جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای رشته مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیق حاضر به ارائه الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در بنیاد شهیدوامورایثارگران می پردازد.دراین پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است.بخش کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری و به لحاظ هدف،توسعه ای است.استراتژی تحقیق،تحلیل تماتیک می باشد. درمرحله کیفی، داده ها از طریق انجام15 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان که دارای صلاحیت های علمی، تجربی، مدیریتی و ایثارگری بودند، جمع  آوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA12  کدگذاری بر روی آنها انجام شد.دربخش کمی از روش پیمایش و پرسشنامه استفاده شده که جامعه آماری آن شامل والدین، همسروفرزندان شهید،جانبازان بالای 25 درصد ازکارافتادگی، همسروفرزندان آنهاوآزادگان و همسرو فرزندان آنها،ساکن در تهران هستند.نمونه آماری،با استفاده از فرمول کوکران 384 نفرتعیین و برای افزایش دقت ،پرسشنامه برای 400 نفرتوزیع و نهایتا389پرسشنامه عودت شد.یافته ها نشان میدهد، الگوی ارائه شده شامل 3 مضمون فراگیرِزمینه ای،محتوایی و ساختاری و9 مضمون اصلی و 24 مضمون فرعی است و براساس نتایج تحلیل عاملی تمامی مضامین فرعی تا فراگیر مورد قبول و وضعیت سرمایه اجتماعی در بنیاد شهید مطلوب ودرحد 73.8%  می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Model for the Development of Social Capital (Studied case: Foundation Of Martyrs And Veterans Affairs)

نویسندگان [English]

  • mohammadali faghih 1
  • mirali seyyednagavi 2
  • Reza Vaezi 3

1 Ph.D. in Public Administration, Allameh Tabatabaei University

2 Associate Proffesor, Department Of Public Administration,Faculty Of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University

3 Department of public administration, faculty of Professor of Public Administration, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

The following research aims to provide a model for the development of social capital in the Foundation Of Martyrs And Veterans Affairs. In this research Mixed methods has been used. The qualitative section is based on interpretative paradigm and the approach is developmental. The research startegy is Thematic Analysis. In the qualitative stage,the data were gathered through 15 deep and semi structured interviwes with experts who had  scientific , empirical , managerial and self sacrificing qualifications and using MAXQDA12 application , they have been encoded. In the quantitative section, survey and questionnaire have been used. The statistical population includes parents,spouse and children of martyrs,veterans with over 25% disability and their spouses and children, captives and their spouses and children,residing in Tehran. A sample of 384 people was determined using cochran’s formula. To increase the accuracy the questionnaire was distributed to 400 people and finally 389 questionnaire were returned. The findings show that the proposed model consist of 3 comprehensive context related,content related and structure related themes, 9 main themes and 24 sub themes; that based on the results of the factor analysis,all themes from subsidiary to comprehensive are acceptable and the status of social capital in Foundation Of Martyrs are desirable and is about 73.8% 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital Developmet
  • Context Themes of Social capital
  • Content Themes of Social capital
  • structure Themes of Social capital
  • Trust
-احمدی،فریدون،توره،ناصر.(1396)، بررسی کارآمدی آموزش معنویت در ایجاد سرمایة اجتماعی با تأکید بر آموزه های دین مبین اسلام(مورد مطالعه: کارکنان سازمان های دولتی سنندج)، مدیریت سرمایة اجتماعی،دورة 4، شمارة 1،صفحات 158-137
-افخمی اردکانی،مهدی،توکلی،عبدالله.(1395)، توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پرتو سبک زندگی اسلامی،دوفصلنامۀ مطالعات اسلام و روانشناسی،سال10،شماره 19،صفحات54-31
- امامی کوشا، مرتضی (1391). نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی(مطالعه موردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ).ایرنداک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت .
-جعفری، محمد(1391). طراحی الگوی تعالی سازمانی با رویکرد سرمایه اجتماعی در سازمان پلیس.ایرانداک،رساله دکتری،تهران ،دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
-دیهیم پور،میانداری،کمال،(1396)، بررسی نقش شفافیت سازمانی در توسعة سرمایة اجتماعی(مورد مطالعه: شهرداری های غرب مازندران)، مدیریت سرمایة اجتماعی،دوره4،شماره2،صفحات307-283
-ربیعی، علی؛ صادق زاده، حکیمه .( 1390) بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با کارآفرینی. فصل نامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی سال11 ، شماره.41، صفحات29-24
-شمسی گوشکی،سجاد،نعمتی، روح الله(1394). رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ انسانی با عملکرد سازمانی(مورد مطالعه: فروشگاه های شهر کرمان)،نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی،دوره 2،شماره2،صفحات290-267
-عالی پور،علیرضا،عنایتی،ترانه.(1395)، طراحی مدل شرکتهای زایشی پژوهشی با هدف توسعة سرمایةاجتماعی در دانشگاهها،مدیریت سرمایة اجتماعی،دوره3،شماره1،صفحات21-1
- عالی پور،علیرضا،مطلبی،ابوطالب،(1395)، تجاریسازی پژوهشهای بین رشتهای، با تأکید بر بسترسازی توسعة سرمایة اجتماعی در دانشگاهها ، مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 3، شمارة 2، صفحات 296-275
-عمویی،حامد،ساعی،احمد،(1393). نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر انسجام ملی جمهوری اسلامی ایران،نشریه مطالعات میان فرهنگی، سال نهم، شماره 23، صفحات 105-75
-گراوند،ایوب،موسیوند،مریم،ویسه،مهدی.(1395)،بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان،فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی،سال4،شماره1،صفحات63-38
-محمدی،مروت،موسوی مقدم،سیدمحمد،(1395)، بررسی نقش مسجد در افزایش سرمایة اجتماعی بر اساس نماگرهای اصلی آن در قرآن و حدیث،مدیریت سرمایة اجتماعی،دوره3،شماره1،صفحات162-139
- مصطفی زاده، معصومه؛ صادقی ،محمدرضا(1393). طراحی مدل توسعه سرمایه اجتماعی در مراکز آموزشی عالی ،مدیریت سرمایة اجتماعی دورة 1، شمارة 2،  صفحات 182- 161
-میرزایی اهرنجانی ، حسن، (1376).در جستجوی یک طرح نظری برای شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی در سازمان- مقالات دومین اجلاس بررسی راه های عملی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی- قزوین-دانشگاه آزاد اسلامی
- میرزایی اهرنجانی،حسن و امیری،مجتبی(1381). مدل سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیر ساخت های بنیادین تئوری های مدیریت.دانش مدیریت ،سال 15،شماره56،صفحات 21-3
-یوسفی،علیرضا،تنکابنی،فروزان.(1394)، طراحی اهداف مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی در برنامه درسی آموزش عالی ایران،دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی،سال6،شماره11،صفحات26-7
-Adler, P.S& Kwon S.W.(2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of Management Review, 27,17-40.
-Adler, Paul S. &Kwon, Seok – Woo (2000) “Social capital: the good, the bad, and the ugly”. In Lesser E. (Ed)(2000)” Knowledge and social capital: foundation and applications. Boston: Butterworth – Heinemaun.
-Carter, D.R., Dechurch, L.A., Braun, M.T. and Contractor, N.S. (2015), “Social network- approaches to leadership: an integrative conceptual review”, Journal of Applied Psychology, Vol. 100 No. 3, pp. 597-622
-Chuang, C.-H., Chen, S., & Chuang, C. W. (2013). Human resource management practices
and organizational social capital: The role of industrial characteristics. Journal of Business
Research, 66, 678-687.
-Dufur, M. J., Parcel, T. L., & Troutman, K. P. (2013). Does Capital at Home Matter More Than Capital at School? Social Capital Effects on Academic Achievement. Research in Social Stratification and Mobility, 31, 1-21.
-De Vaus, D. A. (2001). Research design in social research. London: Sage.
- Dingaa, E. (2014). “Social capital and social justice”. Procedia Economics and Finance, 8, 246–253.
Greve, Arent & Benassi, Mario, (2003), Exploring the contributions of human and social capital- to productivity, Hawaii International Conference On System Sciences, January 5-8, , Hilton Waikoloa Village, Big Island, Hawaii
-Hamdan, H.; Yusof, F.; Azziyati Marzukhi, M. (2014). “Social Capital and Quality of Life in Urban Neighborhoods High Density Housing”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 153, 169-179.
-Janine Nahapiet and Sumantra Ghoshal , (1998) , “social capital , intellectual capital and organizational advantage “ , Academy of Management Review , Vol23.No2.PP.242-266
-Jacek Tittenbrun.(2014). Social capital: Neither social nor capital. Social Science Information. Vol. 53(4) 453–461
-Kawachi I, Berkman LF. (2014). Social cohesion, social capital and health. In: Berkman L,Kawachi I, Glymour M, editors. Social epidemiology. 2nd ed. New York: OxfordUniversity Press. P. 290–319.
-Lu Chen Wei Zheng Baiyin Yang Shuaijiao Bai , (2016)," Transformational leadership, social capital and organizational innovation ", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 37 Iss 7 pp.843 – 859
-Leana , C. R. And Van Buren , H. J.(1999), "organizational social capital and employment" practices. Academy of management Review , 24: P. 538.
- Ljung, M. (2014). Social Capital and Political Institution: Evidence that Democracy Fosters Trust. Economics Letters, 122, 44-49.
- Petrou, A.; Daskalopoulou I. (2013). “Social capital and innovation in the services sector”. European Journal of- InnovationManagement, 16 (1), 50-69.
-Putnam Robert D. (2002). Bowling Alone: The collapse and Revial of American community. New York: Simon and Schuster. Pp. 12.19
-Park, C.M.; Shin, D.C. (2005). Social capital and democratic citizenship: The case of South Korea. Japanese Journal of Political Science, 6(1), 63-85
-Roya Golmoradi& Farzad Sattari Ardabili. ( 2016 ). The effects of Social Capital and Leadership Styles on  Organizational Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences.vol 230. Pgs 372 – 378
-Skille, E. A. (2014). Sports policy and social capital. In I. Henry & L. M. Ko (Eds.), Routledge handbook of sport policy (pp. 341-350). London, England: Routledge.
-Tantardini, M., & Kroll, A. (2015). The role of organizational social capital in performance management. Public Performance & Management Review, 39, 83-99.
-Vilanov, E.p & Josa, R.T. (2003), “Social Capital as a managerial phenomenon”, working paper,Department of industrial Engeneering and Management, Tampere university of Technology.
-Ritter, T. (2013). Social Capital as a Determinant for Good Governance -An Empirical Analysis of the 27 EU Member State-. EGPA Annual Conference. Edinburgh Scotland - UK.
-Wall, Ellen, Gabriele Ferrazzi, and Frans Schryer (1998), “Getting the goods on social capital”, Rural Sociology, No. 63, pp300-322.