جامعه پژوهی فرهنگی
1. گونه‌شناسی الگوهای مصرف فرهنگی در میان نسل جوان

غلامرضا اسکندریان؛ فروزنده جعفرزاده پور؛ سیمین زمانی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.19230.1779

چکیده
  در تحلیل‌های جامعه‌شناسی، فعالیت‌های مصرفی، منشاء مدرن ساختار هویتی و مرجع شکل‌دهی به ارزش‌ها و نگرش‌ها به شمار می‌روند. بر این اساس مفهوم "مصرف فرهنگی"، ابزاری توانمند برای تحلیل الگوها و تعیین مرزهای تشابه و تمایز گروه‌های مختلف اجتماعی محسوب می‌شود. مقاله حاضر سعی در ارائه تعریف عملیاتی جامع برای مفهوم مصرف فرهنگی و شناسایی ...  بیشتر

2. طراحی مدل جامع جذب خیرین در ورزش با رویکرد نظریه داده بنیاد

سارا امیری پریان؛ علی اصغر دورودیان؛ حبیب هنری؛ علی محمد صفانیا

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 31-62

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.30885.2204

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل جذب خیرین در ورزش با رویکرد نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل کارشناسان، نخبگانی که در مباحث مجمع های خیریه فعالیت داشتند و کارشناسان متخصص وزارت ورزش و فدراسیون ها  بودند. روش نمونه­گیری به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی ...  بیشتر

3. دین و مصرف در زندگی روزمره شهری

محمد سعید ذکایی؛ مهدی امیدی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 63-91

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.15503.1612

چکیده
  در این مقاله به بررسی رابطه میان مفاهیم و پدیدارهای دین، مصرف، شهر و زندگی روزمره پرداخته­ایم. بدین منظور حلقه ارتباطی میان آنها با استناد به نظریات جدید علوم اجتماعی و آرای صاحبنظران این عرصه شناسایی شده و اهمیت آنها در جهان معاصر و به تبع آن نظریات جدید علوم اجتماعی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با اتکا ...  بیشتر

4. جامعه‌شناسی گذار به سیاست سوژه در عصر جهانی‌شدن؛ با نگاهی کوتاه به وضعیت ایران

سلمان صادقی زاده

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 93-112

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.32378.2267

چکیده
  «سیاست سوژه» اصطلاحی است که نخستین بار رابرت فریس طرح و آلن تورن تئوریزه کرد. این سیاست برآیند مدرنیتۀ متأخر است و همگام با دگرگونی­ پارادایمی به بازنمایی جدیدی از امر سیاسی می­انجامد. سیاست سوژه عبارت است از جایابی سوژۀ انسانی در کانون امر سیاسی به نحوی که هدف غایی تمامی سیاستها تحقق وجود سوژه و ابراز آن در سطوح مختلف سازمان ...  بیشتر

5. بروزاحساسات مردانه در جریان انقلاب 57 با مطالعۀ عکس‌های مستند انقلاب

حامد طاهری کیا؛ حسین داوودی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 113-139

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.26833.2080

چکیده
  مقالۀ حاضر به مسئلۀ چگونگی بروز احساسات مردان انقلابی در جریان انقلاب 57، ایران می‌پردازد. جامعه‌شناسی احساسات و ترکیب آن با پارادایم مطالعات فرهنگی بصری امکان بررسی عکس‌های مستند از انقلاب 57 برای تحلیل وضعیت چگونه نمایان شدن احساسات مردانه را، در دوران انقلاب، فراهم می‌آورد . برای این منظور 200 عکس از سری عکس‌های مستند انقلاب انتخاب ...  بیشتر

6. تبیین جامعه‌شناختی تأثیر قوم گرایی بر توسعه ی مدنی(موردمطالعه : استان بوشهر)

عابدین عابدی زاده؛ سیدیعقوب موسوی؛ حسن محدثی گیلوائی؛ مجید کفاشی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 141-173

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.28215.2133

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر قوم­گرایی بر توسعه­ی مدنی شهروندان استان بوشهر انجام است. قوم­گرایی در مقاله به معنای تعلق قومی و قوم­دوستی مورد مطالعه قرار گرفت، جامعه آماری تحقیق، شهروندان استان بوشهر در نظر گرفته شد. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و تصادفی پرسشنامه ...  بیشتر

7. نقد هویت ملّی و ایرانیت مورد تعریفِ روزنامۀ حبل المتین کلکته بر اساس پارادایم مدرنیستی ملی گرایی

مهدی فرجی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 175-196

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.23720.1969

چکیده
  از دورۀ ناصرالدین شاه به بعد شاهد ظهور گفتمان ناسیونالیسم و تعریفی از هویت ملی بر اساس مولفه های «ابدی باوری» در ایران هستیم. تجربۀ یکصد ساله نشان می دهد که چنین تعریفی از هویت ملی در تحقق وحدت ملی و تأمین حقوق ایرانیان آسیب هایی داشته است. از سوی دیگر امروزه تعریف واحدی از هویت ملی در بین اندیشمندان و نخبگان وجود نداشته و بحث هایی ...  بیشتر