جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی ، علوم اجتماعی و انسانی ، علوم تحقیقات ، تهران ، ایران

2 استاد جامعه‌شناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 جامعه شناسی ، روانشناسی و علوم اجتماعی ، تهران مرکز ، تهران ، ایران

چکیده

هدف این مقاله، کنکاشی نقادانه در خصوص چارچوب روش شناختی پایان نامه ها با محوریت طلاق است. مساله اصلی در این مقاله، عبارت است از "آیا عدم توجه کافی به روش شناسی پژوهش های صورت گرفته با محوریت طلاق تاثیری در غنا و عدم غنای پژوهش های آینده خواهد داشت؟"
 بر این اساس، این پژوهش از روش اسنادی و تحلیل محتوا بهره گرفته است. این مقاله تلاش می کند به معرفی ، شفاف سازی  و نقد روشمند، که فراتر از یک تکنیک صرف است در مورد پایان نامه ها با محوریت طلاق بپردازد. از اینرو، علاوه بر بیان روش شناسی بنیادین، پارادایمی و کاربردی که در اکثر موارد جزو حلقه مفقوده پایان نامه ها است و به عنوان راهنمای عملی می تواند کمک موثری برای پایان نامه های آتی باشد،  به اجرای آنها اقدام نموده و همچنین پایان نامه ها را از نظر ساختاربندی شکلی و موضوعی نظیر برهه زمانی، دسته بندی موضوعی، دیدگاه جنسیت محوری و... نیز مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Methodological investigation in divorce-oriented theses

نویسندگان [English]

 • zahra haji shah karam 1
 • Bagher saroukhani 2
 • hossein aghajani marsa 3

1 sociology, humanity and social science , Islamic Azad university science and research Branch, Tehran , Iran

2 professor of Sociology. Science & Research Brach. ISLAMIC AZAD UNIVERSITY.IRAN.

3 sociology, Psychology and Social Sciences, Islamic Azad university central Tehran branch , Tehran , Iran

چکیده [English]

The purpose of this article is to provide critical inquiries in the context the methodological framework of theses based on divorce-oriented theses. The main issue discussed in this article is “Does the lack of attention to the methodology of divorce-focused researches have an impact on the richness and lack of richness of future researches?
 Accordingly, this research used documentary method and content analysis. This article tries to introduce, clarify, and Methodical critique that goes beyond just a technique for researches focused on divorced. Hence, in addition to explaining the fundamental methodology, paradigmatic methodology and applied methodology, which in most cases, it is a missing link in the divorce-focused researches, which as a practical guide can be an effective help for future researches and Then proceed to implement them, Also, the divorce-focused researches has been examined in terms of structuring from the form and subject such as period, Thematic categories, focused-gender perspective and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

 • fundamental methodology
 • paradigmatic methodology
 • applied methodology
 • divorce-oriented theses
 • · ازکیا، مصطفی و دربان، آستانه (1382). روش‌های کاربردی تحقیق، تهران: کیهان.
 • · ایمان، محمدتقی(1390). مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .
 • بازرگان، عباس(1385). ضرورت توجه به دیدگاه‌های فلسفى زیربنایی معرفت‌شناسی در علوم انسانی برای انتخاب روش تحقیق با تأکید بر روش‌های کیفی پژوهش و ارزشیابی آموزشی (مجموعه مقالات علوم تربیتی به قلم جمعی از مؤلفان)، سمت: تهران.
 • بنتون، تد و یان کرایب (1384). فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه شهناز مسمی پرست و محمود متحد، تهران: آگه.
 • پارسانیا، حمید(1388). روش‌شناسی علوم انسانی با رویکرد اسلامی، فصلنامه پژوهش، سال اول ، شماره2 ، صص 40-55 .
 • ----، حمید(1390). روش‌شناسی انتقادی حکمت صدرایی، قم: کتاب فردا.
 • ---- ، حمید (1392). روش‌شناسی بنیادین تکوین نظریه‌های علمی، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 23، صص28-7 .
 • · چالمرز، آلن.اف(1378). چیستی علم، درآمدی بر چیستی مکاتب علم‌شناسی فلسفی، ترجمه سعید زیباکلام، تهران: سمت.
 • · ذکایی، محمد سعید(1381). «نظریه و روش در تحقیقات کیفی»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 7.
 • · ساروخانی،باقر(1394). «نظریه‌پردازی درزمینه طلاق و طلاق توافقی» ، انجمن جامعه‌شناسی ایران ، http://www.isa.org.ir
 • · ساعی، علی(1387). روش تحقیق در علوم اجتماعی، تهران :سمت.
 • · طالقانی، محمود(1381). روش تحقیق نظری، قم :دانشگاه پیام نور.
 • · عضدانلو، حمید(1388). آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی، تهران: نی.
 • · فی، برایان(1381). فلسفه امروزین علوم اجتماعی با نگرش چند فرهنگی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
 • · کاظمی پور، شهلا وخوشنویس، اعظم(1392). «فرا تحلیل مطالعات انجام‌شده در زمینه‌ سطح، روند و تعیین‌کننده‌های طلاق در ایران و کشورهای منتخب طی سال‌های 90-1365»، فصلنامه مطالعات جمعیتی، شماره اول.
 • · کرسول، جان دبلیو(1393). طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی، ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای طوس، تهران: جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی.
 • · کرلینجر، فرد(1380). مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند، تهران: آوای نور.
 • · گال، مردیت و همکاران(1383). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، ترجمه احمدرضا نصر و دیگران، جلد 1و 2، تهران: سمت.
 • · لطف‌آبادی، حسین و دیگران(1386). «بررسی آموزش روش‌شناسی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی در ایران»، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 21 ، سال ششم.
 • · محمدپور، احمد(1389). روش در روش ، تهران: جامعه شناسان .
 • · نوذری،حسینعلی(1387). فلسفه تاریخ روش‌شناسی و تاریخ‌نگاری، تهران: طرح نو.
 • · یاورى بافقى، امیرحسین و پور اسدی، محمد(1390). «رویکرد آمیخته پژوهى در امنیت پژوهی: چیستی و چرایی». فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامى، 6(4): صص665-645 .
 • · یحیی زاده، حسین و حامد، محبوبه(1394). «مسائل فرزندان طلاق در ایران و مداخلات مربوطه: فرا تحلیل مقالات موجود »، مطالعات زنان و خانواده، دوره 3 ، شماره 2 : صص 120-91.
 • · یونگ، ک. گ(1387). سمینار زرتشت نیچه، ترجمه سپیده حبیب، تهران: کاروان.
 • Ahmed, J.U. (2010). Documentary research method: new dimensions. Indus Journal of Management & social science. Volume 4. Pp1-14.
 • Aiken, L. S., West, S. G., Sechrest, L., & Reno, R. R. (1990). Graduate training in statistics, methodology, and measurement in psychology. American Psychologist, Vol. 45, No. 6, pp. 721-734.
 • Baily, K.D. (1994). Method of social research. New York: The free press.
 • Calhoun, Craig (2002) Dictionary of the Social Sciences, Oxford University Press.
 • Flick, U., E. von Kardorff. & I. Steinke. (2004). A companion to qualitative research. translated by Bryan Jenner. London: sage.
 • Hunter, J. E & Schmidt, F. L. (2004). Methods of Meta Analysis: Correcting Error and Bias in Research Findings, (2nd Ed.). New Bury Park, C. A.: Sage Publication.
 • McCulloch, G (2005). Documentary research in Education, History and the Social science. London and New York: Rutledge Falmer.
 • Mogalakwe, M. (2006). The use of Documentary research method in social research. African sociological review. Volume 10. pp 221-230.
 • Neuman, W.l. 1994. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Allyn & Bacon.
 • Rocco, Tonette & Bliss, Linda. A & Gallagher, Suzanne & Perez-Prado (2003). Taking the Next Step: Mixed Methods Research in Organizational Systems. Informational technology, learning, and performance Journal. 21(1). 19-29. S
 • Sarantakos s. (1998). social research. Second edition. South Melbourne: maclinom.
 • Smelser, Neil. J. (2003) "On Comparative Analysis, Interdisciplinarity and Internationalization in Sociology", International Sociology, 18(4): 643-657