دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 38، بهمن 1399 
گونه‌شناسی الگوهای مصرف فرهنگی در میان نسل جوان

صفحه 1-28

10.30465/scs.2021.19230.1779

غلامرضا اسکندریان؛ فروزنده جعفرزاده پور؛ سیمین زمانی


طراحی مدل جامع جذب خیرین در ورزش با رویکرد نظریه داده بنیاد

صفحه 29-57

10.30465/scs.2020.30885.2204

سارا امیری پریان؛ علی اصغر دورودیان؛ حبیب هنری؛ علی محمد صفانیا