جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

در گذشته به دلیل عدم دسترسی به پزشک، طبابت در بین مردم به صورت عامیانه و غیر حرفه‌ای رایج بود. هدف این پژوهش بررسی تحصیلات دانشگاهی در کاهش میزان خرافات در شیوه‌های بهداشتی و درمانی می باشد.این مطالعه از نوع توصیفی، مقایسه‌ای است که در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است. شرکت کنندگان شامل 500 نفر بودند که شامل: عامه مردم که شامل تحصیلات بالاتر از ششم ابتدائی تا دیپلم (159 نفر)، دانشجویان مقطع کارشناسی (189 نفر) و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (152 نفر) هستند. دانشجویان (کارشناسی و کارشناسی ارشد) به صورت تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند اما افراد عادی از نزدیکان دانشجویانی بودند که به عنوان نمونه همکاری کردند ولی با شرط اینکه تحصیلات دانشگاهی را تجربه نکرده باشند. یافته‌ها نشان می‌دهد عامه مردم بیشتر از تحصیل کرده‌های، دانشگاهی و افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد، افرادی که سن بالاتر از 50 سال دارند بیشتر از افرادی که کمتر از 50 سال سن دارند، به خرافات اعتقاد داشتند. زنان در گروه عامه مردم بیشتر از مردان همین گروه به خرافات معتقدند. اما میزان خرافات در زنان و مردان تحصیل کرده دانشگاهی تفاوتی وجود نداشت. تحصیلات دانشگاهی به کاهش خرافات در افراد منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Superstition Implications In the attitude towards the public and academic education of Kohgiluyeh and Boyerahmad province

نویسنده [English]

  • Khosro Ramezani

Department of psychology, Yasooj Branch, Islamic Azad University Yasooj

چکیده [English]

In the past, due to lack of access to the doctor, the practice was popular among folks in non-professional terms. Popular medicine was usually superstition. Part of the past superstition of the past has penetrated the thoughts of the people, whose works are visible in people's beliefs. Studying at university is very effective in reducing superstitions. The purpose of this study is to investigate university education in reducing the level of superstition in health and treatment. This descriptive-comparative study was conducted in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province.
Participants included 500 people including: the general population (159), undergraduate students (189 students) and postgraduate students (152). Students (undergraduate and postgraduate) were randomly selected, but ordinary people were close friends of students who collaborated on an exemplary basis, but on condition that they had not completed university studies. The findings show that the general population more than educated, university and married people more than single people, those over the age of 50 are supposed to superstitions more than those under the age of 50. Women in the popular group believe in superstitions more than men of the same group. But there was no difference in the level of superstition in educated women and men in a university. University education leads to the reduction of superstition in people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • superstition
  • health
  • treatment superstitious
  • university education
افشانی، سیدعلیرضا؛ احمدی، اصغر (1388). میزان نوگرایی و گرایش به خرافات در شهر یزد. پژوهشنامه جامعه شناسی خرافات. شماره 41، صص 100-59
جهانشاهی‌افشار، علی و شمس‌الدینی‌مطلق، محمدحسن (1393). ریشه خرافات و کارکرد آن‌ها در فرهنگ مردم. دو فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه، سال دوم، شماره 3. ص 78-49.
ذوالفقاری، حسن (1392). درمان عامیانه نزد مردم ایران. مجله طب سنتی اسلام و ایران، سال چهارم، شماره 2. ص 160-138
رضایی، محمد (1388). آستانه باور پذیری افراد و تمایل به خرافات. مجله بهداشت روان و جامعه. شهریور 1388، ص 18.
رمضانی، خسرو ( 1393). روان‌شناسی تربیتی و کاربرد‌های آن، چاپ ششم. انتشارات فاطمیه، یاسوج.
رمضانی، خسرو (1394). خرافات در ادبیات شفاهی و رفتار عامه مردم و دانشجویان استان کهگیلویه و بویراحمد. مجله ادبیات و زبان‌های محلی ایران زمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج. (مجموعه مقالات همایش ، (2). صص 120-135.
 شاهسواری، آرزو و بیات، محبوبه (1391). بررسی گرایش به خرافات در بیماران مبتلا به بیماری‌های جسمی مراجعه کننده به افراد غیر درمانی، نشریه مندیش. دوره سوم، شماره 4 و 5. ص 66-55.
شاهنوشی، مجتبی (1388). خرافات و برخی علل و زمینه‌های آن. پژوهشنامه جامعه شناسی خرافات. شماره 41، صص 116-101
شجاع، مهدیه، جویباری، لیلا و ثناگو، اکرم (1387) نامه به سردبیر. باورهای رایج در بین زنان درباره نزدیکی در دوران بارداری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره 2 پیاپی 53، ص 221-220
شعیبی، فاطمه (1392). روانشناسی خرافات، تهران، انتشارات الکترونیکی.
شکیب‌مهر، زهرا (1389). خرافات دوران بارداری. مجله سلامت. شماره 24، ص 40-34
طالبی، عفت و صیادی، پری (1392) نقش آموزش در کاهش خرافات. مجله پرسمان. ص 54-51
عسکری ندوشن، عباس؛ سمیه، فاضل‌نجف‌آبادی و محمد، حیدری (1388). توصیفی از گرایش به خرافات در شهر اهواز. پژوهشنامه جامعه شناسی خرافات. شماره 41، صص 157-117
علیزاده فرد، سوسن (1390). بررسی اثر خستگی شناختی بر میزان همنوایی اکثریت. مجله پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی. دوره 1، شماره 1، صص 100-89.
فروغی، علی و عسکری‌مقدم، رضا (1388). بررسی میزان گرایش به خرافات در بین شهروندان تهرانی. فصلنامه راهبرد، شماره 53. ص 192–161.
REFERENCES
 
 
Abbott, K. R & Sherratt, T. N. (2011). The evolution of Superstition through optimal use of incomplete information«. Animal Behavior 82. pp. 85-92.
Akova, S. (2011). The Relationship between Superstitions, Metaphors, and advertising. JAMMO ISSN 2146-33283(9), 138-156.
Griffiths, M, D. and Bingham, C. A (2005). Study of superstitious beliefs among bingo players. Journal of Gambling Issues, 13 (1), pp. 1-13.
Safaei, S., & Khodabakhshi, A. (2012). A study of sociological factors of superstitions. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 2(10), 208-225.
Sagone, E., & De Caroli, M. E. (2015). Beliefs about Superstition and Luck in External Believers University Students. Procedia-Social and Behavioral Sciences191, 318-323.
Wann, D. L., Grieve, F. G., Zapalac, R. K., End, C., Lanter, J. R., Pease, D. G., ... & Wallace, A. (2013). Examining the superstitions of sport fans: Types of superstitions, perceptions of impact, and relationship with team identification. Athletic Insight5(1), 21-31.
Wiseman, R., & Watt, C. (2004). Measuring superstitious belief: Why lucky charms matter. Personality and Individual Differences, 37(8), 1533-1541.