بررسی و تحلیل تاریخی وضعیت برنامه های آموزشی از حیث مهارت افزایی دانشجویان رشتۀ علوم اجتماعی و اشتغال دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا سال1395

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دکتری جامعه شناسی، پژوهشگر حوزه مطالعات اجتماعی

چکیده

واکاوی برنامه آموزشی هر رشته علمی به ویژه از حیث بررسی رابطه علم و مهارت در آن از ضرورت و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با رویکردی تاریخی-انتقادی به واکاوی برنامه های آموزشی رشته علوم اجتماعی و ارزیابی نسبت بین تحصیل، مهارت افزایی و اشتغال دانش آموختگان این رشته پرداخته شده است. چارچوب نظری با بهره گیری از رویکردهای الگوی اسکایرو (2008)، رویکرد فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر در ارتباط با نسبت علم و مهارت و همچنین نظریه آموزشی بلوم (2009) تدوین گردیده است. روش مطالعه، تاریخ نگاری انتقادی بوده و گردآوری داده ها با ترکیبی از دو روش اسنادی و مصاحبه عمقی صورت گرفته است. یافته های پژوهش با روش کیفی تحلیل ساختاری و تفسیری تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد برنامه های آموزشی رشته های علوم اجتماعی در ایران فاقد استانداردهای پیشرفته بوده و در محتوای آن، نسبت مناسب و متعادلی میان دانش نظری و مهارت عملی وجود ندارد. از دیگر نتایج، وجود شکاف عمیق میان بخش عرضه دانش آموختگان یعنی نهاد دانشگاه و بخش تقاضای آنان یعنی نهاد اقتصاد (بازار کار) است و تناسبی در آن مشاهده نمی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Analysis and Analysis of the Status of Educational Programs in the Development of social sciences Students their graduate Employment in different degrees from beginning to 2016

نویسندگان [English]

  • mohammadsalar kasraie 1
  • atena gholamniaramy 2
1 Associate Professor, Institute of Social Studies, Institute of Humanities and Cultural Studies
2 PhD in Sociology, researcher in the field of social studies
چکیده [English]

The study of the curriculum of each discipline is especially important in terms of examining the relationship between science and skill. The paper deals with historical- critical approach to the analysis of social science curricula and assessing relationship between science and skills development and employment of graduates. The theoretical framework has been formulated using the approaches of SKYROW (2008), contemporary philosophers approach to science and skill ratio as well as BLOOM s educational theory (2009). The method of study is critical historiography and the data were collected by a combination of documentary and in- depth interviews. The research findings were analyzed by qualitative method of structural and interpretive analysis. The results show that educational programs in social science in Iran lack advanced standards and in their content there is no appropriate and balance ratio between theoretical knowledge and practical skills. Another result is a deep gap between the supply of graduates, the institution of the university and their demand, the institution of economics (Labor Market).

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • skills development
  • employability
  • theoretical knowledge
  • practical skills
الف: منابع فارسی
1.اسکایرو، مایکل استفن (2008). نظریه برنامه درسی، ترجمه افسانه کلباسی و پوران خروشی، تهران: انتشارات شونار
2.ایروانی، شهین و مرجانی، بهناز (1394). جایگاه دانش در مهارت آموزی، مجله راهبرد فرهنگ، شماره 30
3.بلوم، بنجامین (1394). مبانی برنامه ریزی آموزشی، ترجمه محسن بهرام پور، تهران: نشر روان
4.شارع پور، محمود و صالحی، صادق (1380). بررسی میزان شایستگی های کانونی در میان دانشجویان ،فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 18
5.قانعی راد، محمد امین (1382). ناهمزمانی دانش؛ روابط علم و نظام های اجتماعی- اقتصادی در ایران، تهران: انتشاران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
6.کلاین، فرانسیس (1381). الگوهای طراحی برنامه های درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 
ب: منابع انگلیسی
1. Edwards, R, Miller, N, Small. (2002), Supporting longlife learning, London& Newyork: Open University press.
2. Jarvis, P. (2008), Globalization, Longlife learning and the learning society, London: Routledge.
3. Knight, P.T, York, M. (2004), Employability through the curriculum communication achievements learning and employability series retriered, from http// www.Heacademy.ac.uk/ asserts/ Feb2014. 
4. Lin, Zeng, Sweet, Robert & Annisef, Poul. (2003), Consequences and policy implications for university students: Journal of Higher education policy, Vol: 16.
5. Laughlin, MC, Ann, Mary. (1995), Employability Skills Profile: What are employers looking for? , Issue in   www.ericdigest.org
6. Leinhardt, G, K.McCarthy Young & J.Merriman. (1995), Commentary Integrating Professional Knowledge: The theory of practice and the practice of theory: Learning and Instruction, Vol 5.
7. Mapanya, P.M. (2004), Knowledge management practice in academic libreries, a case study of university Natal, University of KwazuluNatal: South Africa.
8. Rabinson, JP. (2000), Employment conditions and essential employability skills required, Procedia- Social and behavioral sciences journal, Vol: 116, Feb 2014.
9. Sabu, Francis. (2004), what is the different between knowledge and skills? Accessible in: http// www.Sabu.com /node/ 82 (Sun 11/01/2004).
10. Taba, Hilda. (1962), Curriculum Development: Theory and practice, NewYork: Harcourt, Brace & World.
11. Tyler, R. (1949), Basic principle of curriculum and instruction, Chicago, IL: University of Chicago Press.
12. Walker, D. (1995), Fundamentals of curriculum, San Diego: Harcourt, Brace, Jovanovich.
13. Walter, O & Craig, I. (2008), preparing the engineering technology graduate for the global marketplace, Proceding of the 2008 IASC-IJME international conference.