جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

artajdari@gmail.com * استادیار جامعه شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

جامعة معاصر ایران در قالب مفاهیم متنوعی مثل وابسته، در حال توسعه‌، و پیرامونی مقوله‌بندی شده است. هریک از این مفاهیم حاصل نگاه به جامعة ایران از منظری تئوریک است. این نظریه‌ها تماس با غرب و دنیای مدرن را لحاظ کرده‌اند و بر آن اساس ویژگی‌هایی مثل وابستگی را در جوامع غیر غربی تشخیص داده‌اند. تأثیرپذیری ایران از غرب سهم مهمی در تحولات جامعة معاصر ایران داشته است و لحاظ آن در تبیین جامعة ایران به بهبود فهم جامعه‌شناختیِ ما از جامعة ایران کمک می‌کند. مفهوم‌پردازی‌ روبه‌رویی با غرب به شیوه‌های متفاوت به شناخت‌ ویژگی‌های گوناگون جوامعی مثل ایران منتهی می‌شود. تأکید این مقاله بر لزوم مفهوم‌پردازی‌های جدید از تأثیرپذیری و کشف پیامدهای متنوع آن در جامعة ایران است. مقالة حاضر به شکل‌گیری واقعیت‌های دورگه در نتیجة فرایند ایرانی ـ جهانی‌شدن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity of Theorizing about Hybrid Realities in Iran

نویسنده [English]

  • Alireza Tajdari

چکیده [English]

Iranian society is classified as developing, periphery, dependent and the like. All of these concepts indicate a different look at the Iranian society from a special theoretical point of view. They have taken into account the relationship with the west and modernity, and based on this view they have come up with the characteristics like dependability in the non-western world. The influence of the west on Iranian society has been an important factor in shaping the modern Iran. Therefore, understanding this relationship helps for understanding of Iranian society. Conceptualization of facing the west with different methods is necessary for understanding societies like Iran. The present article emphasizes the necessity for emergence of novel concepts and discovery of their varied consequences on the Iranian society. This article considers the hybrid reality of Iranian society in the process of globalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hybrid reality
  • Iranian globalization
  • influenced by the west
  • sociology of Iran