واکاوی عوامل زمینه ای مرتبط با روسپیگری: یک مطالعه کیفی مورد مطالعه زنان مراجعه کننده D.I.C. خانه خورشید تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز

3 استادیار بخش گردشگری و هتلداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر؛ کشف عوامل زمینه ای و دلایل تن­فروشی است. روش­شناسی مورد استفاده برای نیل به هدف فوق نظریه­ی زمینه­ای بود. تعداد 24 نفر از زنان مراجعه کننده .D.I.C خانه خورشید تهران در پژوهش مشارکت نمودند که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از روش مصاحبه عمیق، جمع­آوری و به کمک تکنیک­های سه­گانه کدگذاری تجزیه و تحلیل گردید.به­طور کلی در فرایند تجزیه و تحلیل داده­ها بیش از 6 مفهوم، که عبارت است از: تجربه آزارجنسی، ازهم گسیختگی خانوادگی، نیازاقتصادی، اعتیاد، ناکامی منزلتی، انتقام جویی و 3مقوله: عوامل خانوادگی، زمینه های اجتماعی و عوامل روان شناسی به عنوان عوامل زمینه ای تأثیر گذار کشف گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the underlying factors associated with prostitution: a qualitative study A Case Study of Women Referring to D.I.C. Tehran's House of Sun

نویسندگان [English]

  • Majid Movahhed 1
  • najmeh shahbazi 2
  • Zahra Moaven 3
1 Professor of Sociology, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University
2 Master of Women's Studies, Shiraz University
3 Assistant Professor of Tourism and Hotel Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University
چکیده [English]

Contact sex as one of human needs, over the centuries with differently shaped patterns.The aim of this study was to explore the underlying factors and reasons prostitutes.The methodology used to achieve this goal was the Grounded Theory. Twenty-two women who referred to the .D.I.C. House of Tehran Sun. participated in this research. They were selected using purposeful and theoretical sampling. The data were analyzed using deep interviewing method and analyzed using triple coding techniques. . In general, in the process of data analysis, more than 6 concepts, which are: Experience sexual harassment, Family disruption, Economic need, addiction, inherent failure, revenge and 3 categories: family factors, social backgrounds and psychological factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • underlying factors
  • prostitution
  • women
  • house of the sun
  • qualitative study
منابع ومآخذ
پورافکاری، نصرت­الله( 1373)، نشانه­شناسی بیماری­های روانی، انتشارات آزاده، چاپ پنجم.
سن، آمارتیا (1382)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، انتشارات دانشگاه تهران.
علیایی زند، شهین (1381)، "عوامل زمینه ساز تن دادن زنان به روسپیگری"، خلاصه مقالات ارائه شده به اولین همایش ملی آسیب­های اجتماعی ایران.
فرمانفرماییان، ستاره(1349)، روسپیگری در شهر تهران، تهران: آموزشگاه عالی خدمات، چاپ دوم.
فلاحتی، علی( 1382)، روسپیگری و سکوت سنگین قانون، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره 22.
کامرانی فکور، شهربانو (1381)، "بررسی مقایسه­ای خصوصیات روان­شناختی زنان ویژه با زنان عادی"، پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
کامکار، مهدیس، بتول جباریان و مجتبی فتاحی(1381)، روسپیگری و بی­مبالاتی جنسی، تفاوت و تشابه روسپیگری، کودکان خیابانی و تکدی، جلد پنجم، مقالات اولین همایش ملی آسیب­های اجتماعی در ایران، ص 49.
گرت، استفانی (1382)، جامعه­شناسی جنسیت، ترجمه کتایون بقایی، نشر دیگر.
محمدپور، احمد( 1390)، روش تحقیق کیفی؛ ضد روش( منطق و طرح در روش­شناسی کیفی، تهران: تهران، جلد اول.
مدنی­قهفرخی، سعید، پیام روشنفکر و هما مداح(1389)، مقایسه­ی برخی ویژگی­های روسپی­های بزرگسال و کودک در شهر تهران، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره­ی سوم.
مدنی قهفرخی، سعید (1392)، بررسی آسیب­های اجتماعی روسپیگری، تهران: نشر یادآوران.
معظمی، شهلا (1382)، فرار دختران چرا، موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم­شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
معین، محمد(1364)، مجموعه مقالات به کوشش مهدخت معین، حکمت اشراق و فرهنگ ایران، تهران: انتشارات معین، جلد اول.
منابع انگلیسی
Agnew, Robert(1992). Foundation for a General Strain, Tory of Crime and Delinquency Criminology, V-30, PP-47-87.
Barry, K "The Prostitution of Sexuality: The Global Exploitation of Women" New York: NYU Press 1995.
 
Eliot R. Smith and Mackie Diane M. (1995). Social Psychology, NewYork, Worth Publishers.
 
 
Farley, Melissa&Barkan, H. (1998). Prostitution, Violence and posttraumatic stress disorder. Women & Health.
 
O’Neill, Maggie (2001) Prostitution and Feminism. Polity Press: Cambridge pg 23.
 
Parker, Joe. (August/04/1998) How Prostitution Works. Prostitution Research &
Education. Retrieved on 2009-09-03.
 
Shannon (2008), “Social and structural violence and power relations in mitigating HIV risk of drug-using women in survival sex work”, Social Science & Medicine, pp. 911-921.