جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

10.30465/scs.2021.22574.1928

چکیده

امروزه، فرهنگ شهروندی به عنوان مؤلفه‌ی کلیدی توسعه اجتماعی و فرهنگی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. از سویی تحقق مفهوم و شکل گیری ایده شهروندی، نیازمند وجود بستری مناسب می باشد که از آن به عنوان جامعه مدنی یاد می‌شود. کیفیت مشارکت شهروندان در امور جامعه، از شاخص‌های اساسی توسعه یافتگی و از الزامات اساسی سرمایه اجتماعی در هر جامعه مدنی است. عناصر کلیدی فرهنگ شهروندی، همواره از طرف محققان و صاحب نظران، از گذشته تا کنون مورد بحث قرار گرفته است. از ضروریات دستیابی به شاخص‌های توسعه، تعیین میزان نهادینه شدن فرهنگ شهروندی می‌باشد. در این پژوهش به منظور ارایه مدل توسعه فرهنگ شهروندی در کلان شهر تهران، با استفاده از تحلیل محتوای قیاسی؛ با شناسایی 787  کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 173 شاخص اصلی؛ در شش بعد و 23 مولفه، تبیین و با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 18 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا مدل توسعه فرهنگ شهروندی در کلان شهر تهران در شش بعد مفهوم فرهنگ و شهروندی، مدیریت شهری و شهرداری، تربیت و آموزش شهروندی، اخلاق شهروندی، حقوق شهروندی، مشارکت شهروندی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model for Cultural Citizenship Development in the metropolis of Tehran

نویسندگان [English]

  • saeid teimouri 1
  • Esmaeil Kavousy 2
  • Abbasagi Ghayoomi 3

1 1PhD student in Cultural Management and planning Islamic Azad University, North Tehran Branch,

2 professor in Management of Cultural Affairs and the School of Management faculty member of Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Associate professor in Management of Cultural Affairs and the School of Management faculty member of Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, scholars consider citizenship culture as a key component of social and cultural development. On the other hand, Realization of the concept and idea of the formation of citizenship, requiring hospitalization, there is appropriate and that the underlying civil society as it is mentioned. Citizenship culture and its key elements have been challenged through out the history of this concept by thinkers and the clear – sighted people who take interest in social problems and believe that civilization and progress of human societies are related to the establishment of that culture and have been discussed and argued from the ancient era until now.
This study discussed the Design and delivery a model for development of Cultural Citizenship in the in Tehran Metropolis. This research was an applied study of the purpose and methodologically as a qualitative methods. . After analyzing the data, 23 components  of  787 concept codes were obtained  and then classified at six dimensions including Concept of Culture & Citizenship (with 3 components), urban management (with 4 factors), Citizenship
 
Training & Instruction (with 2 components), Citizenship Ethics (with 3 factors), Citizenship Rights (with 3 components) and Citizenship Participation (with 8 components).
In the second study, the sample size was estimated as 242 people based on  Cochran formula and after data collection,  the statistical analysis of survey data was performed  in two descriptive levels using statistical parameters (such as frequency, percentage, elongation , mean) and inferential statistics (Levin test, t-test), confirmatory factor analysis using Spss 22 , Lisrel8.54 and Excel. Significant coefficients and parameters of government factors, Concept of Culture & Citizenship, urban management, Citizenship Training & Instruction, Citizenship Ethics, Citizenship Rights, Citizenship Participation .showed that all of the coefficients obtained are significant. The results of principal component analysis showed that among the dimensions of the Cultural Citizenship in the in Tehran Metropolis, the Citizenship Ethics has the greatest impact in the development of development of Cultural Citizenship in the in Tehran Metropolis (0/91) the Citizenship Rights has the latest impact in the development of Cultural Citizenship in the in Tehran Metropolis (0/86)  and the respondents are not satisfied with all other components of  questions and they express  negative opinions and all components in the development of development of Cultural Citizenship in the in Tehran Metropolis are enjoyed of high functionality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concept of Culture & Citizenship
  • urban management
  • Citizenship Training & Instruction
  • Citizenship Ethics
  • Citizenship Rights
  • Citizenship Participation
 
فهرست منابع و مآخذ
منابع داخلی :
-           اسماعیلی، احسان.(1392). شهروند فرهنگی؛ فرهنگی شدن شهروندی. روزنامه مردم مشهد. موسسه فرهنگی شهرآرا. چاپ چهاردهم دی ماه.
-           بایگانی، بهمن. آذری، س ح. (1392). شهروندی فرهنگی و لزوم دسترسی به گستره رسانه­ای در شهرهای چندفرهنگی. اولین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
-                     شیرکوند، شهرام.( ۱۳۹۴).نقش روابط اجتماعی در فرهنگ شهروندی. روزنامه همشهری. ششم اردیبهشت.
-           صادقی، ع؛ موسوی، م و دلبری، س (1390) شهرداری به مثابه یک نهاد اجتماعی و شکل گیری شهروندان فرهنگی، مندرج در: مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، جلد چهارم، تهران: تیسا.
-                     عاملی، س ر، (۱۳۸۰)، تعامل جهانی شدن،شهروندی، و دین، نامه علوم اجتماعی ،پائیز و زمستان،شماره۱۸، تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-                     فاضلی، نعمت.(1386).شهروندی فرهنگی و فرهنگی شدن شهروندی. تهران: انتشارات علامه.
-           فتحی، س و علاف­بهبهانی، ز (1392) تحقق شهرداری به عنوان نهاد اجتماعی با تأکید بر آموزش شهروندی، مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، جلد پنجم، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، تهران: تیسا.
-           منافی شرف­آباد، ک (1392) آموزش شهروندی محیط زیست، راهکار مشارکت اجتماعی شهروندان برای تحقق توسعه پایدار شهری، مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، جلد پنجم، تهران: تیسا.
-           رحیمی،محبوبه، (۱۳۸۶)،  بررسی میزان درک از شهروندی در بین دانشجویان دانشکده ادبیات علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات علوم انسانی، مشهد
-                     فالکس، ک (1381). «شهروندی»، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: امیرکبیر.
-           کوشا،محمدمهدی،،(۱۳۸۷)، دانستنی های سیاست( شهروندی)،تهران،انتشارات دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم.
-                     کیویستو،پیتر،،(۱۳۸۷)، اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی،ترجمه منوچهر صبوری،تهران،نشر نی
-           مشایخی و همکاران  (1390)، استراتژی های تحقق نهاد اجتماعی در شهر و شهروندان،مجموعه مقالات نخستین همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، اسفند.
 
 
منابع خارجی     
-Faulks, K. (2000). Citizenship .London :Routledge.
-McEven, Ch (2003).Bringing Government to the People: Woman Local governance and Community
-Potter, j (2002) .The Challenge of Education for Active Citizenship .- vol44 . Number2 . pp 57-66  .www .emeraldin sight, com.
 
-Arthur, Y & Davison, Y., (2000). Social Literacy and & Citizenship Education in the School Curriculum: The Curriculum Journal, Vol. 11, No.1.