جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اجتماعی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

چکیده

این پژوهش با رویکرد جامعه­شناختی و با روش پیمایش انجام­گرفته و کوشش شده تا یعضی از متغیرهای تأثیرگذار بر گذار از هویت سنتی به هویت مدرن بررسی شوند.جامعۀ مورد مطالعه، دانشجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه آزاد شوشتر(4300نفر) بودند که 380 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه­گیری نیز با روش سهمیه­ای - تصادفی ساده بر مبنای تعداد دانشجویان دانشکده­های دانشگاه انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با پرسشنامۀ محقق – ساخته جمع­آوری شد و با برنامه SPSS ، با استفاده از آزمون­های آماری متناسب روابط میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ( آزمون­های: معناداری تفاوت میانگین – توکی- ، آزمون اسپیرمن، آزمون پیرسون و رگرسیون خطی) تجزیه و تحلیل شدند. بررسی نتایج حاصل از آزمون­های آماری نشان می­دهند که  در مجموع، 14 متغیر وارد معادله رگرسیون شده­اند.متغیرهای مستقل جنس 041/. ، سن 008/. ، وضعیت تأهل 18/.، تحصیلات پدر 076/.- ، شغل پدر 010/. ، درآمد خانواده 047/. ، شغل مادر 145/.- ، میزان مشارکت اجتماعی 404/. ،  میزان استفاده از وسایل ارتباطی 082/. ، سطح ارتباط انسانی  117/.  ، میزان تعلق اجتماعی 113/.  و سطح دینداری 088/. روی متغیر وابسته تأثیر داشته­اند. ضرایب بتا نشان می­دهند که روی­هم­رفته، این متغیرها،5/49درصد از علل متغیر وابسته را تببین می­کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on socio - cultural dimensions of youth identity , with emphasis on traditional and modern dimensions ( studied : undergraduates Shoushtar Azad University 2017 )

نویسنده [English]

 • Khayyam Abbassi

Assistant Professor of Sociology - Faculty of Social Sciences - Shoushtar Azad University

چکیده [English]

This research has been conducted with a sociological approach and a survey method and attempts have been made to examine some of the variables that affect the transition from traditional identity to modern identity. The studied population consisted of undergraduate students at Shoushtar Azad University (4300 students), of which 380 were selected as samples. Sampling was done using simple random quotas based on the number of college students. The required information was collected by a researcher-made questionnaire. Using SPSS software, using appropriate statistical tests of the relationships between the independent variables and the dependent variable (Tests: Significance difference, Tukey, Spearman test, Pearson test, and Linear regression analysis). The results of the statistical tests show that, in total, 14 variables were entered into the regression equation. Independent variables of gender 041 /. , Age 008 /. , Marital status 18 /, father's education 076 /, father's occupation 010 /. , Family income 047 /. , Mother's career 145.-, social participation rate 404 /. , The rate of use of communication devices 082 /. , Human Relations Level 117 /. , Social Income 113 /. And the level of religiosity 088 /. Have influenced the dependent variable. Beta coefficients show that, in total, these variables account for 49.5% of the causes of dependent variables.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • identity
 • traditional identity
 • modern identity
 • Azad university students
 1. آدمیت،فریدون،(1340)،فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت،تهران:نشر سخن.
 2. .احمدی، حبیب؛ دلاور، حبیب؛ سادات، مریم و بهمنی، لیلا (1392)، تأثیر استفاده از فناوری­های ارتباطی و اطلاعاتی بر هویت اجتماعی جوانان، مجله علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر،شماره 21.
 3. .اشرف،احمد (1395)، هویت ایرانی، تهران : نشر نی
 4. اشرف،احمد (1387)، هویت ایرانی به سه روایت، مجله بخارا ، شماره 66.
 5. افشارکهن، جواد(1390)، جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران،تهران:انتشارات جامعه‌شناسان.
 6. ایمان، محمدتقی و روحانی، علی(1393)، هویت اسلامی و هویت­های رقیب (هویت جهانی، ملی و قومی)؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 6 ، شماره 21.
 7. ایمان،محمدتقی،(1389)،«مبانی پارادایمی روش­های تحقیق کمّی و کیفی در علوم انسانی»،قم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 8. آبراهامیان، یرواند،(1387)، ایران بین دو انقلاب،ترجمه­ی احمد گل‌محمدی و محمد ابراهیم فتاحی،تهران:نشر نی.
 9. آلمال، فرنگیس (1375)، بررسی عوامل موثر بر شکل­گیری هویت فرهنگی دانش آموزان سال سوم دبیرستان منطقه 5 آموزش و پرورش تهران، پایان­نامه کارشناسی­ارشد.
 10. برگر، پیتر و لاکمن، توماس(1395)، ساخت اجتماعی واقعیت، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 11. بیرو، آلن(1370)، فرهنگ اصطلاحات علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران:کیهان.
 12. بشیریه، حسین(1380)، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران:نش آگه.
 13.                          (1393)، زمینه­های اجتماعی انقلاب ایران،ترجمه­ی علی اردستانی ،تهران:نشر نگاه معاصر.
 14. تاجیک، محمدرضا،به اهتمام (1387)،گفتمان و تحلیل گفتمانی،(مجموعه مقالات)،تهران: فرهنگ گفتمان.
 15. توسلی، غلامعباس و قلی­پور، سیاوش (1386)، جهانی­شدن و هویت فرهنگی قوم لک، مجله جامعه­شناسی ایران، دور 8، شماره 3، صص 104- 81.
 16. زلفعلی، جعفر و غفاری، مظفر (1388)،تحلیل جامعه­شناختی هویت اجتماعی دختران دانشجوی دانشگاه گیلان، مجله: پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره 3، صص 140-121.
 17. جانسون، چالمرز (1383)، تحول انقلابی، ترجمه حمید الیاسی، تهران : انتشارات امیرکبیر.
 18. جان فوران،(1393)،مقاومت شکنند،ترجمه احمد تدین،انتشارات مؤسسه فرهنگی رسا.
 19. جنکینز، ریچارد (1381)، هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی،چاپ اول، تهران:انتشارات شیرازه.
 20. جوادی­یگانه، محمدرضا و عزیزی، جلیل  (1387)، هویت فرهنگی و اجتماعی جوانان در شهر شیراز با توجه به عامل رسانه، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 1 ، شماره 3.
 21. خادمی، محسن؛ ساکتی، پرویز و  فلاحی، ویدا (1386) «بررسی هویت فرهنگی در دانش­آموزان دوره راهنمائی تحصیلی (گرایشها و شناخت­ها)، مجله مطالعات تربیتی و روان­شناسی، شماره 2.
 22. ستوده، هدایت‌الله،(1384)، جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، تهران: انتشارات ندای آریانا.
 23. 24.              سروش، مریم (1380)، بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی موثر بر هویت مذهبی جوانان شیراز، پایان­نامه کارشناسی­ارشد جامعه­شناسی دانشگاه شیراز.
 24. سیوری،راجرز(1387)، ایران عصر صفوی،ترجمه کامبیز عزیزی،تهران: نشر مرکز
 25. صدیق­سروستانی،رحمت­الله(1388)، ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی هویت دانشجویان بر مبنای مؤلفه­های سنتی و مدرن دانشجویان دانشگاه­های تهران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 2،شماره 8.
 26. رئیسی ، فاطمه (1376)«بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر کاهش بحران هویت نوجوانان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان»، پایان­نامه کارشناسی­ارشد جامعه­شناسی دانشگاه تربیت معلم.
 27. ریتزر، جورج، (1391)، نظریه جامعه­شناسی در دوران معاصر، ترجمه محش ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
 28. فکوهی، ناصر (1380)، تاریخ نظریه­های انسان­شناسی، تهران : نشر نی.
 29. عقیلی، سید وحید و ططری، خدیجه(1391)، تبیین هویت ملی در توسعه ارتباطات، مجله فرهنگ ارتباطات، شماره 92.
 30. کاستلز، مانوئل(1380)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: قدرت هویت، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران:طرح نو.
 31. گافمن،اروینگ(1391)، نمود خود در زندگی روزمره،ترجمه مسعود کیانپور، تهران:نشر مرکز.
 32. گیدنز، آنتونی(1385)، تجدد و تشخص جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، چاپ چهارم، تهران : نشر نی.
 33. گی­روشه(1394)، جامعه­شناسی تالکوت­پارسونز، ترجمه ع.نیک­گهر،تهران: نشر نی.
 34. گل­محمدی، احمد(1386)، جهانی­شدن فرهنگ هویت، چاپ سوم، تهران : انتشارات نشر نی.
 35. لوزیک، دانیلین،(1383)، نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی، ترجمه سعید معیدفر،تهران: انتشارات امیرکبیر.
 36. متقی، افشین و رشیدی، مصطفی(1394)،جغرافیا، برساخت­گرایی و تبیین برساخت­گرایانه ژئوپولتیک، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 39، صص 126-107.
 37. مظلومی، اشرف (1382)، بررسی ارتباط میان روشهای تربیتی و پایگاه­های هویت فرهنگی، اجتماعی نوجوانان شهر تهران، پایان­نامه کارشناسی­ارشد روان­شناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا.
 38. نیکی.آر.کدی،(1387)،ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان ترجمه­ی مهدی حقیقت­خواه، تهران .انتشارات ققن
 

 

منابع لاتین - --از این منابع در قسمت ( به خصوص)  پژوهش­های خارجی استفاده و در همانجا ذکر شده­اند.

 

-Chou, A & Lim.B.(2012),A framework for measuring happiness in social network.111.inios state university.

-Bourdieu, P. (1995). The field of cultural production, Cambridge: Polity Press.

- Copsescu,S.(2011),Aspects of identity consruction in the context of globalization,Bulletin of the Transilvania of Brasov, Series VII: Social sciences,Law,vol.4(53)- NO.2.

-Kupper. Adam and F.Jessice Kupper, (1996); Social Science Encyclopedia , Rutledge London.

-Luo Lu & Shu-Fang Kao(2010) Traditional and Modern Characteristics Across the Generations: Similarities and Discrepancies. The Journal of Social PsychologyPublished online: 02 Apr 2010

 

-Heilman, Elizabeth (1998) , The struggle for self power and identity

in Adolecent Girls" Youth 8 society , Vol 3 . n . 2 .

-Schalk,S.(2011), Self-other  and Other-salf: goiong beyons the Self-other  binary in contemrpary consciousness, journal of co,parative research in Anthropology and socilogy,vol  .2, No.1.

- Zaharata,R.S.(1989),self-shock:The double-binding challenge of identity, International Journal of Intercultural Relations, Vol.13,pp: 501- 525.