جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

2 کارشناسی ارشد عکاسی از دانشکدۀ هنرهای زیبا دانشگاه. تهران

10.30465/scs.2021.26833.2080

چکیده

مقالۀ حاضر به مسئلۀ چگونگی بروز احساسات مردان انقلابی در جریان انقلاب 57، ایران می‌پردازد. جامعه‌شناسی احساسات و ترکیب آن با پارادایم مطالعات فرهنگی بصری امکان بررسی عکس‌های مستند از انقلاب 57 برای تحلیل وضعیت چگونه نمایان شدن احساسات مردانه را، در دوران انقلاب، فراهم می‌آورد . برای این منظور 200 عکس از سری عکس‌های مستند انقلاب انتخاب و به 82 مورد مطالعاتی تقلیل پیدا کرد. مطالعۀ عکس‌ها به روش تحلیل تماتیک بصری است که موقعیت‌های مشابه در عکس‌ها دسته‌بندی می‌شود و مقوله‌‌های تحلیلی را به وجود می‌آورد. در نتیجه‌گیری آمده است که مردان انقلابی از طیف‌های مختلف سیاسی در پیوند احساسی با یکدیگر اَبَر بدن انقلابی را در برابر مردان شاه شکل داده بودند. تقابل دو اردوگاه مردان انقلابی و مردان شاه به موقعیت‌های احساسی مانند خشونت، عصیان، عشق، و نفرت منجر شده بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Demonstration of male emotions through the process of the Iranian revolution of 1979 with a study of documentary photos of the revolution

نویسندگان [English]

  • Hamed Taheri Kia 1
  • Hosein Davoudi 2

1 Assitance professor in Iranian Cultural and Social Institute

2 Master of photography from College of Fine Arts , University of Tehran

چکیده [English]

This article is about how Iranian male’s emotion demonstrates through the process of the Iranian revolution of 1979. Sociology of emotions in conjunction with the paradigm of visual cultural studies makes possible the analysis of documentary photos of the revolution of 1979 with the focus on the males’ emotion in that period of time. For this, 200 documentary photos of the revolution were selected and reduced to 82 photos to analyze them. Studying the photos is based on visual thematic analysis that categorizes similar situations and makes analytic categories. As a result, revolutionary men from different political spectrums in an emotional link with each other made a revolutionary super-body on the contrary of the Shah’s army man. The encountering of the two camps of revolutionary men and Shah’s men resulted in emotional positions like violence, rebellion, love, hatred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Masculanity
  • Revolutionary man
  • Military man
  • Revolution of 1979
  • Emotions
آبراهامیان، یرواند  (1389). تاریخ ایران مدرن، ترجمۀ محمد ابراهیم فتاحی، چاپ اول، تهران: نشر نی.
آرنت، هانا (۱۳۸۸). میان گذشته و آینده، هشت تمرین در اندیشه سیاسی، ترجمة سعید مقدم، چاپ اول، تهران: نشر اختران.
اکبری، محمدعلی و واعظ، نفیسه (۱۳۸۸). «بازخوانی نظری ماهیت دولت پهلوی اول»، تاریخ ایران، شماره ۶۳، صص ۱-۲۶.
بهمنی، مهرزاد (1396). «بازنمایی رسانه‌ای از مردانگی در نظام پدرسالار با رویکرد نشانه‌شناسی گفتمانی؛ مطالعه موردی: سریال ستایش»، پژوهش‌های ارتباطی، سال 24، شماره 2، صص 116-93.
 
پاپلی، لیلا و دژم‌خوی، مریم (۱۳۹۷). باستان شناسی سیاست‌های جنسی و جنسیتی در پایان عصر قاجار و دوره پهلوی اول، چاپ اول، تهران: نشر نگاه معاصر.
تقاضای پیشاهنگی مازندران از رضاشاه مبنی بر قبول ریاست افتخاری پیشاهنگی (1392). در اسنادی از انجمن‌ها و مؤسسه‌های فرهنگی-اجتماعی دوره رضاشاه (8-137)، چاپ اول، تهران: معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور.
 
جعفری، هیدا (۱۳۹۳). بررسی کیفی عکس های مستند اجتماعی چاپ شده در دوره انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در مجله سروش با رویکرد پی یر بووردیو. کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر تهران.
 
چاووشیان، حسن و حسینی رشت‌ابادی، سید جواد (1389). «ستاره‌های مردانگی و مردانگی ستاره‌ها: بررسی تغییر الگوی غالب مردانگی بازیگران سینمای بعد از انقلاب ایران»، تحقیقات فرهنگی، سال 3، شماره 4، صص 84-59.
 
حسن‌پور اسلانی، محسن و صدیقی، بهرنگ (1392). «مردانگی در قاب: نشانه‌شناسی اجتماعی مردانگی در عکاسی مطبوعاتی دهۀ 50 و 60  خورشیدی. جامعه شناسی ایران». 14 (4)، صص 35-3.
خلیلی‌خو، محمدرضا (۱۳۷۳). توسعه و نوسازی ایران در دوره رضاشاه، چاپ اول، تهران: مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی.
رضایی، محمد و کاظمی، عباس و طاهری‌کیا، حامد. (۱۳۹۶). چهار روز از حیات دانشگاه پس از انقلاب ۳۰ فروردین تا ۲ اردیبهشت۱۳۵۹. فصل‌نامة تحقیقات فرهنگی ایران. سال10، شماره ۱، صص ۱۷۷-۲۰۰.
زیباکلام، صادق. (1378). دو خرداد،نتیجۀ منطقی انقلاب اسلامی. در مسعود سفیری (ویراستار) دیروز، امروز و فردای جنبش دانشجویی ایران (146-127)، چاپ اول، تهران: نشر نی.
 
زین‌الصالحین، حسن و فاضلی، نعمت‌الله (1396). «عکس، گفتمان، فرهنگ: تحلیل تاریخی کارکردهای گفتمانی عکس در ایران». رسانه و فرهنگ، سال7، شماره 1، صص 47-19.
 
زین‌الصالحین، حسن و فاضلی، نعمت‌الله (1393). «عکاسی و چرخش فرهنگی (بررسی نقش فناورانۀ دوربین عکاسی و عکس در تغییرات فرهنگی جامعۀ ایران)»، جامعه پژوهی فرهنگی، سال 5، شماره 2، صص 81-55.
 
 
سلماسی‌زاده، محمد و امیری، آمنه (۱۳۹۶). «تأثیر نوسازی حکومت پهلوی اول بر پایگاه زنان در خانواده و اجتماع»، تاریخ‌نامة ایران بعد از اسلام، شماره ۱۵، صص ۶۳-۹۰.
سفیری، مسعود (۱۳۷۸). دیروز،امروز و فردای جنبش دانشجویی ایران، چاپ اول، تهران: نشر نی.
شیخ، رضا (۱۳۸۴)، ظهور شهروند شاهوار: «صد سال اول عکاسی چهره در ایران (۱۸۵۰-۱۹۵۰)، ترجمة فرهاد صادقی. عکسنامه»، شماره ۱۹، صص ۴-۲۷.
طاهری کیا، حامد (1398). رژیم احساسات و تولید امر سیاسی: شکل‌گیری سوژۀ سیاسی در دانشگاه. در محمد سعید ذکایی (گردآورنده) عواطف در جامعه و فرهنگ ایرانی (456-423)، تهران: نشر آگاه.
 
ظریفی، ابولحسن ضیاء. (1395). سازمان دانشجویان دانشگاه تهران: نگاهی دیگر به پیشینۀ مبارزات دانشجویی در ایران 1322-1320 شمسی. تهران: نشر تیراژه.
علم، محمدرضا (۱۳۸۸). «بررسی تأثیر فرهنگ مبارزاتی امام خمینی بر جنبش دانشجویی ایران(۱۳۴۲-۱۳۵۷)»، پژوهشنامه متین، شماره ۴۳، صص ۹۷-۱۱۸.
فوران، جان (1390). مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران. ترجمۀ احمد تدین، چاپ اول، تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا.
فردوست، حسین (۱۳۶۹). ظهور و سقوط سلطنت پهلوی. جلد اول، چاپ اول، تهران: موسسة مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
قویدل دارستانی، مرضیه و رحمتی، محمد مهدی و حسن، چاوشیان (1398). «بازنمایی زنانگی و مردانگی در تلویزیون ایران: مطالعۀ برنامه‌های ویژۀ خردسالان در شبکۀ دوم سیما»، زن در فرهنگ و هنر، سال 11، شماره 1، صص 108-89.
 
کوثری، مسعود و مولایی، محمد مهدی (1391). «روایت‌های مردانگی در موسیقی رپ و چالش مردانگی هژمونیک»، جامعه‌شناسی ایران، سال 13، شماره 4، صص 177-151.
 
کرونین، استفانی (1396). رضاشاه و تناقضات نوسازی ارتش در ایران. در استفانی کرونین (ویراستار) رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین (64-103)، چاپ اول، تهران: نشر جامی.
کریمیان، علیرضا (1381). جنبش دانشجویی در ایران از تاسیس دانشگاه تا پیروزی انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
نبوی، نگین (1397). روشنفکران و دولت در ایران. ترجمۀ حسن فشارکی، چاپ اول، تهران: نشر شیرازه.
 
 
Bal, M. (2008). The Object of Visual Culture Studies, and Preposterous History. In Marquard Smith (Ed.). Visual Culture Studies (pp. 206- 228). London: Sage.
 
Balslev, S. (2014).Dressed for Success: Hegemonic Masculinity, Elite Men and Westernisation in Iran, c.1900–40. Gender & History, 26 (3): 545–564.
 
Balslev, S. (2019).Iranian Masculinities Gender and Sexuality in Late Qajar and Early Pahlavi Iran.Cambridge: Cambridge University Press.
 
Borch, C. (2009). Body to Body: On the Political Anatomy of Crowds. Sociological Theory,27(3): 271-290.
Badiou, A. (2005). Being and event. (Oliver Feltham trans), New York: Continuum press.
 
Butler, J. (2011). Bodies in alliance and the politics of the street. In Judith Butler (Ed.). Notes toward a performative theory of assembly (66-99). Cambridge:  Harvard University Press.
 
Cronin, S. (2010). Soldiers, Shahs and Subalterns in Iran.Hampshire: Palgrave Macmilan Press.
 
Coleman, R. and Ringrose, J. (2013). Introduction: Deleuze and research methodologies. In Rebecca Coleman and Jessica Ringrose Deleuze and research methodologies (pp. 1-22). Edinburgh: Edinburgh University Press.
 
Drury, J. and Reicher , S. (2009). Collective Psychological Empowerment as a Modelof Social Change: Researching Crowds and Power. Social Issues, 65(4): 707—725.
 
Ebrahimian,B. (2003). Pictutures from a revolution: The 1979 Iranian Uprising. Performance and Art, 25(2): 19-31.
 
Flam, H. (2005).Emotions’ map: a research agenda. In Helena Flam and Debra King (Eds). Emotions and social movements (pp. 19-40).New York: Routledge.
Gow, C. (2016). Real men: Representations of masculinity in Iranian cinema. Asian Cinema, 27(2): 165–176.
 
Joseph, B. R. (2015). Luti Masculinity in Iranian Modernity, 1785-1941: Marginalization and the Anxieties of Proper Masculine Comportment.CUNY Academic Works.https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/856.
 
Jansen, F. (2010). Digital activism in the Middle East: mapping issue networks in Egypt, Iran, Syria and Tunisia. Knowledge Management for Development, 6(1): 37–52.
 
Jones, A. (2011). Alain Badiou and authentic revolutions: Methods of intellectual enquiry. Thesis Eleven, 106(1): 39–55.
 
Jasper, J. M., and Owens, L.  (2014).Social Movements and Emotions.  In Jan E. Stets · Jonathan H. Turner (Eds.). Handbook of theSociology of Emotions: Volume II ( 529-548). New York: Springer.
 
Koyagi, M. (2009). Moulding Future Soldiers and Mothers of the IranianNation: Gender and Physical Education under Reza Shah, 1921–41. The International Journal of the History of Sport, 26:11.
 
Karimi-Hakkak, A. (1985). Protest and Perish: A History of the Writers' Association of Iran. Iranian Studies, 18(2/4): 189-229.
 
Kantola, A. (2014). Emotional styles of power: corporate leaders in Finnishbusiness media. Media, Culture & Society, 36(5): 578–594.
 
Lefevbre, H. (2004). Rhythinanalysis: Space, Time and Everyday Life. Stuar Elden and Gerald Moore (Trans.). New York: Continuum
 
Moallem, M. (2018). Staging Masculinity in Iran–Iraq War Movies. In Aaron Han JoonMagnan-Park & Gina Marchetti&See Kam Tan (Eds.). Handbook of Asian Cinema (pp. 489-506). The Palgrave.
 
May, T. (2009). Thinking the Break: Rancière, Badiou and the Return of a Politics of Resistance. Comparative and Continental Philosophy, 1(2): 253–268.
 
Rundell, J. (2014). Imagining cities, others: Strangers, contingency and fear. Thesis Eleven, 121(1): 9–22.
 
Povey, T. (2015).Social Movements in Egypt and Iran.Hampshire:Palgrave Macmillan.
 
Reddy, W. M. (2001). The navigation of feeling. New York: Cambridge University
Press.
 
‌Rogoff, R. (1988). Studying Visual Culture. In Nicholas Mirzoeff (Ed.). The Visual Culture Reader (pp. 24-36.). London: Routledge.
 
Shilling, C. (2008).Changing bodies, habit, crisis and creativity.London: Sage.
 
Sassen, S. (2010). When the City Itself Becomes a Technology of War. Theory, Culture & Society, 27(6): 33-50.
 
منابع تصاویر:
بیات،اباصلت (۱۳۹۷). اباصلت بیات، عکاسان جنگ عراق-ایران ۱۳۵۹-۱۳۶۷. چاپ اول. تهران: نشر انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس.
ستبون، میشل (۱۳۹۵). روزهای انقلاب، وقایع نگاری عکاس فرانسوی از انقلاب اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس.
کلاری، محمود (۱۳۸۷). خیابان انقلاب. چاپ اول، تهران: انتشارات خانه سینما.
An Iranian Photographer’s Unflinching Look at His Country’s Revolution, Thomas Erdbrink. (Feb. 12, 2018). 2.1.2019: www.nytimes.com .
Burnett, David. (2009). 44 Days: Iran and Remarking of the World, Washington,D.C. : National Geographic Society.
Jahanbegloo, Ramin. (March. 2019). La révolution iranienne est finie. 6.6.2019: www.esprit.presse.fr.