جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استاد مدیریت و برنامهریزی در تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30465/scs.2020.30885.2204

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل جذب خیرین در ورزش با رویکرد نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل کارشناسان، نخبگانی که در مباحث مجمع های خیریه فعالیت داشتند و کارشناسان متخصص وزارت ورزش و فدراسیون ها  بودند. روش نمونه­گیری به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش برابر با 16 نفر و ابزار اندازه­گیری مصاحبه باز بود که بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. و مبنای تحلیل داده­ها 171 مفهوم اولیه (کدهای باز)، 37 کد محوری و 13 کد گزینشی شناسایی شد. نتایج  بدست آمده از تجزیه و تحلیل مصاحبه های کیفی نشان داد که عوامل علی از 4 مقوله اصلی، 9 مقوله فرعی و 39 کد اولیه، عوامل زمینه ای از 3 مقوله اصلی، 7 مقوله فرعی و 37 کد اولیه، عوامل مداخله گر از 2 مقوله اصلی، 5 مقوله فرعی و 24 کد اولیه همچنین راهبردها از 4 مقوله اصلی، 9 مقوله فرعی و 51 کد اولیه و در نهایت پیامدها حاصل از 2 مقوله اصلی، 4 مقوله فرعی و11 کد اولیه  تشکیل شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a comprehensive model for attracting donors in sports with the foundation s data theory approch

نویسندگان [English]

  • sara amiriparian 1
  • ali asghar Doroudian 2
  • Habib Honari 3
  • alimohammad safania 4

1 PhD student, Department of Sports Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

4 Professor of Sports Management Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran Research Sciences Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model for attracting donors in sports with a data theory approach. The research method is qualitative and exploratory. The statistical population included experts, elites who were involved in charitable organizations, and experts from the Ministry of Sports and federations. Sampling method was used as non-probability sampling, with purposeful selection and with maximum variability or heterogeneity. The sample size in this study was 16 people and the open interview measurement tool was analyzed based on three stages of open coding, axial and selective. Based on data analysis, 171 basic concepts (open source), 37 core code and 13 selective code were identified. The results obtained from the analysis of qualitative interviews showed that causal factors from 4 main categories, 9 sub-categories and 39 primary codes, underlying factors from 3 main categories, 7 sub-categories and 37 primary codes, intervening factors from 2 categories Main, 5 subcategories and 24 primary codes Also, the strategies consist of 4 main categories, 9 subcategories and 51 primary codes and finally the consequences of 2 main categories, 4 subcategories and 11 primary codes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • qualitative study
  • comprehensive model
  • attracting donors
  • Sports
  • data theory of the foundation
منابع
پازاج، احمد. (1392   Retrieved from http://ardebil.msy.gov.ir/)
تسلیمی، زهرا. (1395). ارائه چارجوب تامین مالی فدراسیون های ورزشی با محوریت خودکفایی (مورد مطالعه: فدراسیون های دو و میدانی، شنا و ژیمناستیک). دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. Retrieved from http://ganj-
حسینی مقدم، محمد. (1396). روندهای جهانی، چشم اندازها، راهبردها و آموزه های ملی وقف علمی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
خانجانخانی، خاطره، کیانی، محمد مهدی، نیکوکاران, محمد حسین. (1395). بررسی مقایسه ای حوزه اقدامات خیرین سلامت استان یزد در طی سال های 1392 تا 1394. Paper presented at the اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران. https://www.civilica.com/Paper-
ریاحی‌سامانی، نادر(1392). مأموریت دولت ها و نقش واقفین و خیرین در تأمین نیازهای جامعه. وقف میراث جاویدان, 82(21), 137-148.
سجادی، سید احمد (1393). آثار اجتماعی وقف اسلامی در ایران (1). وقف میراث جاویدان, 85(22), 51-86.
عظیمی، محمد کاظم، محمدی، سردار.(1394). آشنایی با بازاریابی های جدید ورزشی (بازاریابی ورزشی خیرخواهانه، مطالعه موردی هیات ژیمناستیک استان کردستان). Paper presented at the کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران. http://fa.seminars.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=19664
محمد پور، احمد. (1392). روش تحقیق کیقی ضد روش 1و 2 مراحل و رویه های علمی در روش شناسی کیفی تهران انتشارات جامعه شناسان
حسن شاهی، هانیه، قهرمان تبریزی، کوروش، شریفیان اسماعیلی. (1396). ارزیابی جایگاه وقف و امورخیریه ورزشی در بین واقفان استان کرمان. Paper presented at the اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان. http://www.civilica.com/paper-assh01-assh01_221=ارزیابی-جایگاه-وقف-و-امورخیریه-ورزشی-در-بین-واقفان-استان-کرمان
 
Afroozeh, M. S., Afrouzeh, H., & Kameli, F. (2018). Identifying the Effective Factors of Donors and Endowment Attracting in Sport. Sport Management Studies, 9(46), 157-174. doi:10.22089/smrj.2017.4484.1865
Anderson-Butcher, D. (2019). Youth sport as a vehicle for social development. Kinesiology Review, 8(3), 180-187.
Bekkers, R. (2010). George gives to geology Jane: The name letter effect and incidental similarity cues in fundraising. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 15(2), 172-180.
Bekkers, R., & Wiepking, P. (2011). Accuracy of self-reports on donations to charitable organizations. Quality & Quantity, 45(6), 1369-1383.
Bunds, K. S., Brandon-Lai, S., & Armstrong, C. (2016). An inductive investigation of participants’ attachment to charity sports events: The case of team water charity. European Sport Management Quarterly, 16(3), 364-383.
Chiu, W., Lee, Y.-j., & Won, D. (2016). Bifactor analysis of motivation for charity sport event participation. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 13(1), 1-13.
Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research Pearson Education. Upper Saddle River, NJ.
Filo, K., Spence, K., & Sparvero, E. (2013). Exploring the properties of community among charity sport event participants. Managing Leisure, 18(3), 194-212.
Ghorbani Bahabadi, Z., & Amiresmaili, M. (2013). Role of Charities in the Health System: A Qualitative Study. Journal of qualitative Research in Health Sciences, 2(1), 1-10.
Heydari fard, S., & Sharifian, E. (2017). Identification and Comparison of Barriers to Donor’s Contributions to Development of Sport Facility. Sport Management Studies, 9(41), 81-96. doi:10.22089/smrj.2017.916
Inoue, Y., Heffernan, C., Yamaguchi, T., & Filo, K. (2018). Social and charitable impacts of a charity-affiliated sport event: A mixed methods study. Sport Management Review, 21(2), 202-218.
Jiffer, M., & Roos, M. (1999). Sponsorship: A way of communicating: Ekerlids Förlag.
Keshavarz, L., Farahani, A., Mousavi jahromi, Y., & Farazyani, F. (2016). Factors affecting the behavior of the private sector to invest in professional sports and a model. Scientific Journal Of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2(4), 45-56.
Khadem, A. R. (2019). Identifying and Modeling Factors Affecting the Attraction of Charity Resources and Endowed with Women's Sports. Strategic Studies On Youth and Sports, 18(43), 303-319.
Ko, Y. J., Rhee, Y. C., Walker, M., & Lee, J.-H. (2014). What motivates donors to athletic programs: A new model of donor behavior. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 43(3), 523-546.
Lin, P.-Y., Grewal, N. S., Morin, C., Johnson, W. D., & Zak, P. J. (2013). Oxytocin increases the influence of public service advertisements. PloS one, 8(2), e56934.
Madden, K. (2006). Giving and Identity: Why affluent Australians give–or don't–to community causes. Australian Journal of Social Issues, 41(1), 453-476.
MASOODIPOOR, S., & Bagheri, N. M. (2018). The Prioritizing the key issues in the regulation of the relationship between the public sector and NGOs in the field of charities.
Mirhashemi, z. s., & Sarhangian, m. (2015). Possibility of Using Waqf in Commercialization of Knowledge and Technology and A Proposal Model. quarterly journal of fiscal and Economic policies, 2(8), 63-82.
mosadeghrad, a., & ehteshami, f. (2019). Explaining and Predicting Donors’ Participation Behavior in Iranian Health System. Hakim Health Systems Research Journal, 22(4), 284-297.
Pakdaman, M., Sari, M., Montazeralfaraj, R., & Fallahzadeh, H. (2019). Management Pattern of Health Benefactors’ collaboration in Medical Sciences Universities of Iran. Journal of Community Health Research, 8(3), 164-176. doi:10.18502/jchr.v8i3.1567
Salami, R., & Khatibi Aghda, A. (2015). The Challenges Faced by Technology Commercialization (Perspective of Participants at the Eighth National Inventions Exhibition). Science and Technology Policy Letters, 05(2), 77-87.
Sargeant, A. (2001). Relationship fundraising: How to keep donors loyal. Nonprofit Management and Leadership, 12(2), 177-192.
Sargeant, A. (2018). Relationship fundraising: How to keep donors loyal. Nonprofit Management and Leadership, 12(2), 177-192.
Shabbir, H., Palihawadana, D., & Thwaites, D. (2009). Determining the antecedents and consequences of donor‐perceived relationship quality—A dimensional qualitative research approach. Psychology & Marketing, 24(3), 271-293.
Shapiro, S., & Giannoulakis, C. (2011). An exploratory investigation of donor constraints for former student-athletes. International Journal of Sport Management, 10(2), 1-19.
Skinner, J., Edwards, A., & Corbett, B. (2014). Research methods for sport management: Routledge.
Smith, S. R. (2016). Nonprofit organizations and creating public value. Paper presented at the Foundation paper for the conference entitled,“Creating Public Value in a Multi-Sector, Shared-Power World” at the Humphrey School of Public Affairs at the University of Minnesota.
Taheri Demneh, M., & Heidari Darani, Z. (2018). Thinking in The Role of Waqf and Charity Affair in The Field of Science and Technology. Science and Technology Policy Letters, 08(1), 39-48.
Thibaut, E., Eakins, J., Willem, A., & Scheerder, J. (2020). Financial barriers for sports consumption: the dynamics of the income–expenditure relation. Sport, Business and Management: An International Journal.
Westerbeek, H. M., & Shilbury, D. (2010). A conceptual model for sport services marketing research: integrating quality, value and satisfaction. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 5(1).
Wilson, B., Stavros, C., & Westberg, K. (2008). Player transgressions and the management of the sport sponsor relationship. Public Relations Review, 34(2), 99-107.
Won, D., Park, M., & Lee, Y.-j. (2013). Factors influencing college students' choice of a charity sport event. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 23(1), 41-54.