بررسی تجارب زیسته مربیان و دانش آموزان دبیرستان های شهر پارس آباد از وندالیسم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 داننشجوی دکترای جامعه شناسی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

ویران کاری (وندالیسم) یا تخریب ارادی اموال و متعلقات عمومی، یکی از آسیب های اجتماعی است که همواره خسارات هنگفتی بر جامعه و به ویژه بر مدارس وارد       می سازد. در همین راستا؛ در پژوهش حاضر، تجارب زیسته مربیان و دانش آموزان دبیرستان های شهر پارس آباد از ویران کاری، با رویکردی جامعه شناختی مورد  بررسی قرارگرفت و به روش کیفی و از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته، انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه؛ مربیان و دانش آموزان دبیرستان های شهر پارس آباد از توابع استان اردبیل بود  که از این میان 56 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. این افراد ابتدا به روش نمونه گیری هدفمند و درادامه به روش گلوله برفی برای گروه های کانونی مربیان و دانش آموزان تا اشباع اطلاعات، برگزیده شدند. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داد که از دید گروه های کانونی؛ ویران کاری به دو شکل فیزیکی (سخت) و غیر فیزیکی (نرم) در دبیرستان های شهر پارس آباد دیده می شود. همچنین؛ اصلی ترین عوامل آن از دید گروه های کانونی به ترتیب اهمیت عبارتند از: احساس اجحاف و تبعیض، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، پیوند افتراقی، میزان جامعه پذیری و عوامل فردی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study of the life Experiences of Parsabad high schools instructors and students from Vandalism

نویسندگان [English]

  • Islam Gasemzadeh Ajirloo 1
  • Seyed Reza Moeini 2
  • Rooza Karampoor 3
1 PhD Student, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Sociology
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Department of Demography
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Sociology
چکیده [English]

Vandalism or the voluntary destruction of public property is one of the social damages that have always caused enormous damage to society and especially to schools. In this regard, in the present study, the experiences of the Pars Abad high schools teachers and students of vandalism , studied with sociological approach and did in a qualitative manner through semi-structured interviews. The Statistical Society of research was Pars Abad high school teachers and students in Ardabil province that chose 56 individuals of them for simple size. These individuals initially were selected through purposeful sampling and continued through the snowball method for focus groups of teachers and students until information saturation. The data was analyzed using qualitative content analysis. The findings showed that vandalism is seen in both Physical (hard) and non physical (soft؛ in real or internet space) forms in the high schools in terms of focus groups. Also, the main factors according to those focus groups interviews in importance order are: the sense of impunity and discrimination, socio- economic status, differential association, socialization level of interviews and individual factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vandalism
  • life experiences
  • focus group
  • hard vandalism
  • soft vandalism
منابع
-آموزش و پرورش پارس آباد. (1397). سالنامه آماری، سال سیزدهم، شماره13، ص 1.
- احمدی، حبیب.(1389). جامعه‌شناسی انحرافات، تهران: سمت.
- ادیبی، حسین و انصاری، عبدالمعبود. (1391). نظریه های جامعه شناسی، چاپ چهارم، تهران: نشر دانژه.
- جان حسنی، علی.(1387). عوامل موثر برگرایش به رفتارهای تخریب گرایانه دراستان مازندران، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، دوره4، شماره16.
- دغاقله، عقیل و کلهر، سمیرا. (1389). آسیب‌های شهری در تهران، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
- رفیع پور، فرامرز. (1387). آنومی یا آشفتگی اجتماعی، چاپ یکم، تهران : سروش.
- ژانورن، پاتریس. (1376). ویران کاری : بیماری جهانی خرابکاری، ترجمه فرخ ماهان، تهران، مجله دانشمند، شماره 299.
- ستوده، هدایت الله.(1384). جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران، چاپ اول، تهران : نشر ندای آریانا.
- سلیمی، علی و اورعی، محمد.(1385). جامعه­شناسی کجروی، چاپ دوم، قم : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- شاملو،سعید.(1392).مکتبها ونظریه هادرروانشناسی شخصیت، تهران: انتشارات رشد.
- فرمانداری پارس آباد. (1396). سالنامه آماری، سال چهاردهم، شماره14.
- کرسول، ج. دبلیو.(1387). روش تحقیق تلفیقی، ترجمه عباس زارعی و محسن نیازی، تهران: ثامن الحجج.
- کوئن، بروس. (1394). درآمدی برجامعه شناسی، چاپ سی ویکم، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشرتوتیا.
- محسنی تبریزی، علیرضا.(1383). ویران کاری، مبانی روان شناسی اجتماعی، جامعه شناسی وروان شناسی رفتار ویران کاریستی در مباحث آسیب شناسی و کژرفتاری اجتماعی، تهران : انتشارات آن.
- ﻣﻌﻴﺪﻓﺮ، سعید و ذﻫﺎﻧﻲ، قربانعلی. (1384). ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮﺑﺮ آن، (ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ موردی معلمان شهر ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر)، ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ، سال ششم، شماره 1، صص137-133.
- ممتاز، فریده.(1381). انحرافات اجتماعی: نظریه‌ها و دیدگاه ها، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- منصوریان،یزدان.(1393).بازتاب «تجربه‌هایزیسته»درپژوهش،مجله رشد(آموزش وپرورش)، سال چهاردهم، شماره 6.
- نیک اختر، علی. (1395). بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر خرابکاری به عنوان نوعی رفتار بزهکارانه در بین دانش آموزان دبیرستانهای شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم اجتماعی
 -Allan, P. .(2016) A Report on a Study of Juvenile Vandalism in Two Selected. Council of South Australia, Journal of Urbaninterracial Studies, Vol.12, No.19.
 -Geason. S.Wilson, P. (2016).Preventin gaffiti and vandalism, Canberra Institute of Criminology Journal, Vol.14, No.7.
- Goldstein, A.P. (2007). The Psychology of Vandalism. New York:Plenum Press.
-Haining, R. (2009). Assessing the Geography of Vandalism: Evidence from a Swedish City, Urban Studies Journal, Vol.42, No.9.
-Johnson, R. B, Anthony, J. O, Lisa, A. T. (2007). Toward a definition of mixed methods research, Journal of mixed methods research ,Vol.2, No.1.
-Marcus, I (2015).Vandalism of Information Material in Colleges of Education in Delta State.International Journal of Library and Information Science Studies, Vol.61, No.12.
- Meier,R.F, Clinard,M, B. (1996). Sociology of deviant behavior, UK: Thomson learning
Spaij, R.(2016). Aspects of vandalism, Amsterdam School For Social Science Research, Vol.12, No.6.
-Thomas, R. M. (2003). Blending qualitative and quantitative research methods in theses and dissertations.Corwin Press.
- Willis, J. W. (2007). Foundations of Qualitative Research, London: Sage.
-Vanmanen, M. (۱۹۹۷). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. London, ON: The Althouse Press.