مطهری و سنّت‌های جامعه‌شناسی: نگاهی آلترناتیو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌ها در جامعه‌شناسی این است که «جامعه‌شناس» کیست؟ به عبارت دیگر، معیار تعیین تشخص یک اندیشمند به جامعه‌شناس بودن یا نبودن بر چه مبنایی استوار است؟ البته ممکن است در قرن بیست و یکم میلادی این پرسش برای بسیاری از خوانندگان بی‌ربط جلوه کند، اما با «چرخش‌های پست مدرنی» و امکان فضاها و روایت‌های موازی، پرسش از جامعه‌شناسی، پرسش از خلق روایت‌های غیر اروپامدارانه است و در این بستر، ما تلاش کرده‌ایم مطهری را در نسبت با سنت‌های جامعه‌شناسی در منظری آلترناتیو مطرح کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morteza Muttahari and Sociological Traditions:An Alternative Approach

نویسنده [English]

  • seyedjavad miri
Associate Professor of Sociology, Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

It may not be an exaggeration to argue that one of the most fundamental questions in sociological discourses is that who is a “sociologist”? in other words, what is the criteria of considering  or sidelining someone as a sociologist? Of course, this question may be of no interest for many readers in the 21th century but thanks to “postmodern turns” and making of parallel worlds, to question the criteria of sociologically is an act of going beyond Eurocentric vision of sociological imagination. In this context, I think it is high time to reconceptualize Muttahari within the parameters of sociological imagination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muttahari
  • Sociological Traditions
  • Alternative Approach
  • Eurocentric
  • Discipline
Bauman, Z. Thinking sociologically, Oxford: Blackwell, 1990.
Kuhn, T. The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: The University of Chicago press, 1962.
McLennan, G, ‘Postcolonial Critique: the Necessity of Sociology’. Political Power and Social Theory, 2013, vol 24, Pp: 119-144.
Mills, C. W. The Sociological Imagination, Oxford: Oxford University Press, 1959.
Miri, S. J . Sociological Relevance of Primordial School of Social Theory: Revisiting the sociological relevance of Morteza Muttahari and Seyed M. H. Beheshti, USA: Xlibris, 2009.
Popper, K. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, Routledge & Kegan Paul, 1963.
Ritzer, G. ‘Sociology: A Multiple Paradigm Science’, The American Sociologist, Vol. 10, No. 3 (Aug., 1975), pp. 156-167.
Sorokin, P. A. Modern Sociological Theories, NY: Harper, 1928.
Wallerstein, I. Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth Century Paradigms, Cambridge: Polity, 1991.