دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 33، آذر 1398، صفحه 1-157 
بازنمایی مردانگی در آگهی های تبلیغاتی مجلات خانوادگی

صفحه 75-93

10.30465/scs.2019.4938

فرزانه بازیار؛ حمید عبداللهیان؛ تقی آزاد ارمکی؛ مهرداد نوابخش