جامعه پژوهی فرهنگی
1. اعتماد اجتماعی، رهاورد هنجارهای دینی و ارزش‌های اخلاقی (جامعة آماری: استادان و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

افسانه ادریسی؛ احسان رحمانی خلیلی؛ سیده نرگس حسینی امین

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 1-23

چکیده
  در دنیای معاصر بسیاری معتقدند که اعتماد با ارزش‌های مشترک گروه‌ها ارتباط دارد و به اعتماد اجتماعی و نقش آن در انسجام جامعه با رویکرد فرهنگ‌گرایانه پرداخته می‌شود. در این مقاله در پی آن‌ایم که آیا دین‌داری و مقبولیت اجتماعی و رعایت اخلاقیات، در حکم ارزش‌های مشترک جامعه، تبیین‌کنندة اعتماد اجتماعی‌اند؟ رویکرد ...  بیشتر

2. لزوم نظریه‌پردازی دربارة واقعیت‌های دورگه در ایران

علیرضا تاجداری

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 25-42

چکیده
  جامعة معاصر ایران در قالب مفاهیم متنوعی مثل وابسته، در حال توسعه‌، و پیرامونی مقوله‌بندی شده است. هریک از این مفاهیم حاصل نگاه به جامعة ایران از منظری تئوریک است. این نظریه‌ها تماس با غرب و دنیای مدرن را لحاظ کرده‌اند و بر آن اساس ویژگی‌هایی مثل وابستگی را در جوامع غیر غربی تشخیص داده‌اند. تأثیرپذیری ایران از غرب سهم مهمی ...  بیشتر

3. هم‌خانگی؛ پیدایش شکل‌های جدید خانواده در تهران

تقی آزاد ارمکی؛ محمدحسین شریفی‌ساعی؛ مریم ایثاری؛ سحر طالبی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 43-77

چکیده
  در چند دهة اخیر، الگوی روابط جنسی در جهان تغییرات فراوانی داشته و اکنون نیز جامعة ایران با تحولات چشم‌گیری در حوزة ارزش‌‌ها و باورهای جوانان روبه‌روست. تحقیقات نشان می‌‌دهند که رابطة جنسی پیش از ازدواج در ایران در حال افزایش است. یکی از گونه‌‌های جدید روابط پیش از ازدواج بین دختر و پسر، روابط مبتنی‌بر «هم‌خانگی» ...  بیشتر

4. رابطة بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

سیدمحمد حسینی بهشتیان

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 79-96

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطة بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بوده است. جامعة آماری همة دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال 1390 را دربر می‌گرفت و نمونة تحقیق شامل 1500 نفر بود. برای انتخاب نمونه ابتدا 6 دانشگاه زیر از میان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران به ‌طور ...  بیشتر

5. فرافکنی و توجیه (دلیل‌تراشی) در فرهنگ عامة ایران

احمد کتابی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 97-121

چکیده
  فرهنگ عامه‌ اعم از امثال، حِکَم، کنایات، استعارات، داستان‌های عامیانه، مَتَل‌ها، چیستان‌ها، و مانند آن انعکاس گویا و آیینة تمام‌نمایِ سنت‌ها، دانسته‌ها، باورها، منش‌ها، و ارزش‌های فرهنگیِ یک جامعه است که از رهگذرِ آن، می‌توان به شناختِ واقعیِ خلقیات و رفتارهای مردم آن جامعه و انگیزه‌ها و عللِ موجبة آن دست ...  بیشتر

6. پیامدهای امنیتی ناشی از تمرکزگرایی در کلان‌شهر تهران

غلامرضا لطیفی؛ سیدمحمد بساطیان

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 123-137

چکیده
  حل هر مسئلة اجتماعی و انسانی نیازمند بررسی همه‌جانبة آن است و ریشه‌‌‌یابی مسئله مهم‌ترین گام در این زمینه محسوب می‌شود. تحقیق حاضر، با توجه‌ به ماهیت موضوع، به روش کتاب‌خانه‌‌‌ای انجام گرفته است زیرا مطالعات کتاب‌خانه‌‌‌ای امکان درک بهتر موضوع را برای محقق فراهم و ساده‌‌‌سازی واقعیت و استناد ...  بیشتر

7. شناسایی شاخص‌های قدرت در خانواده‌ به روش تحقیق کیفی

سیدبیوک محمدی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 139-158

چکیده
  این مقاله حاصل تحقیقی میدانی است که به روش کیفی و به‌ منظور شناسایی شاخص‌‌های مناسب برای مطالعۀ قدرت در خانواده در شهر تهران انجام گرفته است. در این مقاله، ضمن بحث دربارۀ لزوم شناسایی شاخص‌ها، تبدیل آن‌ها به مفاهیم، و تبدیل مفاهیم به مقوله‌ها بر اهمیت استفاده از مشاهدات و مصاحبه‌های میدانی وسیع و نظام‌مند نیز تأکید ...  بیشتر