جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار تاریخ و عضو هیأت علمی موسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران، دانشگاه تبریز

10.30465/scs.2021.23720.1969

چکیده

از دورۀ ناصرالدین شاه به بعد شاهد ظهور گفتمان ناسیونالیسم و تعریفی از هویت ملی بر اساس مولفه های «ابدی باوری» در ایران هستیم. تجربۀ یکصد ساله نشان می دهد که چنین تعریفی از هویت ملی در تحقق وحدت ملی و تأمین حقوق ایرانیان آسیب هایی داشته است. از سوی دیگر امروزه تعریف واحدی از هویت ملی در بین اندیشمندان و نخبگان وجود نداشته و بحث هایی جدی در این زمینه در جریان است. این در حالی است که حفظ ایران نیازمند ناسیونالیسمی مبتنی بر حق حاکمیت ملت، رضایت و تأمین حقوق و منافع همۀ اعضای ملت است. بر این اساس، بازخوانی و نقد تعریف هویت ملی بر اساس مولفه های «ابدی باوری» ضروری است. در این میان علیرغم اینکه حبل المتین به ترویج مناسبات دولت و ملت در معنی مدرن پرداخته اما هویت ملی را بر اساس مولفه های ابدی باوری تعریف می کند. سوال مقالۀ حاضر این است که بر اساس «پارادیم مدرنیستی ملی گرایی»، چه نقدی بر هویت ملی مورد تعریف نشریۀ مزبور وارد است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد، تعریف حبل المتین از ایرانیت و هویت ملی بر اساس تعریف قومی- فرهنگی از ملت بوده و نسبتی با ملت مدرن ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critique of National Identity and Iranianism as Defined by Ḥabal Al-Matin of Calcutta Based on the Modernist Paradigm of Nationalism

نویسنده [English]

  • Mehdi Faraji

Assistant Professor of History and Faculty Member of the Institute of History and Culture of Iran, University of Tabriz

چکیده [English]

From the time of Nasser al-Din Shah onwards, we have witnessed the emergence of the discourse of nationalism and the definition of national identity based on the components of "perennialism" in Iran. One hundred years of experience show that such a definition of national identity has been detrimental to the realization of national unity and the protection of the rights of Iranians. On the other hand, today there is no single definition of national identity among thinkers and elites and serious discussions are underway in this regard. At the same time, the preservation of Iran requires a nationalism based on the sovereignty of the nation, the satisfaction and security of the rights and interests of all members of the nation. Accordingly, it is necessary to re-read and critique the definition of national identity based on the components of "perennialism". In the meantime, despite the fact that Habal al-Matin has promoted the relationship between the state and the nation in the modern sense, it defines national identity based on the components of "perennialism". The question of the present article is that according to the "modernist paradigm of nationalism", what is the critique of the national identity defined by this publication? Findings show that the definition of Iranian identity and national identity is based on the ethnic-cultural definition of the nation and has no relation with the modern nation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ḥabal Al-Matin of Calcutta
  • Iranian
  • National Identity
  • Modern (political) nation
  • Ethnic-cultural nation
منابع و مآخذ
اسمیت، آنتونی. دی(1394). ناسیونالیسم و مدرنیسم. ترجمه کاظم فیروزمند. تهران: ثالث.
اسمیت، آنتونی. دی (1383). ناسیونالیسم: نظریه، ایدئولوژی، تاریخ. ترجمه منصور انصاری تهران: موسسه مطالعات ملی.
افشار، محمود (1352). آینده. ج1، تهران.
باربیه، موریس (1392). مدرنیته ی سیاسی. ترجمه عبدالوهاب احمدی. تهران: آگه.
برتون، رولان (1387). قوم شناسی سیاسی. ترجمه ناصر فکوهی. تهران: نشر نی.
حبل المتین، 15 ربیع الاول 1317، س 6، ش 36.
ــــــــــ ، 29 ذالحجه 1317، س 7، ش 23.
ــــــــــ ، 14 محرم 1318، س 7، ش 25.
ــــــــــ ، 15 صفر 1319،س 8، ش 32.
ــــــــــ ، 22 صفر 1319، س 8، ش 33.
ــــــــــ ،7 ربیع الاول 1319، س 8، ش 35.
ــــــــــ ، 14 ربیع الاول 1319، س 8، ش 36.
ــــــــــ ، 28 ربیع الاول 1319، س 8، ش 38.
ــــــــــ ، 19 ربیع الثانی 1319، س 8، ش 41.
ــــــــــ ، 4 جمادی الاول 1319، س 8، ش 43.
ــــــــــ ، 19 محرم 1320، س 9، ش 26.
ــــــــــ ، 9 ذی الحجه 1320، س 10، ش 21.
ــــــــــ ، 2 شعبان 1323، س 13، ش 6.
ــــــــــ ، 13 محرم 1324، س 13، ش 27.
ــــــــــ ، 20 محرم 1324، س 13، ش 28.
ــــــــــ ،22 شوال 1329، س 19، ش 18.
ــــــــــ ، 24 رجب 1331، س 21، ش 5.
ــــــــــ ،30 رجب 1333، س 23، ش 6.
ــــــــــ ، 5 ذیقعده 1331، س 21، ش 15.
ــــــــــ ، 11 شوال 1333، س 23، ش 13.
ــــــــــ ، 17 شعبان 1343، س 33، ش 7.
ــــــــــ ، 9 رمضان 1343، س 33، ش 9.
ــــــــــ ، 13 ذیقعده 1343، س 33، ش 17.
ــــــــــ ، 27 ربیع الاول 1344، س 33، ش 34.
ــــــــــ ، 23 اسفند 1305، س 35، ش 13.
ــــــــــ ، 22 فروردین 1306، س 35، ش 16.
داوری، رضا (1365). ناسیونالیسم و انقلاب. بی جا: دفتر پژوهشها و برنامه ریزی فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی.
صدر الاشرافی، ضیاء الدین (1386). کثرت قومی و هویّت ملّی ایرانیان. به کوشش ماوی چیچکلر. طهران: اندیشه نو.
کریستن سن، آرتور (1384). ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی. تهران: صدای معاصر.
گودرزی، حسین (1385). مفاهیم بنیادین در مطالعات قومی. تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
گیدنز، آنتونی (1391). جامعه شناسی. ترجمه حسن چاوشیان. تهران: نی.
مطهری، مرتضی (1377). خدمات متقابل اسلام و ایران. تهران: صدرا.
هابس باوم، اریک. جی (1383). ملت و ملی گرایی(1780- برنامه، اسطوره، واقعیت). ترجمه علی باش، مشهد: انتشارات مهر دامون.
 - Bellemy, Richard (2007). Political Constitutionalism: a republican defence of the constitutionality of democracy.New York: Cambridge University Press.
- Loughlin, Martin (January 2015). “The Constitutional Imagination”, THE MODERN LAW REVIEW , VOL 78, No 1, pp. 1-25.
- MURKENS, JO ERIC KHUSHAL(2009). The Quest for Constitutionalism in UK Public Law Discourse”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 29, No. 3, pp. 427-455.