دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 31، خرداد 1398، صفحه 1-137 
فراتحلیل مطالعات دینداری و هویت ملی در ایران

صفحه 1-21

10.30465/scs.2019.4077

اسداله بابایی فرد؛ حسن پیری؛ محمد سلیمان نژاد؛ محمد منتی


تبیین همزمانی تحولات فرهنگی و باروری در ایران

صفحه 111-137

10.30465/scs.2019.4081

محمد حسین نجاتیان؛ محسن ابراهیم پور؛ منصور شریفی؛ حبیب اله زنجانی؛ علی بقایی