جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 دکترای تخصصی جامعه شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

گردشگری به مثابه پدیده ای «معنا ساز»، بر اساس درک و فهم کنشگران از آن، ذیل زمینه مندی فرهنگی- اجتماعی در هر جامعه ساخت می یابد. نویسندگان با استفاده از روش‌شناسی کیفی مصاحبه‌های باز و نیمه ساختاریافته صورت دادند تا چگونگی فهم و درک از پدیده گردشگری را در بین ایشان دریابند. نتایج نشان می‌دهد گردشگری امری هویت‌بخش (وجه ممیزه فرد مدرن و سنتی)، در اندیشه و کنش انسان امروز است که در بستر نظام مدرنیته شامل تعطیلات سازی، سبک زندگی مبتنی بر جدایی کار و اوقات فراغت، صنعت گردشگری و رسانه‌های مروج آن میسر می شود. بنیادی‌ترین معنا یا جوهره‌ی هستی شناختی گردشگری با گریز ازخودبیگانگی محصول زندگی کاری و روزمره شهری مترادف است. در کنار معنای اصلی یادشده، معانی از قبیل مقاومتی نرم در شکل نفی، شورش و تهاجم علیه روزمرگی زیست شهری، تلاش برای جستجوی اصالت همراه با کشف فضاهای جدید و بکر طبیعی و واقعیتی هزینه‌بر و کالایی شده قابل‌شناسایی است؛ که این معانی متاثر از رویکرد های تحلیلی جامعه شناختی در سطوح سه گانه خرد، میانی و کلان در قالب یک مدل نظری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of tourism understanding and its cultural and social contexts

نویسندگان [English]

 • Younes Nourbakhsh 1
 • Eehsan Farhadi 2

1 Associate Professor of Sociology, University of Tehran

2 Doctor of Sociology, University of Tehran

چکیده [English]

Tourism as a 'meaningful' phenomenon, based on the understanding and understanding of the actors, is constructed under the socio-cultural context of each society. Using qualitative methodology, the authors conducted semi-structured open-ended interviews to understand how they understood and understood the phenomenon of tourism. The results show that tourism is an identity (modern and traditional) in today's human thought and practice, which is possible in the context of modernity, including holidays, a lifestyle based on the division of work and leisure, the tourism industry and its promotional media. . The most fundamental meaning or essence of tourism ontology is synonymous with the alienation of the product of working and everyday urban life. Alongside the original meaning, meanings such as soft resistance to negation, revolt and aggression against urban living, an attempt to search for authenticity alongside the discovery of new and pristine natural and costly and commodified realities are recognizable and influenced by the approach Sociological analytical approaches at the three micro, mid and macro levels are presented in a theoretical model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • Modernity
 • Holidays
 • Authenticity
 • Alienation
 1. آلتیانی، و. لونت و پارسکواس الکساندروس (1394). روش تحقیق در هتلداری و گردشگری، ترجمه صادق صالحی و دیگران، تهران: انتشارات مهکامه.
 2. برمن، مارشال (1389). تجربه مدرنیته. مراد فرهاد پور (مترجم)، تهران: طرح نو.
 3. بک، اولریش (1388). جامعه‌ی در مخاطره جهانی. محمدرضا مهدی زاده (مترجم). کویر، تهران.
 4. بوردیو، پی یر (1395). تمایز، نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی. حسن چاوشیان (مترجم). ثالث، تهران.
 5. پاپلی یزدی، م و سقایی، م. (1393). گردشگری (ماهیت و مفاهیم). انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). 284 صفحه
 6. حیدری چیانه، رحیم و حسین زاده دلیر، ک. (1392). جستاری پیرامون ارزیابی صنعت توریسم در ایران. فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی. سال هفتم. شماره سیزدهم. صفحات 59 تا 94.
 7. حیدری چیانه، رحیم و حسین زاده دلیر، ک. (1392). جستاری پیرامون ارزیابی صنعت توریسم در ایران. فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی. سال هفتم. شماره سیزدهم. صفحات 59 تا 94.
 8. دورکیم، امیل (1383). صور بنیانی حیات دینی. باقر پرهام (مترجم)، تهران: مرکز.
 9. شفیعا، سعید (1395) «فرا تحلیلی بر روش‌شناسی و یافته‌های مطالعات کیفیت زندگی گردشگری مقالات فارسی و انگلیسی»، نشریه گردشگری علم و فرهنگ، ش 2، ص 45-33.
 10. شمسی‌پور، علی‌اکبر، فرخ نیا، رحیم، علیرضایی راحله. (1393). «معنایابی و معنا سازی متقابل گردشگر و گردشگری در شهر همدان» مقاله 7، دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 141-159.
 11. ضیایی، م و تراب احمدی، م. (1392). شناخت صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی. انتشارات علوم اجتماعی. 254 صفحه.
 12. فدرستون، مایک (1380). زیبایی‌شناختی کردن زندگی روزمره. در ارغنون ش 19. مهسا کرم پور (مترجم).
 13. کلانتری، ع و فرهادی، م. (1387). جوانان و مصرف گردشگری. مجله تحقیقات فرهنگی ایران. دوره 1. شماره 2 (پیاپی 2). تابستان. صفحات 191 ـ 159.
 14. کیوی، ر و کامپنهود، ل. (1385). روش تحقیق در علوم اجتماعی. نیک گهر، ع. (مترجم). تهران: نشر توتیا. 304 صفحه.
 15. گی چاک، ا. (1390). جهانگردی در چشم‌اندازی جامع. اعرابی، م. پارساییان، ع و قربان زاده، ا. (مترجم). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی. 480 صفحه.
 16. محمدی، جمال (1392). «تحلیل کیفی بسترها، دلایل و پیامدهای گردشگری به شیوه‌ی نظریه‌ی زمینه‌ای (مطالعه‌ی موردی: گردشگران شهر سنندج)» مقاله 10، دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 182-203.
 17. محمدی، جمال، خالق پناه کمال، غلامی الهه. (1395). «منازعۀ معنا در میدان گردشگری (موردمطالعه: گردشگران شهر سنندج)» مقاله 1، دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 8-28.
 18. معاون، زهرا، موحد، مجید، طبیعی، منصور (1396). «معنایابی و گردشگری مذهبی: مطالعه مردم نگارانه». مقاله 1، دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 26، زمستان 1396، صفحه 1-32.
  1. Brown, Graham. (1992). Tourism and Symbolic Consumption. In Choice and Demand in Tourism, Peter Johnson and Barry Thomas, eds. 57-71. London: Mansell.
  2. Butler and Hinch. (1996). Tourism and indigenous peoples. London: International Thomson Business Press.
  3. Cohen, Erik. (1972). Towards a Sociology of International Tourism. Social Research 39(1): 164-182.
  4. Cohen, Stanley and Laurie Taylor. (1992). Escape Attempts: the Theory and Practice of Resistance to Everyday Life (2nd ed.) London: Routledge.
  5. Doorne, S. Ateljevic, I. (2005). Tourism Performance as a Metaphor: Enacting Backpacker Travel in the Fiji Islands in: Discourse, communication and tourism 2005 pp.173-198.
  6. Featherstone, Mike, ed. (1995). Undoing Culture: Globalisation, Postmodernism and Identity. London: Sage.
  7. Goeldner, C. R; Ritchie, J. B. (2003).Tourism - Principles, Practices, Philosophies. New Jersey: Johne Wiley & Sons publisher.
  8. Horkheimer, M. and T. W. Adorno. (1973). Dialectic of Enlightenment. Trans. J. Cumming. London: Allen Lane.
  9. Lanfant, M.F. (1989). International Tourism Resists the Crisis. In Leisure and life-style, A. Olszewska and K.Roberts, eds. PP. 178-193. London: Sage.
  10. Lash, Scott and John Urry. (1994). Economy of Signs and Space. London: Sage.
  11. Marx, Karl. (1977). Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. London: Lawrence & Wishart.
  12. Mills, C. Wright. (1951). White Collar: the American Middle Classes. Oxford: Oxford University Press.
  13. Munt, Ian. (1994).The "Other" Postmodern Tourism: Culture, Travel and New Middle Classes. Theory, Culture & Society 11:101-123.
  14. Powell, H. P. and Watson, D. (2006). The hotel attendant at work. International Journal of Hospitality Management, (2nd edn). Oxford: Blackwell.
  15. Sharpley, Richard. R. Stone, Philip. (20011). Tourist experience contemporary perspectives. Routledge: Abingdon, Oxon.
  16. Urry, John. (2000). Mobile sociology in: British journal of sociology 51(1):185 – 203.
  17. Urry, John. (2002).The Tourist Gaze. SAGE: London, Thousand Oaks, New Delhi.
  18. Werlen, Benno. (1993). Society, Action and Space: an Alternative Human Geography. London: Routledge.