دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 32، شهریور 1398، صفحه 1-167 
تحلیل سطوح مفهوم سرمایه اجتماعی با رویکرد فراترکیب

صفحه 55-78

10.30465/scs.2019.4199

محرم عباسی؛ الهام ابراهیمی؛ ملیحه شیخی قهی؛ علیرضا اکبری


برسـاخت اجتماعی عشـق در زبان زندگی روزمره (روایت عشق از نگاه زوج های قوم کُرد)

صفحه 79-106

10.30465/scs.2019.4200

اسحاق قیصریان؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ مصطفی مهرآیین؛ امیر ملکی


بررسی جامعه شناختی پیامدهای نیم زبانگی

صفحه 107-135

10.30465/scs.2019.4201

مرضیه محمدی؛ مرضیه موسوی خامنه؛ مرتضی منادی