بررسی رابطه درآمد با سلامت زنان (نمونه مورد مطالعه کارکنان زن دانشگاه زنجان)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ، پژوهشگاه علوم انسانی و ممطالعات فرهنگی

3 استادیار اقتصاد ، دانشگاه زنجان

چکیده

در دهه های اخیر، با ورود گسترده زنان به دانشگاه، عرصه های اجتماعی و تقاضای مضاعف آنان برای ورود به بازار کار مواجه هستیم. از آنجا که شغل به منزله مقولهای محوری در دنیای جدید و یکی از تعیین کننده های اجتماعی مؤثر بر کلیت سلامت مطرح است و سلامت زنان در ابعاد مختلف، سلامت خانواده و نهایتاً سلامت جامعه را بـه دنبـال دارد، این مهم ما را بر آن داشت تا بررسی تأثیر درآمد بر سلامت عمومی زنان را بـه منزلـه هـدف اصـلی تحقیـق برگزینیم. جامعه آماری تحقیق، زنان (شاغل)دانشگاه زنجان هستند. بدین منظور 100 نفر از کارکنان زن دانشگاه زنجان، پرسشنامه‌های سلامت عمومی ویر و شربورن[1] (Weir and Sherborne). را با فرم اطلاعات جمعیت شناختی‌، انجام داده‌اند. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند و همچنین تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده به کمک نرم افزار spss انجام شده و روش تحقیق در این مقاله، روشی توصیفی-تحلیلی است، جهت گردآوری اطالعات از دو روش (کتابخانه ای ومیدانی)استفاده شده و در محدوده زمانی سال 97-1396صورت پذیرفته است. نتایج نشان می‌دهد که  متغیردرآمد با متغیرسلامت  عمومی زنان ارتباط معنی‌دار دارد. با استفاده از رگرسیون چندگانه نتایج نشان می‌دهد که سلامت روانی سهم یگانه و معناداری در تبیین افزایش درآمد کارکنان زن دانشگاه زنجان دارد. همچنین سلامت جسمانی نمی‌تواند درآمد کارکنان را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Income and Women's Health (Case study of female staff of Zanjan University)

نویسندگان [English]

  • Syed Hussain Mirjalili 1
  • Mehri Abbaszadeh 2
  • Narges Moradkhani 3
1 Associate Professor of Economics, Research Institute of Humanities and Cultural Studies
2 Master of Economics, Research Institute of Humanities and Cultural Studies
3 Assistant Professor of Economics, Zanjan University
چکیده [English]

In recent decades, we have witnessed widespread entry of women into the university, into the social arena and their increased demand for entry into the labor market. Since occupation is considered as one of the central categories in the new world and one of the social determinants affecting overall health and women's health in different aspects has the health of the family and ultimately the health of the community, this has led us to To investigate the impact of income on women's general health as the main objective of the study. The statistical population of the study is women (employed) of Zanjan University. For this purpose, 100 female staff of Zanjan University, Weir and Sherborne General Health Questionnaires. In the form of demographic information. The data were analyzed using correlation and multiple regression tests and also the data were analyzed by SPSS software. The information has been used in two ways (library and field) and has been accepted over the period 1976-97. The results show that the income variable has a significant relationship with the general health of women. Using multiple regression, the results show that mental health has a unique and significant role in explaining the increase in earnings of female employees of Zanjan University. Also, physical health cannot explain employee earnings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income
  • Public Health
  • Women
  • Zanjan University
  • Staff
منابع و ماخذ
اصغری احمد، فقیه س (2003). اعتبار سنجی پرسشنامه سنجش سلامت SF-36 در دو نمونه ایرانی نمونه J دانشور رافتار؛ 1: 1-11.
امینی، علیرضا و حجازی آزاد، زهره، (1386). تحلیل و ارزیابی نقش سلامت و بهداشت در ارتقا بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران علمی پژوهشی شماره 30 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
باباخانی، محمد، قاسمی، سید رامین، رفیعی؛ حسن، راغفر، حسین و بیگلریان، اکبر (1391). رابطه عدالت توزیعی و سلامت در ایران: فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 46 (12): 278_ 259.
باباخانی، محمد و حسین، راغفر (1388). رابطه نابرابری درآمد و سلامت در ایران طی سال‌های 1385-1355. مدیریت سلامت، شماره 12(37)، 1388.
برجی، معصومه (1390). بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران، نشریه مدیریت سلامت، 14(46): 57-70.
جواهری، فاطمه، سراج زاده، سید حسین و رحمانی، ریتا. (1389). تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان، مطالعة موردی: زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، (2)8، 162-143.
حدادی, مهدی و همکاران (1388). ارتباط رده شغلی و سلامت روان در زنان شاغل، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 40، ص 127-107.
حیدری، حسن و سعیدپور، سیان (1391). تحلیلی پویای اقتصاد سنجی از رابطه بین تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و صادرات غیر نفتی در ایران، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره، 33 (9): 83-53.
خانی اشتلق، کاظم (1391). بررسی تطبیقی تعیین کننده‌های سلامت سالمندان مقیم سرای سالمند و همتایان آن‌ها در خانواده-های ساکن در شهر تهران، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
خدا رحیمی، سیامک. (1374). مفهوم سلامت روان شناختی، مشهد: انتشارات جاویدان خرد.
دیماتئو، ام، رابین (1387). روان شناسی سلامت، ترجمه جمعی از نویسندگان پژوهشکده حوزه و دانشگاه زیر نظر کیانوش هاشمیان، ج 1، تهران (سمت).
دیماتئو، رابین، ام. (1991). روان شناسی سلامت، ترجمه محمد کاویانی، محمد عباس پور، حسن محمدی، غلام رضا تقی زاده؛ علی اکبر کیمیا، (1387). تهران: انتشارات سمت.
رضایی، نسرین و همکاران (1394). شناسایی ابعاد سلامت زنان ایرانی: مرور کیفی، فصلنامه پژوهشی پرستاری، دوره دهم، شماره 3، ص 130-118.
سارافینو، ادوارد (1384)، روانشناسی سلامت، ترجمه الهه میرزایی و همکاران، تهران: انتشارات رشد
سیف زاده، علی (1387). مشخصه‌های اقتصادی - اجتماعی و جمعیتی بر سلامت روانی سالمندان (مورد شناسی: شهر آذرشهر). فصلنامة جمعیت، (64-63 (، 162-12.
شاملو، سعید (1388). بهداشت روانی، تهران: انتشارات رشد
شریفی، طیبه (1389). بررسی روابط هویت‌های فردی، دینی و ملی با سلامت روانی دانشجویان منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 87-88، پایان نامه دکتری تخصصی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان.
شریفی، طیبه (1389). بررسی روابط هویت‌های فردی، دینی و ملی با سلامت روانی دانشجویان منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 87-88، پایان نامه دکتری تخصصی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان.
شیخاوندی، فرزانه (1388)، بررسی تأثیر مؤلفه‌های توسعه پایدار بر روی پایگاه اقتصادی – اجتماعی زنان سرپرست خانوار: مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی شهرستان تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
کرتیس، آ، ج (1382). روان شناسی سلامت، ترجمه ف. سهرابی، تهران: رشد، (تاریخ انتشار اصلی، 2000).
گرگی، عباس (1386). بررسی نظریه نابرابری‌های سلامت با تاکید بر رویکرد ساختاریابی. فصلنامه اقتصاد سیاسی، شماره 14: 62 – 79.
گنجی، حمزه (1389). روانشناسی عمومی، تهران: انتشارات ارسباران.
لطفعلی پور، محمد رضا؛ فلاحی، محمد علی و برجی، معصومه (1390)، بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران، فصلنامه مدیریت سلامت، شماره 14 (46)، ص 57.
مستی و فخرایی (1394). بررسی رابطه بین وضعیت اشتغال زنان با میزان سلامت اجتماعی آنان در شهر مراغه، مطالعات جامعه شناسی، شماره بیست و چهارم.
منتظری علی، گشتعبی، وحدیانی نیام، گندک ب. فرم کوتاه مقاله بررسی سلامت (SF-36): مطالعه ترجمه و اعتبار سنجی نسخه ایرانی. زندگینامه 2005؛ (14): 875-82.
مهدوی، سمیه السادات (1392)، بررسی رابطه اقتصادی اجتماعی با اعتماد اجتماعی، ماهنامه علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران، شماره 87.
واعظی، ویدا و زارع، حسین (1388)، رابطه توزیع درامد (شاخص ضریب جینی) و اقتصاد سلامت (شاخص منتخب مرگ و میر و علل مرگ) در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی اجتماعی، سال یازدهم، شماره 42.
 
جهانگرد، اسفندیار و علی زاده، ناصرالدین (1388) «برآورد عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر تابع تولید سلامت در استان‌های ایران» نشریه نامه مفید، شماره (75)15 ص 106-85.
 
Deaton, A (2001). “Health Inequality and Economic Development”, Working paper, Princeton University Research Program in Development Studies and Center for Health and Wellbeing,
Andreea, popI., Ingen, E. and Oorschot, W. (2013). "Inequality, Wealth and Health: Is Decreasing Income Inequality the key to create Healthier Societies? ". Social Indicators Research. 113: 1025 – 1043.
Balia, S., Jones, A. M. (2008), Mortality, lifestyle and socio-economic status, Journal of Health Economics, 27: 1-26
Biggs, B., & King L., & Basu, S., & Stuckler D. (2010). Is wealthier always healthier? The impact of national income level, inequality, and poverty on public health in Latin America
Brunner, E. M armot, M. (1999). “ Social organi zation, stress and. G. Wilkison. Social determinants of helth. Onford.
Cantarero, D. Pascual, M. and sarabia,J. M. (2005). "Effects of income inquality on pppulation health new evidence from the European community household panel". Applied Economics. 37 (1): 87- 9.
chipuer,, H. M. et al (2002), “Determinants of subjective quality of life among rural adolescsnts: adevelopment perspective, “Social indicators research, No 61: 79-95.
Deaton, A. (2003). “Health, inequality, and economic development “. Journal of Economic Liter ature.41:113-158
Ecob,Russell and smith, George Davey(1999). Income and health: what is the nature of the Relation ship? Social and medicine.
Fayissa, B., Gutema, P. (2005), “Estimating a health production Function for sub- sahara Africa”, Applied Economics, 37(2): 155- 164.
G.A. Kaplan et al., “Inequality in Income and Mortality in the United States: Analysis of Mortality and Potential Pathways,” British Medical Journal (20 April 1996): 999 –1003.
Glasser (1965). W Reality therapy: A New approach to psychotherapy. New York. Harper & row publishers.
Grossman M. (1972), The Demand for Health A theoretical an Empirical Investigation
Hajizadeh M. Check equity financing of health care and treatment through household budget using Kakwani index between1994-2001 [Thesis in Persian]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2002
Mohan, R., Mirnmiranis. (2007), An Assessment ent of OECD Health care system using Panel Data Analysis, Bryant university
Muller, A. (2002), Education, income inequality, and mortality: a multiple regression analysis, BMJ, 324-1-4.
Nilsson, T. and Bergh, A. (2012). “Income Inequality and Individual Health: Exporing the Associationin “ Developing country “. IFN Working paper. No.899.
Pedrick, A. M. (2001), the Health Production Function: the Effect of socio- economic Variables on an Indiridua” Health status.
Preston SH. The changing relation between mortality and level of economic development. Population Studies 1975; 29(2): 231-48.
Rostila., & Kolegard, ML., & Fritzell, J. (2012). Income inequality and self-rated health in Stockholm, Sweden; A test of the income inequality hypothesis on two levels of aggregation. Social Science & Medicine, 74, 1091-1098.
Subramanian, S. V., & Kawachi, I. (2006). Whose health is affected by income inequality? A multilevel interaction analysis of contemporaneous and lagged effects of state income inequality on individual self –rated health in the United States. Health & Place, 12, 141-115.
Wagstaff, A. and Doorslaer, E. Van. (2000).” Income inepuality and health. wahat does the literature tell us? Annual Review of Pubhic Health. 21: 543-567
Wen,M, Hawkhey, L.c,& cacioppo, j. T. (2006). Objective and perceived neoghbo unhood enriron – ment, individual ses and psychosocial factors, and sehf-rated helth. Social scienc and medicine, 63, 2575-2590
Wilk inson, R.G. (1996). Unhelthy Societies: The Afftictions of Inequality Routledge, London
Wilkinson, R.G (1992), “Income Distrib and life Expectancy”, Beitish medical Journal, 304: 165-168
zweifel, P. (2011), “Fat of the curvemedicine: A new perspective on the production of Helth “, Health Ecomomiss Review. 1(2).