جامعه پژوهی فرهنگی
1. بررسیِ زمینه های جامعه شناختیِ نومیدی و بدبینی در اشعارِ دهۀ سیِ اخوانِ ثالث

علی بالی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1-23

چکیده
  ساحت وجودیِ هنرمندان و شاعران، کانون تناقض­ بین نومیدی و خوش­بینی و سایرِ متغیّرهای روحی است. به لحاظ جامعه­شناختی و پدیداری، نومیدی و بدبینی التهابی است روحی و روانی ناشی از بحران­ها و شکست­هایی که عمدتاً از جانب محیط و اجتماع بر ذهن و ضمیرِ انسان عارض می­شود. از منظر جامعه­شناسیِ ادبیات، در کانسِپت شعر معاصر فارسی، آثار ...  بیشتر

2. بررسی مقایسه‌ای رسوخ خرافات در نگرش به شیوه‌های بهداشتی و درمانی عامه مردم و تحصیل کرده‌های دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد

خسرو رمضانی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 25-39

چکیده
  در گذشته به دلیل عدم دسترسی به پزشک، طبابت در بین مردم به صورت عامیانه و غیر حرفه‌ای رایج بود. هدف این پژوهش بررسی تحصیلات دانشگاهی در کاهش میزان خرافات در شیوه‌های بهداشتی و درمانی می باشد.این مطالعه از نوع توصیفی، مقایسه‌ای است که در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است. شرکت کنندگان شامل 500 نفر بودند که شامل: عامه مردم که شامل ...  بیشتر

3. بازتاب اعتماد به عنوان یکی از مؤلّفه‌ها‌ی سرمایه‌ی‌اجتماعی در گلستان سعدی

علی محمد سهراب نژاد

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 41-65

چکیده
  در زندگی اجتماعی تعامل و ارتباط سبب گسترش اندیشه‌ها‌ی اجتماعی می‌شود. تداوم زندگی اجتماعی در میان تحولات دنیای امروز جز با مدد از مفاهیم سرمایه‌ اجتماعی و به ویژه اعتماد دشوار است. سرمایه‌ی اجتماعی روابط اجتماعی را سرمایه‌ی یک جامعه می‌داند. این رویکرد دارای سه مؤلّفه‌ی هنجار، اعتماد و مشارکت است. جریان توجه به مفاهیم سرمایه‌ی ...  بیشتر

4. مطالعه جامعه شناختی هویت سنتی / مدرن دانشجویان ( جامعه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد شوشتر در سال 1396)

خیام عباسی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 67-96

چکیده
  این پژوهش با رویکرد جامعه­شناختی و با روش پیمایش انجام­گرفته و کوشش شده تا یعضی از متغیرهای تأثیرگذار بر گذار از هویت سنتی به هویت مدرن بررسی شوند.جامعۀ مورد مطالعه، دانشجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه آزاد شوشتر(4300نفر) بودند که 380 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه­گیری نیز با روش سهمیه­ای - تصادفی ساده بر مبنای تعداد ...  بیشتر

5. قابلیت شکل گیری و ثبت حافظه جمعی در روند پاکسازی نقاشی های دیواری

زهرا عباسی؛ کورس سامانیان؛ سید سعید زاهد زاهدانی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 97-120

چکیده
  حافظه جمعی شامل چهار مرحله شکل گیری، ثبت، تداعی و انتقال است. نقش نقاشی­های دیواری­ به عنوان دلالت هویتی بسیاری از بناهای تاریخی، در دو مرحله اول از اهمیت بیشتری برخوردار است. تحقیق حاضر با هدف بررسی دو مرحله قابلیت شکل گیری و ثبت حافظه جمعی در بنای تاریخی ارگ کریم خان در شیراز انجام شد. سؤال اصلی پژوهش این است که تاثیرات متقابل ...  بیشتر

6. الگوی توسعه سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: بنیاد شهید و امور ایثارگران)

محمد علی فقیه؛ میر علی سید نقوی؛ رضا واعظی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 121-147

چکیده
  تحقیق حاضر به ارائه الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در بنیاد شهیدوامورایثارگران می پردازد.دراین پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است.بخش کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری و به لحاظ هدف،توسعه ای است.استراتژی تحقیق،تحلیل تماتیک می باشد. درمرحله کیفی، داده ها از طریق انجام15 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان که دارای صلاحیت های علمی، تجربی، ...  بیشتر