سرمایه ها و مشارکت اجتماعی‌ در فضای دانشجویی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه رازی

چکیده

مسئله پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی است. پس از بررسی مباحث نظری این حوزه و با تکیه بر نظریه‌های جامعه‌شناختی کنش، چهار متغیر سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، احساس بی‌قدرتی و سرمایه فرهنگی به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر مشارکت‌اجتماعی در چارچوب مفهومی پژوهش پذیرفته شد. روش تحقیق؛ پیمایش، نمونه‌گیری آن طبقه‌ای با کسربرابر و جمعیت آماری دانشجویان دانشگاه تهران هستند. بر اساس نتایج پژوهش، متغیرهای تحقیق توانستند 20 درصد واریانس مشارکت اجتماعی را تبیین کنند(20٪=R2). بر اساس نتایج تحقیق میزان مشارکت دانشجویان در مجموع پایین است اما تفاوت معنی‌داری میان میزان مشارکت‌ذهنی زنان و مردان وجود ندارد.
موانع مشارکت در وجه ذهنی ضعف مفاهیم، معانی و هنجارهای مشارکت‌جویانه و در وجه عینی، فقدان یا ضعف نهادهای مشارکتی است. موانع مشارکت در زنان بیشتر عینی است.
تقویت سرمایه‌اجتماعی، رفع اثر سرمایه اقتصادی در رفتارهای مشارکتی در وجه ذهنی و تأسیس و تحکیم نهادهای مشارکتی در مناسبات دانشگاهی در وجه عینی، از راهکارهای افزایش مشارکت نزد دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capitals and social participation in student space

نویسنده [English]

  • mohamad farhadi
Assistant professor at Razi University
چکیده [English]

The problematic of this research is to examine the factors affecting social participation. After reviewing the theoretical issues of this field and relying on the sociological theories of action, four variables of social capital, economic capital, feeling of powerlessness and cultural capital as the most important factors influencing social participation in the conceptual framework of the research were accepted. The research method is survey; by stratified sampling in Tehran University students. Based on the results of the research, the variables of the research were able to explain 20% of the variance of social participation (R2 = 20%). According to the results of the research, the participation rate of students is generally low, but there is no significant difference between the level of participation of women and men.
The barriers to participation in the subjective aspect are the weakness of the concepts, meanings, and norms of participation and in objective level, the lack or weakness of participatory institutions. Barriers to participation in women are more objective.
Strengthening social capital, removing the effect of capital investment on participatory attitudes in the mental aspect, and establishing and consolidating participatory institutions in academic relationships in an objective way are ways to increase student participation

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Economic Capital
  • Cultural Capital
  • Powerlessness
  • Social Participation
-     ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری(1380). « بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی روستاییان کاشان» . نامه علوم اجتماعی. شماره 17. ص 3 – 31.
-     بوردیو، پی‌یر(1381). نظریه کنش. ترجمه مرتضی مردیها. چاپ دوم. تهران: نقش و نگار.
-     بیرو، آلن(1370). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی. چاپ دوم. تهران: کیهان.
-     پاتنام، رابرت(1380). دموکراسی و سنت های مدنی. ترجمه محمد تقی دلفروز. تهران: روزنامه سلام.
-     پیران، پرویز (1380). « مشارکت اجتماعی». نشریه آبان. شماره 301 .
-     پیران، پرویز (1383). جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی. تقریرات کلاس دکتری جامعه‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.
-     پیروز، پوریا(پرویز پیران) ( 1373). « موانع توسعه در ایران».نشریه اطلاعات سیاسی –  اقتصادی . شماره 60- 59.
-     توکویل، آلکسی (1347). تحلیل دموکراسی در آمریکا. ترجمه رحمت‌اله مراغه‌ای. تهران: زوار.
-     دورکیم، امیل (1373). قواعد روش جامعه‌شناسی. ترجمه علی‌محمد کاردان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-     دورکیم، امیل (1381). درباره تقسیم کار اجتماعی. ترجمه باقر پرهام. تهران: نشر مرکز.
-     رضایی، عبدالعلی (1374). «مشارکت اجتماعی در میان صنف ناشران». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه علامه‌طباطبایی.دانشکده علوم‌اجتماعی.
-     رضایی، محمد (1381). « قلمرو امر اجتماعی و تأثیر آن در رابطه دولت و مردم ». در دولت، مردم و همگرایی. ویراسته محسن فردرو. تهران: نشر آن.
-     سرایی، حسن (1372). مقدمه‌ای بر نمونه گیری در تحقیق. تهران: انتشارات سمت.
-     سرایی، حسن (1382). روش‌های پیشرفته تحقیق. تقریرات کلاس کارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسی، دانشگاه علامه‌طباطبائی.
-     شریفیان ثانی، مریم (1380). « سرمایه اجتماعی : مفاهیم و نظریه ها». نشریه مدیریت شهری. سال دوم. شماره 8 .
-     فرهادی، مرتضی ( 1373) . فرهنگ یاریگری در ایران . جلد اول. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
-     فرهادی، مرتضی (1380). واره. تهران: انتشارات وزارت جهاد کشاورزی .
-     فرهادی مرتضی (1381). « فضای مفهومی مشارکت». فصلنامه علوم اجتماعی شماره 19.
-     کلمن، جیمز (1377). بنیادهای نظریه اجتماعی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.
-     گیدنز، آنتونی (1378). تجدد و تشخص. ترجمه ناصر موفقیان. تهران: نشر نی .
-     محسنی‌تبریزی، علیرضا (1375). « بیگانگی مانعی برای توسعه». نامه پژوهش. سال اول. شماره 1.
-     میلر، دلبرت (1380). راهنمای طرح تحقیق. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر هرمس.
-     وبر، ماکس(1375). اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری. ترجمه عبدالمعبود انصاری. تهران. انتشارات سمت.
-      Almond, Gabriel & Verba, Sydney(1965). A Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton, NJ: Princeton University Press.
-      Bratton,M(2008). PoorPeople and Democratic Citizenship in Africa.Cambridge University Press: London. 
-      Booth, Alan (1972). "Sex and social participation". American Sociological Review.Vol37.
-      Bourdieu, Pierr (1986). "The Forms of capital ". In handbook of the theory and Research for sociology of Education. Ed .G Richardson. New York: Green wood press.
-      Bourdieu, Pierr (1984).Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Trans (R.Nice).Routledge: London.
-      Breton, Raymond (1997). Social participation and social capital. University of Torento.
-      Breton, Raymond (2003). Social capital and civic participation of Immigrants. University of Toronto.
-      Bryman & Duncan (2002). Quantitative analysis for social science. London: Routledge.
-      Friders, Sames (1997). "Civic participation, awareness, knowedge". University of Calgary. Canada. Metro polis. Net 
-      Freedman, Amy L(2000). Political Participation and Ethnic Minorities. Routledge: London.
-      Helly, Denis (1997). Voluntary and social participation. INRS culture, Ins.
-      Katsillis, John (1990).Cultural capital, student achievement. American sociological review.vol 55.
-      Krishna, anirudh(2008). Poverty, participation and Democracy. Cambridge University Press: London.
-      Lowith, Karl (1993). Marx and Weber. Routledge: London.
-      Parker, Robertson (1983). Measuring social participation. American sociological review.vol 48.
-      Portes, Alejandra (1998).social capital.Annual review of sociology. Vol 42.
-      Simmel, George (1997). Simmel on Culture. Eds frisby and featherstone. Sage: London.
-      Uslaner, Eric (2001). Volunteering and social capital. In social capital and participation in everyday life. London: Routledge.
-      Verba, S. and Nie, N. (1972). Participation in America: Political Democracy and Social Equality. New York: Harper Row.