مطالعه ی جامعه شناختی هویت فرهنگی مهاجران لَک مقیم تهران (با تأکید بر مؤلفه ی زبان)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه‌ علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

10.30465/scs.2021.25779.2040

چکیده

هدف تحقیق حاضر، مطالعه وضعیت هویت فرهنگی مهاجران لَکِ ساکن محله­ی نامجو تهران با تأکید بر مؤلفه­ی زبان است. لذا، از رویکرد کیفی، روش نمونه­گیری گلوله­برفی، مصاحبه­های نیمه­ساخت­یافته و عمیق با 17 نفر استفاده شد. مصاحبه­ها با روش تحلیل تماتیک، تحلیل گردیدند. براساس یافته­ها، تعلق و پایبندی، بازاندیشی و بازتعریف زبان (لَکی)، در بین نسل اول و دوم و نیز بین زنان و مردان مهاجر یکسان نیست که شرایط متفاوت جامعه­پذیری، نقش مهمی در آن دارد؛ برخلاف جامعه­ مبدأ، جامعه­ی میزبان بخش مهمی از هویت­یابی و فرهنگ‌پذیری را به­عهده­ی فرد گذاشته که علاوه بر تفاوت­های فردی، تفاوت نسلی را در شکل­دهی به هویت برجسته می­کند. بدین­ترتیب با گذشت زمان و جایگزینی نسل­ها، هویت فرهنگی تازه­ای شکل گرفته که از مسیر زبان می­گذرد. اکنون نوعی راهبرد یکپارچه­سازی (هویت پیوندی) اساس فرایند فرهنگ‌پذیری مهاجرین است و با توجه به ویژگی سیال هویت، ممکن است در آینده جای خود را به مفهوم راهبردیِ همگونی فرهنگی بدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Study on cultural Identity of Migrant Lak in Tehran With emphasis on the language component))

نویسندگان [English]

  • Rahman Bagheri 1
  • esfandiar ghafarinasab 2
1 Instructor, Department of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University
چکیده [English]

The present research aims to study the of Cultural Identity of migrant Lak living in Namjoo Neighborhood of Tehran with emphasis on the language component. Thus, a qualitative approach, snowball sampling, semi-structured and in-depth interviews with 17 informants  were used. The interviews were analyzed using a thematic analysis. According to the findings, the belonging and adhering, reflexivity and redefining of the Lak language, are not the same among the first and second generations and also between migrants men and women. Different socialization conditions play an important role; Unlike, the community of origin, the host community leaves an important part of identification and acculturation to the individual, which, in addition to individual differences, highlights generational differences in the formation of identity. Thus, over time and the replacement of generations, a new cultural identity shaped Which passes through the language. a kind of integration strategy (Hybrid identity) is now the basis of the immigrant culturalization process and Due to the fluid nature of identity, the strategic concept cultural integration, may apply in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language
  • Lak immigrants
  • Cultural Identity
  • Reflexivity
  • participants
منابع
ایمان، محمدتقی (1393). فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
توکلی خمینی، عاطفه، عبدالملکی، جعفر و محمدمهدی منصف­پور (1390). «هویت مهاجران؛ تأملی در هویت نسل دوم ایرانیان مهاجر»، فصلنامه­ی مطالعات ملی، ش 3، 149-168.
جنکینز، ریچارد (1381). هویت اجتماعی، ترجمه­ی تورج یاراحمدی، تهران: نشر شیرازه.
رفعت­جاه، مریم (1383). تأملی در باب هویت زنانه (اهمیت منابع فرهنگی و مادی در بازتعریف هویت اجتماعی زنان). رساله­ی دکتری جامعه­شناسی، دانشگاه تهران.
عباسی، زهرا و محبوبه باقری (1397). «رابطه­ی نگرش زبانی با مؤلفه­های هویت قومی-فرهنگی در سه نسل از مهاجران ایرانی به بحرین»، فصلنامه­ی زبان­شناسی اجتماعی، ش 2، 9 -19.
فراستی، شهلا، کوروش صابری و هیوا ویسی (1398). «فرسایش و تغییرات زبانی در کردیِ کلهریِ ایلامی­های مقیم تهران»، فصلنامه­ی مطالعات زبان­ها و گویش­های غرب ایران، س7، ش25، 95-110.
فروتن، یعقوب (1391). «بررسی اجتماعی و جمعیت‌شناختی مناسبات هویت و مهاجرت»،  فصلنامه­ی مطالعات ملی، ش 2، 73- 96.
فکوهی، ناصر و سپیده پارساپژوه (1381). «بررسی مردم­شناسانه شکل­گیری هویت جمعی در میان دختران نوجوان ساکن در اسلام­آباد کرج»، نامه انسان­شناسی، ش 1، 123- 146.
قاضی­نژاد، مریم و نسرین خانی­اوشانی (1396). «رابطه­­ی بین بازاندیشی در هویت و گرایش به مهاجرت از کشور؛ پژوهشی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های دولتی تهران»، فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، ش 2، 151- 174.
کاستلز، مانوئل (1384). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: پایان هزاره (جلد 3). ترجمه­ی حسن چاوشیان. تهران: طرح نو.
گیدنز، آنتونی و کارن بردسال (1386). جامعه­شناسی. ترجمه­ی حسن چاوشیان. تهران: نشر نی.
محمدپور، احمد (1392)، تجربه­ی نوسازی (مطالعه­ی تغییر و توسعه در هورامان با روش نظریه­ی زمینه­ای)، تهران: جامعه­شناسان.
محمدی، آوات (1395). مهاجرت و بازاندیشی هویت کردهای ایرانی مقیم آلمان. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
مقصودی، منیژه و زهرا فرضی­زاده (1395). «بررسی مشکلات پیش روی مهاجران ترکمن در تهران (مطالعه موردی: نگهبانان شاغل در شهرک اکباتان)»، پژوهش­های انسان­شناسی ایران، ش 2، 7 -26.
میرزایی، حسین (1392). «مطالعه­ی انسان­شناختی هویت زبانی مهاجران افغان در ایران»، مجله­ی مطالعات اجتماعی ایران،ش 3، 109 – 128.
نامداری، مهرداد (1397). «تعامل در شبکه­های اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر هویت قومی (مطالعه­ی موردی: قوم لک)»، مجله مدیریت فرهنگی، ش 3، 1-17.
Alcantud, J. C. R., & Laruelle, A. (2018). Collective identity functions with status quo. Mathematical Social Sciences93, 159-166.
Archer, M. S., & Archer, M. S. (2003). Structure, agency and the internal conversation. Cambridge: Cambridge University Press.
Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied psychology46(1), 5-34.
Blom, J. P., & Gumperz, J. J. (2000). Social meaning in linguistic structure: Code-switching in Norway. The bilingualism reader, 111-136.‏
Bochner, S. (Ed.). (2013). Cultures in contact: Studies in cross-cultural interaction (Vol. 1). Elsevier.
Bryman, A. (2003). Quantity and quality in social research. Routledge.‏
Chaffee, D. (2012). Reflexive identities. In Routledge Handbook of Identity Studies (pp. 122-133). Routledge.
Chiro, G. (2008). Evaluations of cultural identity in the personal narratives of a group of Tertiary students of Italian ancestry in Australia. Flinders University Languages Group Online Review, Volume 3, Issue 3, 17-30.
Fetterman, D. M. (2009). Ethnography: Step-by-step (Vol. 17). Sage Publications.
Hall, S. (1996). Who needs “identity”? Intro. to Questions of cultural identity, ed. Stuart Hall and Paul du Gay.
Gans, H. J. (1979). Symbolic ethnicity: The future of ethnic groups and cultures in America. Ethnic and racial studies2(1), 1-20.‏
Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge: Polity Press.
Hutnik, N. (1991). Ethnic minority identity: A social psychological perspective. Clarendon Press/Oxford University Press.
Hymes, D. DH (1974). Foundations in scociolinguistics. An ethnographic approach.Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Mathews, G. (2002). Global culture/individual identity: Searching for home in the cultural supermarket. London: Routledge.
Moran, A. (2011). Identity, race and ethnicity. Routledge Handbook of Identity Studies. London and New York: Routledge, 170-185.‏
Norton, B. (1997). Language, identity, and the ownership of English. TESOL quarterly31(3), 409-429.
Phinney, J. S., Horenczyk, G., Liebkind, K., & Vedder, P. (2001). Ethnic identity, immigration, and well‐being: An interactional perspective. Journal of social issues57(3), 493-510.
Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC medical research methodology8(1), 45. ‏
Verkuyten, M. (2005). The social psychology of ethnic identity. Routledge.
Vieira, R., & Mendes, M. (2010). Identity reconfiguration of immigrants in Portugal. Diversity, 2(7), 959-972.