی دانشجویان دانشگاه های زنجان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطتاعات فرهنگی

2 دانشیار پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

پژوهش حاضر، کوششی است که با هدف شناخت احساس طرد دانشجویان در رابطه با متغیرهای پایگاه اجتماعی-اقتصادی، قومیت و احساس تعلق قومی و ارزیابی سیاستهای دولتی، به انجام رسیده است. پرداختن به مسائل جوانان در سطح کشورهایی نظیر ایران، به سبب قرار داشتن جوانان در کانون تحولات و برنامه ریزیها، ضروری به نظر میرسد. از اینرو به مدد روش پهنانگر پیمایش و بهره گیری از ابزار پرسشنامه جهت سنجش متغیرها، پس از مرور رویکردهای نظری طرد اجتماعی و توضیح سطوح طرد اجتماعی، تدوین چارچوب و مدل نظری، از میان دانشجویان دانشگاههای سراسری و آزاد، نمونه گیری انجام داده و پس از انتخاب 325  نفر از دانشجویان، نتایج را به کمک آمار توصیفی و آزمونهای همگنی واریانس لون، آزمون اف، ضریب همبستگی، آزمون تی و مقایسه ی جفتی مورد مطالعه قرار دادیم. نتایج بدست آمده حاکی از رابطه ی معنادار و مستقیم میان احساس طرد اجتماعی و احساس تعلق قومی و همچنین احساس طرد اجتماعی و ارزیابی سیاستهای دولتی توسط پاسخگویان بود، به عبارت دیگر دانشجویانی که احساس طرد بیشتری را تجربه میکردند، احساس تعلق قومی بیشتر و همچنین برداشت منفی نسبت به سیاستهای دولت داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring students feeling of social exclusion in Zanjan universities

نویسندگان [English]

 • Souna Ahadiyan 1
 • mohammadsalar kasraie 2
1 Master s degree student in Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Associated professor in Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

 
The present study is an attempt to understand the feeling of social exclusion in association with economic status, ethnicity, ethnic belonging and assessment of government policies. It is necessary to address the issues of youth in countries such as Iran, due to the fact that young people are at the center of developments and planning. Therefore, using a scrupulous method and using a questionnaire tool to measure variables, after reviewing the theoretical approaches of social exclusion and explaining the levels of social exclusion, the framework and theoretical model have been sampled among the students of the State and Azad universities. After selecting 325 students, the results were analyzed using descriptive statistics and homogeneity of variance analysis, FF test, correlation coefficient, t-test and pair comparison. The results showed a significant and direct relationship between the feeling of social exclusion and the sense of ethnic belonging, as well as the feeling of social exclusion and the assessment of government policies by respondents, in other words, students who felt more social exclusion, felt more ethnic belonging and They also had a negative perception of government policies

کلیدواژه‌ها [English]

 • "SOCIAL EXCLUSION"
 • "ECONOMIC STATUS"
 • "ETHNICITY"
 • "POLICY"
 • "ETHNIC DEPENDENCY
 1. ابراهیمی مهدی (1391)، معرفی و مرور کتاب: طرد اجتماعی، علل و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت مجله ی جامعه شناسی ایران دوره 13، شماره ی 3، پاییز 91.
 2. بلالی اسماعیل (1389)، طرد اجتماعی اقوام در آیینه آمار و زیرعنوان بررسی بودجه های استانهای ترک نشین و کرد نشین، مجله مطالعات اجتماعی ، ایران، دوره 4 شماره7، ص2
 3. حمیدیان اکرم، زاهدی محمدجواد، ملکی امیر، انصاری ابراهیم (1394)، بررسی رابطه نابرابری های اقتصادی –اجتماعی و طرد اجتماعی گروهها در کلانشهر اصفهان، پژوه های جامعه شناسی معاصر، دوره4، شماره 4، صص 32-1
 4. شیانی ملیحه (1385)، فقر، محرومیت و شهروندی در ایران، رفاه اجتماعی، دوره 5، شماره 18، صص 64-41.
 5. غفاری غلامرضا، تاج الدین محمد باقر (1384)، شناسایی مولفه های محرومیت اجتماعی، رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره 17، صص56-33.
 6. فیروزآبادی سید احمد، صادقی علیرضا )1389)، وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 1، شماره 1

طرح پژوهشی:

 1. قاضی نژاد مریم (1392)، طرد اجتماعی جوانان، علل و پیامدها، طرح پژوهشی مصوب وزارت ورزش و جوانان

کتاب ها:

 1. بلیک مور کن (1385)، مقدمه ای بر سیاست گذاری اجتماعی، ترجمه ی علی اصغر سعیدی و سعید صادقی جقه، تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
 2. زیبرا مارتین  (1385)، نظریه های جامعه شناسی طرد شدگان اجتماعی، ترجمه دکتر سید حسن حسینی، تهران، انتشارات آن.
 3. گیدنز آنتونی (1388)، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی
 4. گیدنز آنتونی (1386)، راه سوم، ترجمه منوچهر صبوری، کاشانی، تهران، نشر شیرازه
 5. گیدنز آنتونی، بردسال کارن (1386)، جامعه شناسی، ترجمه حسن چاووشیان، تهران چاپ اول نشر نی

منابع انگلیسی:

13. Burchardt, t. Le Grand J and Piachaud D, (2002) Introduction in: John HillsT Julian Le Grand and David, P Underestanding Social Exclusion, Oxford University

14. European Commission, 2013a. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Towards Social Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 2014-2020, COM(2013) 83 final, 20.2.2013

15. Flotten, Ton (2006) Poverty and Social Exclusion: Two Side of the Same Coin, Fafa, Forrest, R and Kearns, A 2001 Social Cohesion, Social Capital and Tht Neighbourhood, Urban Studies,38 (12): 2125-43

16. Galabuzi .Grace- Edward (2002) social inclusion as a determinant of health. Torento the life span conference

17.Granovetter M (1973),The Strength of Weak Ties, Sociological Theory, Volume 1 (1983), 201-133

18. Narayan D (1999), Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty, World Bank

19. Room, G (1994): understanding social Exclusion: Lessons From Transnational Research Studies. Paper Presented at the Confrence on Poverty Studies in European Union: Retrospect and Prospect, Policy studies Institude, London

20. Salehi Esfahani, Egel Daniel (2007), Youth Exclusion in Iran: The State of Education, Employment and Family Formation, the middle eat youth initiative working paper