جامعه پژوهی فرهنگی
1. سنجش احساس طرد اجتماعی دانشجویان دانشگاه های زنجان

صونا احدیان؛ محمدسالار کسرایی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 1-29

چکیده
  پژوهش حاضر، کوششی است که با هدف شناخت احساس طرد دانشجویان در رابطه با متغیرهای پایگاه اجتماعی-اقتصادی، قومیت و احساس تعلق قومی و ارزیابی سیاستهای دولتی، به انجام رسیده است. پرداختن به مسائل جوانان در سطح کشورهایی نظیر ایران، به سبب قرار داشتن جوانان در کانون تحولات و برنامه ریزیها، ضروری به نظر میرسد. از اینرو به مدد روش پهنانگر پیمایش ...  بیشتر

2. عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با تفاخر اجتماعی

حسین افراسیابی؛ سعید فتحی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 31-47

چکیده
  تفاخر یا فخرفروشی، یک جهت­گیری در تعاملات اجتماعی است که در رابطه با مصرف و نمایش کالاها در عرصه عمومی و خصوصی معنا می­یابد. پژوهش حاضر یکی پژوهش کمی است که با هدف بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با تفاخر اجتماعی در میان شهروندان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل جمعیت 64-15 سال شهر یزد است که 384 نفر آنان با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر

3. نقش فرهنگ صلح و متغیرهای آزمودنی (زمینه‌ای) در خشونت خانگی خانواده‌های دانشجویان تهرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

حسن امیدوار؛ خلیل میرزایی؛ عالیه شکربیگی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 49-71

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی «نقش فرهنگ صلح بر میزان خشونت خانگی در میان خانواده‌های شهر تهران (مطالعه موردی‌: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن‌) است. روش پژوهش‌، به لحاظ هدف یا نوع پژوهش از نوع توسعه‌ای و کاربردی‌، از لحاظ مسیر توصیفی و از نوع پژوهش‌های همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی دانشجویان تهرانی دانشگاه آزاد اسلامی ...  بیشتر

4. کندوکاوی روش شناختی در پایان نامه ها با محوریت طلاق

زهرا حاجی شاه کرم؛ باقر ساروخانی؛ حسین آقاجانی مرسا

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 73-98

چکیده
  هدف این مقاله، کنکاشی نقادانه در خصوص چارچوب روش شناختی پایان نامه ها با محوریت طلاق است. مساله اصلی در این مقاله، عبارت است از "آیا عدم توجه کافی به روش شناسی پژوهش های صورت گرفته با محوریت طلاق تاثیری در غنا و عدم غنای پژوهش های آینده خواهد داشت؟"  بر این اساس، این پژوهش از روش اسنادی و تحلیل محتوا بهره گرفته است. این مقاله تلاش می ...  بیشتر

5. سرمایه ها و مشارکت اجتماعی‌ در فضای دانشجویی

محمد فرهادی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 99-129

چکیده
  مسئله پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی است. پس از بررسی مباحث نظری این حوزه و با تکیه بر نظریه‌های جامعه‌شناختی کنش، چهار متغیر سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، احساس بی‌قدرتی و سرمایه فرهنگی به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر مشارکت‌اجتماعی در چارچوب مفهومی پژوهش پذیرفته شد. روش تحقیق؛ پیمایش، نمونه‌گیری آن طبقه‌ای ...  بیشتر

6. تأثیر عوامل اجتماعی در روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر

صدیقه عباسی؛ خدیجه سفیری؛ امیرمسعود امیرمظاهری

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 131-156

چکیده
  این پژوهش «تأثیرعوامل اجتماعی بر روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر 20 تا 26 سال» در دانشگاه های دولتی شهر تهران را در سال 1395 مطالعه می کند. چارچوب نظری تئوری­های «دگرگونی ارزشی اینگلهارت، رشد­یافتگی­ سنی بنگستون، جهانی شدن گیدنز، تجربه نسلی مانهایم، تغییر در فرآیند جامعه­پذیری مک لوهان» می باشد. روش پژوهش پیمایشی ...  بیشتر