جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور

چکیده

شادی برای بیشتر انسان­های مضطرب امروز که در غصه نداشته­ها، کمبودها و فرصت­های از دست رفته بسر می­برند و خود را در میان انواع آلودگی­های زیست محیطی، بیماری‎های عالم‎گیر و چالش‎های مرتبط با وضعیت اقتصادی می­بینند یک نیاز و ضرورت است.   انسان­ها محق به شاد زیستن هستند. این پژوهش جهت تشریح حق بر شادی (Right to Happiness) به عنوان حقی مشترک میان حقوق بشر و حقوق شهروندی، مفهوم شادی را تبیین و مبانی نظری و حقوقی آن را بیان کرد. سپس نگاه قوانین ایران و اسناد بین­الملل به شادی را مورد بررسی قرار داد با این پرسش که قوانین ایران، آن را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته­اند؟ به چه میزان اسناد بین­المللی به حق شادی انسان­ها توجه نموده­اند؟ فرضیه پژوهش این بود که قوانین ایران به طور پراکنده به شادی و نه به عنوان یک حق پرداخته­اند و ضعف در این زمینه بیشتر در رفتار و عملکردها وجود دارد. حق بر شادی در اسناد بین­المللی به صورت موردی و با پرداختن به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Right to Happiness

نویسنده [English]

 • Mojtaba Ansarian

Assistant Professor of International Law, Payame Noor University

چکیده [English]

Happiness for anxious people of today, who are in grief for deficit  and missing opportunities and lives in a variety of environmental pollution, are necessary. Human entitled to live happily. This Article seeks to define the concept of happiness in order to explain the citizens happiness right as a common right between human rights and civil rights, and explicated its theoretical and legal foundations, then examined the right of happiness in Iran's laws and international documents with the question that what the value of happiness in Iran's laws is? and is it recognized as a right? How much international documents have paid attention to human happiness? The research hypothesis was Iran's laws have not considered happiness properly and there is a lack of legislation and more in the function of the authorities. The Right of Happiness in International documents is almost regarded to political, economic, social and cultural right.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Rights
 • citizenship rights
 • Right to Happiness
 • Right to individual happiness
 • Right to collective happiness
 • منابع

  فارسی / کتاب

  • آموزگار، ژاله، برگردان: احمد تفضلی(1391) مینوی خرد، برگردان و تحقیق احمد تفضلی، تهران: نشر توس.
  • پین، توماس؛ (1395) حقوق انسان؛ برگردان: مستقیم، رامین؛ تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان.
  • دادخواه، محمدعلی، (1395) شادی حق فراموش شده، تهران: نشرکلاس.
  • دالایی لاما، (1382) هنرشادزیست، ترجمه شهناز انوشیروانی، تهران: نشر رسا.
  • جان جی، گایزل، (1352) شادکامی، ترجمه محمد حجازی، تهران: نشر ابن سینا.
  • جوینی، عطاملک بن محمد، (1392) تاریخ جهانگشای جوینی، تصحیح: عباسی، حبیب الله، مهرکی، ایرج، تهران: نشر روزانه.
  • رستگارفسایی، منصور، (1381) فردوسی و هویت شناسی ایرانی، تهران: نشر طرح نو.
  • شهیدی، شهریار، (1389) روان­شناسی شادی، تهران: نشر قطره.
  • طوسی، خواجه نصیرالدین، (1360) به اهتمام مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، اخلاق ناصری، تهران: نشر خوارزمی.
  • گبانچی، ایوب، (1392) جشن­ها و آیین­های ایران باستان، تهران: نشرعطایی.
  • لیدمان، سون اریک، (1384) سبکی فکر سنگین واقعیت درباره­ی آزادی، ترجمه سعید مقدم، تهران: نشر اختران.
  • نیک نژاد، سامان، (1396) درجستجوی حق شادکامی، تهران: نشر مخاطب.
  • هردوت، (1343) تاریخهردوت، تلخیص و تنظیم ه.ج. اوانس، ترجمه وحید مازندرانی، تهران: نشر کتاب.

   

  مقاله

  • آل کجباف، حسین، انصاریان، مجتبی، (تابستان 1392) تاثیر تحریم­های یک و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سلامت شهروندان ایرانی، فصلنامه حقوق پزشکی، سال هشتم، شماره 29.
  • انصاریان، مجتبی، (دی ماه 1396) حقوق شهروندی با نگاه به اسلام، مجموعه چکیده مقالات اولین کنگره حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی.
  • باقری خلیلی، علی اکبر، (1386) شادی در فرهنگ و ادب ایرانی، نشریه مطالعات ملی، سال هشتم، شماره دو.
  • دهقان زاده، سجاد، احمدیان، فاطمه (پاییز 1395) بررسی مقایسه­ای اصل لذت در فلسفه چارواکه و فلسفه اپیکوری، نشریه پژوهش های فلسفی – کلامی، سال هجدهم، شماره 69.
  • رحمانی، فاتح، مرادی، محمدهادی (زمستان 1394) کورسویی در هزارتوی رباعیّات خیّام گامی برای آماده‌سازی رباعیات خیام برای تحلیل‌های روانشناختی، نشریه متن پژوهی ادبی، دوره 19، شماره 66.
  • زارع، ابراهیم، ابراهیمی، مهرزاد، امینی فرد، عباس، زارع، هاشم (تابستان 1398) مطالعه اثرات غیرخطی اندازه دولت بر شادی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با رویکرد حد آستانه­ای، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نوزدهم، شماره 73.
  • حجازی، مسعود، تقی پور فرشی، فریبا، (تابستان 1394) بررسی تاثیر شادی در کار بر بهره­وری نیروی انسانی، نشریه مدیریت بهره وری، سال نهم، شماره 33.
  • جاهد، محسن، تقی پور، امیرحسین (بهار1390) بررسی تطبیقی دیدگاه­های فایده گرایان کلاسیک و ابن حزم اندلسی، فصلنامه معرفت اخلاقی، شماره 6.
  • فعالی، محمدتقی، (پاییز و زمستان 1389) نقد دینی، فلسفی بر مولفه شادی در معنویت­های نوظهور، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، سال هشتم، شماره 2.
  • عروج نیا، پروانه، (بهار و تابستان1392) شادیدرحکمتقدیمایرانوتاثیرآندرایراناسلامی، نشریه تاریخ و تمدن اسلامی، سال نهم، شماره 17.
  • محمد زاده، پرویز، اصغرپور، (زمستان 1392) حسین، منیعی، امید، بررسی تاثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 48، شماره 1.
  • مستفیضی، سروناز، بالوی، (بهار 1397) مهدی، حق مرگ در اسناد بین المللی حقوق بشری، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 48، شماره 1.
  • جاوید، محمدجواد، نیک نژاد، (بهار 1397) سامان، حق خوشبختی در جبران حقوق طبیعی جانبازان و ایثارگران، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 48 ، شماره 1.

   

  پایان نامه

  • قاسمی، مریم، (بهمن 1395) فراتحلیل عوامل فردی موثر بر شادکامی، کارشناسی ارشد روان­شناسی تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، استاد راهنما بهرام صالح صدق پور.

   

  انگلیسی

  Book

  • Argyle, m.(2001) The psychology of happiness, London, Routledte.
  • Carr, Brian; Mahalingam, Indira (2005). Companion Encyclopedia of Asian Philosophy, London & New York: Routlege.
   • Eric A.Posner, Cass R.Sunstein, (2010), Law and Happiness  The University of Chicago Press.
   • Jp. deGargino, (2004), Childern Health and the Environment: A Global Perspective, Geneva:World Health Organization.
   • Weijers, Daniel Michael (2012). Hedonism & Happiness in Theory & Practice, Victoria University of Wellington.
   • Sebastiano Bavetta, Pietro Navarra, Dario Maimone )2014(, Freedom and the Pursuit of Happiness An Economic and Political Perspective, Cambridge University Press.
   • Vincenzo Giorgino, (2014), The Pursuit of Happiness and the Traditions of Wisdom, Springer Press.

   

   

   

  Article

  • Carli N. Conklin,(2015), The Origins of the Pursuit of Happiness, Washington University Jurisprudence Review, Volume 7, Issue 2
   • Diener,ED. And Lucas, Richard E, Explaining Differences in Levels of Happiness: Relative Standards, Need Fulfilment, Culture, and Evaluation Theory, Happiness Studies, 2000.
   • Helaine Selin, (2012), Science Across Cultures, The History Of Non-Western Science, Spring.
   • Horsley, M. (2013). Carvaka & Epicurus, Society of Friends of Epicurus Journal, 4.
  • Claus, L.K. and Morilas, L.R.( 2018). The Right to the Pursuit of Happiness and the Right to Access Medical Treatment: Recent Developments in Brazilian Jurisprudence. Peace Human Rights Governance, 2(1).
  • Marinica, E. (2017). The Right to happiness, or the right to pursuit happiness. Valahia University Law Study, 29(1).

   

  site

  • https://happinessday.org/2018-02-03.
  • http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/309-2018-03-09.
  • https://www.npr.org/sections/13.7/2017/03/20/520803361/is-happiness-a-universal-human-right-2018-02-03.
  • http://www.magiran.com/nptoc.asp?mgID=3291&Number=3032. 2018-03-09.
  • https://www.sipri.org/media/press-release/2018/global-military-spending-remains-high-17-trillion-2018-05-06
  • https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/111/746.html.2018-05-09
  • https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/589/433/1869897-2018-05-09