جامعه پژوهی فرهنگی
1. تفسیری فراگیر از امنیت اجتماعی در مطالعه موردی ایران

حمید سجادی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.32658.2278

چکیده
  نظریه‌های امنیت اجتماعی بر هویت، ارزش‌ها و باورهای جامعه به‌عنوان ‌اساس جامعه‌بودگی که انسجام و بقاء جامعه درگرو آن است، تاکید دارند. امنیت اجتماعی، مفهومی زمینه‌مند است که درهر جامعه‌ای با ابتنای بر دغدغه‌های اساسی و انسجام‌بخش آن جامعه صورت‌بندی می‌شود. بنابه‌این مهم امنیت اجتماعی موضوع پژوهش‌های بسیاری در جامعه ایران ...  بیشتر

2. ارایه مدل توسعه فرهنگ شهروندی در کلان شهر تهران

سعید تیموری؛ اسماعیل کاوسی؛ عباسعلی قیومی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.22574.1928

چکیده
  امروزه، فرهنگ شهروندی به عنوان مؤلفه‌ی کلیدی توسعه اجتماعی و فرهنگی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. از سویی تحقق مفهوم و شکل گیری ایده شهروندی، نیازمند وجود بستری مناسب می باشد که از آن به عنوان جامعه مدنی یاد می‌شود. کیفیت مشارکت شهروندان در امور جامعه، از شاخص‌های اساسی توسعه یافتگی و از الزامات اساسی سرمایه اجتماعی در هر ...  بیشتر

3. مطالعه ی جامعه شناختی هویت فرهنگی مهاجران لَک مقیم تهران (با تأکید بر مؤلفه ی زبان)

رحمان باقری؛ اسفندیار غفاری نسب

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.25779.2040

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، مطالعه وضعیت هویت فرهنگی مهاجران لَکِ ساکن محله­ی نامجو تهران با تأکید بر مؤلفه­ی زبان است. لذا، از رویکرد کیفی، روش نمونه­گیری گلوله­برفی، مصاحبه­های نیمه­ساخت­یافته و عمیق با 17 نفر استفاده شد. مصاحبه­ها با روش تحلیل تماتیک، تحلیل گردیدند. براساس یافته­ها، تعلق و پایبندی، بازاندیشی و بازتعریف زبان ...  بیشتر

4. تحول مفهوم سوژه و نسبت آن با امر اجتماعی در رویکرد کریستوا

سودابه یوسفی فضل؛ مصطفی مهرآیین؛ منصور وثوقی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.32488.2269

چکیده
  هدف اصلی این مقاله ارائه الگویی از سیر تحول سوژه مدرن (با تاکید بر نظریات دکارت و کانت)به سوژه پساساختارگرا و پسامدرن با توجه به دو بعد یکپارچگی و خود­بنیادی سوژه در معنای کلاسیک آن و همچنین بررسی نسبت سوژه با امر اجتماعی در رویکرد نظری ژولیا کریستوا می باشد.سویه های اجتماعی نظریه کریستوا، او را از دیگر پساساختارگرایان و پیشگامان ...  بیشتر

5. مطالعه جامعه‌شناختی رویکردهای جهان‌گرایانه و جهان‌وطنانه و جایگاه آنها در جامعه ایرانی (مورد مطالعه شهر تهران)

مجتبی جهانگردی؛ علی ساعی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.32543.2271

چکیده
  موضوع این مقاله مطالعه جامعه‌شناختی رویکردهای جهان‌گرایانه و جهان‌وطنانه و جایگاه آنها در جامعه ایرانی است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا علاوه بر بررسی مفهومی این دو رویکرد، به شناسایی نگرش‌های کنونی مردم درباره آنها و عوامل اجتماعی مرتبط با آن بپردازد. دستگاه نظری پژوهش بر تئوری‌های الریش بک، رونالد رابرتسون، مالکوم واترز و جان تاملینسون ...  بیشتر