برسـاخت اجتماعی عشـق در زبان زندگی روزمره (روایت عشق از نگاه زوج های قوم کُرد)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 استاد ، گروه جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

3 استادیار، گروه علم و جامعه، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

4 دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش دستیابی به ساختار صورت‌بندی ذهنی- ادراکی زوجین قوم کُرد از تجربه عشق است. ازاین‌رو، مهم‌ترین پرسش این پژوهش به این شیوه تدوین‌شده است: زوجین عاشق در حالت­ها و موقعیت­های مختلف زندگی، عشق را چگونه تجربه می‌کنند؟ پاسخگویی به سؤالات این مطالعه نیازمند طرح فرضیه خاصی نبوده و با ورود به میدان پژوهش، تجربه زیسته افراد در مورد عشق مورد پرسش قرارگرفته است. با بهره­گیری از روش تحقیق پدیدارشناسی، مشارکت­کنندگان در پژوهش  از  بین زوجین  با قومیت کُرد که تجربه عشق داشته­اند؛ به تعداد 10 زوج(20نفر) انتخاب‌شده‌اند. قبل از ورود به میدان پژوهش و شروع مصاحبه، از طریق مطالعه­ای اکتشافی حالت­ها و موقعیت­های مهم عشق از طریق افراد عاشق استخراج گردید و در هنگام مصاحبه با تقسیم مراحل عشق به پنج مرحله­، این حالت­ها و موقعیت­های مهم مورد پرسش قرار گرفت. تحلیل متون حاصل از انجام مصاحبه از طریق روش تحلیل گفتمان جیمز پُل­­جی انجام‌شده است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه­ها نشان می­دهد که عشق در مراحل مختلف زندگی به صورت­های مختلفی تجربه شده است. اما آنچه قابل توجه است، تفاوت در احساس، کنش و عمل در مرحله قبل از عاشقی با مراحل بعدی زندگی مشترک عاشقانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The social construction of love in the language of everyday life (Narrative of love from the perspective of Kurdish couples)

نویسندگان [English]

 • eshagh gheisarian 1
 • mohammad javad zahedi Mazandarani 2
 • mostafa mehraeen 3
 • amir maleki 4
1 PhD student of Sociology, Payame Noor University of Tehran, Iran
2 Professor, Department of Sociology, Payame Noor University of Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Science and Society, National Policy Research Center of Iran
4 Associate Professor, Department of Sociology, Payame Noor University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to obtain the mental-perceptual formulation of Kurdish ethnic couples from the experience of love. Therefore, the most important question of this study is formulated in this way: How do loving couples experience love in different situations and situations in life? Answering the questions in this study does not require a specific hypothesis and, as we enter the field of study, people's lived experience of love has been questioned. Using the phenomenological research method, 10 participants (20 persons) were selected from Kurdish ethnic couples who had experienced love. Prior to entering the field of study and beginning the interview, exploratory studies of important love modes and situations were extracted through the lovers, and these modes and situations were divided into five stages during the interview. The analysis of the texts from the interviews was done through James Paul Gee discourse analysis method. The results of the analysis of the interviews show that love has been experienced in different ways in different stages of life. But what is striking is the difference in feeling, action and action in the pre-love phase with the later stages of the romantic life together.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Love
 • Daily Life
 • Paul Gee
 • Kurdish Ethnicity
 • Narration
 1. احمدی، حمید.(1378)، قومیت و قوم­گرایی-از افسانه تا واقعیت، تهران: نشرنی.
 2. احمدی، زهرا.(1392). «روایت­شناسی عشق در صفحات فیس­بوک»، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ.
 3. استرنبرگ، رابرت.(1395). قصه عشق: نگرشی تازه به روابط زن و مرد، ترجمه علی اصغر بهرامی، تهران، نشر جوانه رشد.
 4. بارت، رولان.(1392)، سخن عاشق، ترجمه پیام یزدان­جو، تهران: انتشارات مرکز.
 5. باومن، زیگمونت.(1394)، عشق سیال، ترجمه عرفان ثابتی، تهران، نشر ققنوس.
 6. برگر، پیتر و لاکمن، توماس.(1394)، ساخت اجتماعی واقعیت، (ترجمه فریبرز مجیدی)، چاپ سوم، تهران: علمی و فرهنگی.
 7. پاز، اکتاویو.(1396). دیالکتیک تنهایی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: انتشارات لوح فکر.
 8. پور ابراهیم، شیرین و روشن، بلقیس و عابدی، مهدی.(1396). استعاره­های مفهومی عشق در زبان شعر و زبان روزمره، مجله شعر پژوهی، سال نهم، شماره دوم، پیاپی 32، ص 49-66.
 9. دارتینگ، آندره.(1384). پدیدارشناسی چیست؟،ترجمه محمود نوالی، تهران: انتشارات سمت.
 10. سکام، لینل.(1396). فلسفه و عشق، ترجمه رحیم کوشش، تهران: نشر سبزان.
 11. سهراب زاده، مهران و حمامی، عطیه.(1393).«برساخت اجتماعی عشق در تجربه زیسته زنان: بررسی کیفی مسائل و تبعات روابط عاشقانه دختران مجرد تهرانی». در زن در فرهنگ و هنر، دوره 6، شماره4، زمستان 1393، 471-488.
 12. صفایی، مهشید.(1390). «جوانان و عشق: تأثیر زمینه اجتماعی در مفهوم­پردازی رابطه عاشقانه»، در مطالعات زنان، سال نهم، شماره2.
 13. فرامرزی فرد، امیر.(1391). پدیدارشناسی عشق، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه گیلان.
 14. فروم، اریک.(1385)، هنر عشق ورزیدن، ترجمه پوری سلطانی، تهران، نشر مروارید.
 15. کرسول، جان.(1394). پویش کیفی و طرح پژوهش، ترجمه حسن دانایی فرد و حسین کاظمی، تهران: انتشارات صفار.
 16. کنعانی، محمدامین و محمدزاده، حمیده.(1395). «تماس­های شبکه­ای و تجربه­ی عشق: مطالعه­ی کیفی دانشجویان دختر دانشگاه گیلان»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره نهم، شماره 1، ص 115-147.
 17. کهربائیان، سمانه.(1390). «تغییرات گفتمان عشق در بستر تحولات اجتماعی»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه­شناسی، دانشگاه تهران.
 18. محمدپور، احمد.(1389). ضد روش: منطق و طرح در روش­شناسی کیفی، تهران: انتشارات جامعه­شناسان.
  1. مقصودی، مجتبی.(1380)، تحولات قومی در ایران: علل و زمینه‌ها، تهران: صاحب کوثر.
  2. میرمیری، هاله.(1390).  «برساخت اجتماعی عشق در تجربه زیسته ایرانی(مطالعه موردی دهه 40، 60، 80)»، پایان­نامه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران.
  3. نراقی، آرش.(1391). درباره عشق، جمعی از مؤلفان، ترجمه نراقی، تهران: نشر نی.

 

 

ب) انگلیسی
 1. Aron, A, Westbay, L. (1996).Dimension of the Prototype of Love, Journal of Personality and Social Psychology,70, 535-551.
 2. Bellah, R.N. Madsen, R., Sullivan, W.M., Swidler, A. & Tipton, S.M. (1985). Habits of the Heart. Berkeley: University of California Press.
 3. Creswell, J. W. (1998).Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage.
 4. De Bruijn, Esther. (2015).What is love in an interconnected world? Ghanaian market literature for youth responds. The journal of common wealth literature, 1(50), 353-368.
 5. Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S.(2000), Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Methods, In N. K.
 6. Feher, B. Broughton, R.(2001).Gender and Personality Differences in Conception-Pattern Model, Journal of Personality and Social Psychology,86, 265-284.
 1. Giddens, Anthony (1992).The transformation of Intimacy, Stanford University Press.
 2. Paul Gee. (2005), An Introduction to Discourse Analysis, Rutledge, NY.
 3. Zahavi, D (2003), Husserl Phenomenology, Stanford University Press.
 1. Goode, W. J. (1959).The theoretical importance of love. American Sociological Review, 24, 38-47.
 2. Hatfield, E., & Rapson, R. L. (2005).Love and sex: Cross-cultural perspectives. Lanham, MD: University Press of America.
 3. Hatfield, E., & Rapson, R. L. (2006). Love and passion. In I. Goldstein, C. M. Meston, S. R. Davis, & A. M. Traish (Eds.), Women’s sexual function and dysfunction: Study, diagnosis and treatment (pp. 93-97).London, England: Taylor and Francis.
 4. Hochschild, Arlie Russell. (2003).The Commercialization of Intimate Life: Notes from Home and Work. Berkeley: University of California Press.
 5. Husserl, Edmund. (1967). Ideas, General Introduction to Pure Phenomenology, Translated By W.R. Boyce Gibson, Professor of philosophy in the University of Melbourne.
 6. Illouz, Eva. (1997). Consuming the Romantic Utopia: Love and the Cultural Contradictions of Capitalism, London, University of California Press.
 7. Illouz, Eva. (2012). Why Love Hurts: A Sociological Explanation. Polity Press.
 8. Jackson, stevi. (1994). Even Sociologists Fall in Love: An Exploration in the Sociology of Emotions, Sociology. 27: 201.
 9. Kim, Jungsik. Hatfield, Elaine. (2004). Love types and subjective well-bing: A cross-cultural study, Social behavior and personality, 32(2), 173-182.
 10. L.Keline Susan and etal. (2008). Communicating Love: Comparison between American and East Asia university students, International journal of Intercultural Relations 32(2008), 200-214.
 11. Lincoln, Y.S. (1995). Emerging criteria for quality in qualitative and interpretive research. Qualitative inquiry, 1, 275-289.
 12. Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. California, USA: Sage Publications.
 1. Rusu, mihai stelian (2017).Theorizing in sociological thought: classical contributions to a sociology of love, journal of classical sociology 1-18.
 2. Sailor, J. L. (2013).A Phenomenological Study of Falling Out of Romantic Love.The Qualitative Report18(19), 1-22.
 3. Sternberg, R. J. (1986).A triangular theory of love. Psychological Review. 93: 119-135.
 4. Turner, J. (2006).The sociology of emotions, Cambridge university press.
 5. Welman, J. C., & Kruger, S. J. (1999).Research methodology for the business and administrative.
 6. Yamada, Masahiro. (2017).Decline of real love and rise of virtual love: love in Asia. International journal of Japanese sociology, volume 26, issue1, 6-12.