تحلیل سطوح مفهوم سرمایه اجتماعی با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت منابع انسانی، پژوهشکده اقتصاد و مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت منابع انسانی اسلامی، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان سرمایه‌ای کلیدی در سازمان­ها و جوامع ایفای نقش می­کند. اهمیت آن تا حدی است که بدون توجه به آن ممکن است نرخ بازگشت سرمایه حاصل از دیگر سرمایه­های موجود کاهش یابد. با توجه به اهمیت این نوع سرمایه، شاهد انجام پژوهش­های متعددی در سطوح و بافت­های متفاوت هستیم که شاخص‌های گوناگونی در سطوح تحلیل متفاوت را برای ابعاد سه‌گانه مفهوم سرمایه اجتماعی معرفی کرده‌اند. بنابراین، بررسی یکپارچه‌ این پژوهش­ها برای شناسایی شاخص‌های کلیدی این مفهوم در سطوح تحلیل متفاوت ضرورت دارد. در این راستا هدف از انجام این پژوهش، بررسی جامع شاخص‌های سرمایه اجتماعی در سطوح تحلیل متفاوت است. بدین منظور از رویکرد فراترکیب و روش تحلیل محتوای قیاسی استفاده شد. جامعه مورد بررسی مقالات موجود در زمینه سرمایه اجتماعی، در پایگاه­های علمی از سال 1970 تا 2018 به تعداد 5195 مقاله بود که از میان آن‌ها 72 مقاله به روش نمونه­گیری قضاوتی انتخاب شدند. نتیجه اولیه استخراج کدهای اولیه در قالب ۱۴ مقوله فرعی و طبقه‌بندی آن‌ها ذیل سه مقوله اصلی سرمایه اجتماعی بود. تدقیق و مطالعه متون مرتبط با این شاخص‌ها نشان داد سه سطح تحلیل برای مفهوم سرمایه اجتماعی قابل تبیین است. این سه سطح مختلف تحلیل عبارتند از: سطح کلان (جوامع)، سطح میانی (گروه‌ها یا سازمان‌ها) و سطح خرد (عاملان فردی).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Levels of the Social Capital Concept Using Meta-synthesis Approach

نویسندگان [English]

 • Moharram Abbasi 1
 • Elham Ebrahimi 2
 • Maliheh sheikh Ghahi 3
 • ALireza Akbari 4
1 Master of Public Administration, University of Tehran
2 Assistant Professor of Human Resources Management, Institute of Economics and Management, Humanities and Cultural Studies Institute
3 MSc, IT Management, University of Tehran
4 MSc student, Islamic Human Resource Management, University of Tehran
چکیده [English]

Today, social capital plays a key role in organizations and societies. It is so important regarding that without it, the return on investment of other capitals may be reduced. Considering the importance of this kind of capital, we are witnessing numerous studies in different levels and contexts which introduce various indicators at different levels of analysis for the three dimensions of the social capital concept. Therefore, an integrated study of these researches to identify the key indicators of this concept at different levels of analysis is necessary. In this regard, the purpose of this study is to comprehensively analyze the indicators of social capital at different levels of analysis. For this purpose, the meta-synthesis approach and deductive content analysis method were used. The population is 5195 articles in the field of social capital in the scientific databases from 1970 to 2018, of which 72 articles were selected by judgment sampling method. The initial result was extraction of primary codes in the form of 14 sub-categories and grouping them under three main categories of social capital. Examining and studying the literature related to these indicators showed that three levels of analysis for the social capital concept can be explained. These three different levels of analysis are: macro level (communities), meso level (groups or organizations) and micro level (individual actors).

کلیدواژه‌ها [English]

 • social capital
 • relational capital
 • structural capital
 • cognitive capital
 • meta-synthesis
 1. سهرابی، بابک؛ اعظمی، امیر؛ یزدانی، حمیدرضا، (1390)، آسیب­شناسی پژوهش­های انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب، 6(4)، 24-9.
 2. پورمحمدی، محمدرضا؛ حسین زاده دلی، کریم؛ پیری، عیسی. (1389). تحلیلی بر دگرگونی کیفی سرمایه اجتماعی در نظام شهری نمونه مورد: نظام شهری استان آذربایجان شرقی، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک. 3. 1-19.
 3. حسین‌پور، داوود؛ آذر، مهدی. (1390). بررسی رابطه سرمایه فکری و اجتماعی با عملکرد سازمانی از نظر مدیران و کارکنان، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره7، 29-19.
 4. ذاکری‌هامانه، راضیه؛ افشانی، سیدعلیرضا؛ عسکری‌ندوشن، عباس. (1391). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در شهر یزد، فصلنامه جامعه شناسی ایران، 13(3)، 110-83.
 5. رسول زاده اقدم، صمد؛ عدلی پور, صمد؛ عابدینی، صمد. (1397). مطالعه جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با کجروی فرهنگی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،فصلنامه پژوهش­های جامعه شناسی معاصر، 7(12)، 43-23.
 6. رضائی، روح‏ اله؛ شعبانعلی فمی، حسین؛ صلاحی مقدم، نفیسه. (1395). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 11(2)، 133-121.
 7. سفیری، خدیجه؛ صدفی، ذبیح اله. (1391). فراتحلیل مطالعات و تحقیقاتِ جنسیت و سرمایه اجتماعی، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی،23(3)، 74-37.  
 8. شارع پور، محمود (۱۳۸۰). فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن، فصلنامه انجمن جامعه شناسی ایران، 5، 74-48.
 9. عباس­زاده، محمد؛ علیزاده اقدم، محمدباقر؛ اسلامی­بناب، سیدرضا، (1391). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1(1)، 172-145.
 10. عربشاهی­کریزی, احمد. (1393). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، 1(1)، 99-81.
 11. قاسمی، ابراهیم؛ مهدوی ،محمد صادق؛ کلدی علیرضا. (1395). بررسی تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه های شهر زنجان، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، 5(1)، 232-205.
 12. محقر، علی ؛ جعفرنژاد، احمد ؛ مدرس یزدی ،محمد ؛ صادقی مقدم ،محمد رضا. (1392). ارائه الگوی جامع هماهنگی اطلاعاتی شبکه تامین خودروسازی با استفاده از روش فراترکیب، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 17. 161-194.
 13. ناطق‏پور، محمدجواد؛ فیروزآبادی، سیداحمد، (1385). شکل‏گیری سرمایه اجتماعی و فراتحلیل عوامل موثر بر آن، فصلنامه علوم اجتماعی، 28(2)، 54-32.
  1. Aguilera, J. C. (2016). Social capital and economic growth, Master’s Thesis in Lund university, school of economic and management, Lund, Sweden.
  2. Ansari, S. (2013). Social capital and collective efficacy: Resource and operating tools of ‎community social control. Journal of Theoretical & Philosophical Criminology, 5(2), 75-94.‎
  3. Arling, P. (2006). A social capital perspective on communication, technology use and individual outcomes in distributed teams. University of Minnesota.
  4. Bourdieu, P.(1977), cultural reproduction and social reproduction, Oxford university Press, New york.
  5. Burt, Ronald S. 1997. "The Contingent Value of Social Capital." Administrative Science Quarterly 42:339-365.
  6. Carey, S., Lawson, B., & Krause, D. R. (2011). Social capital configuration, legal bonds and performance in buyer–supplier relationships. Journal of Operations Management29(4), 277-288..
  7. Coleman, James S. 1988. "Social Capital in the Creation of Human Capital." American Journal of Sociology.
  8. De Silva, M. J., McKenzie, K., Harpham, T., & Huttly, S. R. (2005). Social capital and mental illness: a systematic review. Journal of Epidemiology & Community Health, 59(8), 619-627.
  9. Deker, P & Uslaner, E.M. (2001), Social capital and participation in everyday life, Routledge press. London & New york.
  10. Ejlskov, L., Mortensen, R. N., Overgaard, C., Christensen, L. R., Vardinghus-Nielsen, H., Kræmer, S. R., ... & Hansen, C. D. (2014). Individual social capital and survival: a population study with 5-year follow-up. BMC public health14(1), 1025
  11. Faccin, K., Genari, D., & Macke, J. (2017). Interorganisational social capital and innovation: a multiple case study in wine producers networks in Serra Gaúcha. RAI Revista de Administração e Inovação14(1), 52-66.
  12. ‎‎Foster, K. A., Smith, R. J., Bell, B. A., & Shaw, T. C. (2019). Testing the Importance of ‎Geographic Distance for Social Capital Resources. Urban Affairs Review, 55(1), 231-256.‎
  13. Fukuyama, F. (1995). Social capital and the global economy. Foreign Affairs, 74(5), 89-103.‎
  14. Fulkerson, G. M., & Thompson, G. H. (2008). The Evolution of a Contested Concept: A Meta‐Analysis of Social Capital Definitions and Trends (1988–2006). Sociological Inquiry, 78(4), 536-557.
  15. Gilbert, K. L., Quinn, S. C., Goodman, R. M., Butler, J., & Wallace, J. (2013). A meta-analysis of social capital and health: a case for needed research. Journal of health psychology, 18(11), 1385-1399.
  16. 29.  Hanka, M. J., & Engbers, T. A. (2017). Social capital and economic development: A neighborhood perspective. Journal of Public and Nonprofit Affairs, 3(3), 272-291.
  17. Huang, J., Van den Brink, H. M., & Groot, W. (2009). A meta-analysis of the effect of education on social capital. Economics of education review, 28(4), 454-464.
  18. Leana , C, R. And Van Buren, H. J.(1999), "organizational social capital and employment" practices. Academy of management Review, 24: P.538
  19. Lee, Y., Rianti, I. P., & Park, M. S. (2017). Measuring social capital in Indonesian community forest management. Forest Science and Technology, 13(3), 133-141.
  20. Musavengane, R., & Simatele, D. (2017). Significance of social capital in collaborative management of natural resources in Sub-Saharan African rural communities: a qualitative meta-analysis. South African Geographical Journal, 99(3), 267-282.
  21. Narayan, Deepa, and Michael F. Cassidy. 2001. "A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of a Social Capital Inventory." Current Sociology 49:59-102.
  22. Nordstrom, O. A., & Steier, L. (2015). Social capital: a review of its dimensions and promise for future family enterprise research. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 21(6), 801-813.
  23. Norikoshi, K., Kobayashi, T., & Tabuchi, K. (2018). A qualitative study on the attributes of nurses' workplace social capital in Japan. Journal of nursing management, 26(1), 74-81.
  24. Pinheiro, M. L., Serôdio, P., Pinho, J. C., & Lucas, C. (2016). The role of social capital towards resource sharing in collaborative R&D projects: Evidences from the 7th Framework Programme. International Journal of Project Management, 34(8), 1519-1536.
  25. Pretty, J., & Ward, H. (2001). Social capital and the environment. World development29(2), 209-227.
  26. Putnam, Robert D., Robert Leonardi, and Raffaella Nanetti. 1993. Making Democracy Work:
   Civic Traditions in Modern Italy
   . Princeton: Princeton University Press.
  27. Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007). "Handbook for Synthesizing  Qualitative Research". Springer Publishing Company Inc
  28. Sander, T., & Lee, T. P. (2014). A concept to measure social capital in social network sites. International Journal of Future Computer and Communication3(2), 105.
  29. Sanyal, S., & Routray, J. K. (2016). Social capital for disaster risk reduction and management with empirical evidences from Sundarbans of India. International Journal of Disaster Risk Reduction19, 101-111.
  30. Servaes, H., & Tamayo, A. (2017). The role of social capital in corporations: a review. Oxford Review of Economic Policy, 33(2), 201-220.
  31. Stam, W., Arzlanian, S., & Elfring, T. (2014). Social capital of entrepreneurs and small firm performance: A meta-analysis of contextual and methodological moderators. Journal of Business Venturing, 29(1), 152-173.
  32. Trull, T., & Prinstein, M. (2012). Clinical Psychology. Boston: Cengage Learning.
  33. Tronca, L. (2011). How to define and Measure Social Capital the Power of the Network ‎Approach. Revista de cercetare si interventie sociala, 35,128‎‏ ‏‎-148‎
  34. Wang, Z., McNally, R., & Lenihan, H. (2018). The role of social capital and culture on social decision-‎making constraints: A multilevel investigation. European Management Journal, 3. 1-11.‎
  35. Westlund, H., & Adam, F. (2010). Social capital and economic performance: A meta-analysis of 65 studies. European planning studies, 18(6), 893-919.
  36. Widén-Wulff, G., & Ginman, M. (2004). Explaining knowledge sharing in organizations through the dimensions of social capital. Journal of information science, 30(5), 448-458.
  37. Woodhouse, A. (2006). Social capital and economic development in regional Australia: A case study. Journal of rural studies22(1), 83-94.
  38. Woolcock, Michael, and Deepa Narayan. 2000. "Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy." The World Bank Research Observer 15:225-249.
  39. Wu, Y. H. (2015). Exploring the Association between Network,
  40. 53.  Xue, X., & Cheng, M. (2017). Social capital and health in China: exploring the mediating role of lifestyle. BMC public health, 17(1), 863.
  41. 54.  Zimmer, L. (2006). "Qualitative meta-synthesis: A question of dialoguing with texts", Journal of Advanced Nursing, 53(3): 311– 318.